Vzdelávanie

Každé dieťa má potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba. Často sa však pýtate:

• Bude môcť moje dieťa chodiť do škôlky a školy?
• Je vôbec možné, aby bolo moje dieťa vzdelávané?
• Čo moje dieťa čaká?

Veríme, že v našom dokumente nájdete odpovede na všetky Vaše otázky.

Výchova a vzdelávanie podľa školského zákona sú založené na princípoch, z ktorých vymenujeme len zopár:
•  rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca  a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,
zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese,
výchovného poradenstva podľa § 130 (CPPPaP, CŠPP),
zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja.

Právo na vzdelanie má každé dieťa dané ústavou SR. Ak sa v praxi stretnete s problémami pri uplatňovaní tohto práva, alebo podľa nižšie uvedených postupov a odporúčaní podložených školským zákonom, budeme radi, ak nám o svojich skúsenostiach napíšte nainfo@hlasrodin.sk

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 3 rokov

Každé dieťa už pri prvom nádychu začína spoznávať svet okolo seba prostredníctvom svojich zmyslov, dotykov a pohybov. Na začiatok potrebuje v prvom rade veľa lásky, podpory a pocit bezpečia, ktoré mu môžete dať hlavne Vy – rodičia. Vplyvom ZZ sa u Vášho dieťatka zmenilo vnímanie, spoznávanie sveta a preto potrebuje pomoc prostredníctvom vhodných stimulácií a podnetného prostredia, ktoré mu pomôžu rozvinúť jeho potenciál.

Vek od 0 do 3 rokov je z hľadiska vývinu dieťaťa veľmi dôležitým obdobím, predovšetkým z hľadiska senzo-motorickej stimulácie, spoznávania okolia a edukácie. Dôležité je začať včas a nájsť vývojovo vhodný spôsob podpory, stimulácie a edukácie prostredníctvom odborníkov, ktorí Vám môžu poradiť a pomôcť. Nezabúdajte pri tom rešpektovať svoje dieťa so ZZ a jeho potenciál, neporovnávajte ho s druhým dieťaťom, pretože na svete ani pri rovnakej diagnóze neexistujú dve deti, ktoré sú rovnaké. Samotné učenie v tomto veku u detí prebieha hlavne v prirodzenom prostredí rodiny, prípadne s podporou v materských centrách. Jasle a iné zariadenia, ktoré majú deti možnosť bežne navštevovať, v súčasnosti deti so ZZ nemajú. Chceme Vás preto nasmerovať, aby ste okrem terapií a stimulácií, ktoré absolvujete súkromne a za peniaze, využili aj zákonom určené možnosti podpory „učenia sa“ Vášho dieťaťa so ZZ čím skôr po narodení.

V súčasnosti na Slovensku existujú dve zákonom stanovené možnosti podporujúce stimuláciu a edukáciu dieťaťa so ZZ a jeho rodinu. Ide o:

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Centrá včasnej intervencie (CVI) poskytujú sociálnu službu včasnej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách („zákon o sociálnych službách“). V súčasnosti podľa tohto zákona je dôležitou súčasťou života dieťaťa so ZZ odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj jeho komplexného vývin do 7 rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia (§ 23b zákona o sociálnych službách).

Táto činnosť je vykonávaná prostredníctvom sociálnej služby včasnej intervencie, ktorá je v zákone zakotvená od 1.1.2014 (§ 33 zákona o sociálnych službách). Bližšie špecifikovanie podľa § 33 ods. 1 zákona o sociálnych službách sa služba včasnej intervencie poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Následne v ods. 2 je zadefinované rozmedzie služieb a to:
V rámci služby včasnej intervencie sa:
a) poskytuje
     1. špecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
     1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravo tným postihnutím,
     2. 
preventívna aktivita.

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu (§ 33 ods. 3).

 INFORMÁCIA: Rodič si môže vyžiadať službu od poskytovateľa včasnej intervencie vo svojom okolí už po zistení problémov v oblasti vývinu dieťaťa, ale aj hneď po narodení, ak je u dieťaťa zistená vývinová porucha. Pravidelné stretnutia s rodinou bývajú zvyčajne 1x mesačne alebo aj častejšie, v prípade potreby. Poradcovia chodia zvyčajne vo dvojici. V tíme poradcov sú zastúpené najmä tieto profesie: špeciálny/liečebný pedagóg, fyzioterapeut, logopéd, sociálny pracovník, psychológ a pod. Snažia sa napĺňať potreby, ktoré pomenuje ktorýkoľvek člen rodiny dieťaťa so ZP. Rodina má právo výberu terénnej formy (v rodine) alebo ambulantnej formy (u poskytovateľa) stretnutí. Smerovanie a priority sprevádzania si rodina pomenováva v individuálnom pláne rodiny, ktorý tvorí spolu s poradcom zvyčajne na obdobie 6 mesiacov. Okrem osobných stretnutí poskytovatelia ponúkajú napr. svojpomocné skupiny, prednášky pre rodičov, pobyty celých rodín a podobne.

Podrobné informácie a aktuálnu mapu poskytovateľov včasnej intervencie s kontaktami nájdete na web stránke Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie: http://www.asociaciavi.sk.

 LAICKÉ ZHRNUTIE:
• 
Tímy CVI sú tu pre celú rodinu s dieťaťom so ZZ od narodenia až do 7 rokov.
• 
Pomôžu porozumieť a akceptovať situáciu, v ktorej sa rodina po narodení dieťaťa so ZZ ocitla a následne hľadať možnosti ako ju samostatne zvládať.
• Sprevádzajú rodinu pri prekonávaní náročného obdobia po narodení dieťaťa so ZZ.
• Pomôžu rodine zorientovať sa v rôznych terapiách a zostaviť vhodný plán podporujúci vývin podľa potrieb dieťaťa so ZZ.
• 
Pomôžu rodičom viesť dieťa so ZZ k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách.
• Podporia rodiča, aby aj v domácom prostredí dokázal dieťa vhodne stimulovať vo vývine.
• 
Spájajú rodinu s odborníkmi, ktorých dieťa a rodina potrebujú.
• Podporujú začlenenie dieťaťa so ZZ a jeho rodiny do spoločnosti počas celého životného cyklu.
• Informujú rodinu o možnostiach kompenzácií ZP, ďalších sociálnych službách a pomôckach.

POZOR: Nie je to začlenenie dieťaťa do predškolského zariadenia, ani každodenné poskytovanie terapií alebo vzdelávanie dieťaťa so ZZ v domácom prostredí. Ide o doplnenie komplexnej podpory rodín dieťaťa so ZZ a jeho stimuláciu pod odborným vedením, aby rodiny dokázali preklenúť náročné obdobie po zistení diagnózy, vhodne podporiť vývin dieťaťa a zvládať výzvy, ktoré ich čakajú v budúcnosti.

Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Vo veku od 0 do 3 rokov je druhou možnosťou pre podporu rozvoja detí so ZZ Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Na Slovensku funguje aj Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie (CPPPaP), no pre potreby detí so zdravotným postihnutím sa budeme venovať práve CŠPP, ktoré môžu ponúknuť diagnostiku, stimulácie a vyšetrenia deťom od 0 do 3 rokov, ktoré sú diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom. Ide o deti, ktoré majú napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iné pervazívne poruchy. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti.

 Činnosť CŠPP sa riadi vyhláškou č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, konkrétne v § 4. ods. 4, 5 a 6. Širšie kompetenčné zakotvenie týchto zariadení vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v § 133. 

Vyhláška č. 325/2008 Z. z v § 4. ods. 1 pojednáva o tom, že: CŠPP vykonáva odborné činnosti a súbor špeciálnopedagogických intervencií podľa § 133 zákona najmä:
a) ambulantne v CŠPP,
b) ambulantne v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje, alebo
c) formou krátkodobého pobytu v CŠPP, ktorého dĺžka spravidla nepresiahne 5 pracovných dní.

Ods. 2 Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole, v školskom zariadení a v rodine; ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

CŠPP vo Vašom meste alebo v jeho blízkosti by mali poskytnúť komplexnú diagnostiku Vášmu dieťaťu so ZZ. Ide o posúdenie stavu a potenciálu dieťaťa, teda o jeho silné stránky ako aj oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať a následne umožniť pravidelnú komplexnú odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť formou terapií a stimulácií. Tieto činnosti vykonajú v zariadeniach psychológovia, špeciálni pedagógovia, prípadne logopédi alebo aj fyzioterapeuti (sú výnimkou na Slovensku). V zariadeniach CŠPP majú v kompetencii aj poskytovanie informácií a poradenstva rodine s prihliadnutím na jej situáciu a potreby.

Odborné služby CŠPP v rámci rannej starostlivosti sú zamerané na:
1. Skríning – myslí sa vyhľadávanie detí so ZZ (nie masový skríning v triede medzi zdravými deťmi), ktoré sa vykonávajú zväčša v spolupráci s lekármi a klinickými odborníkmi (napr. neurológmi, foniatrami, pediatriami, klinickými psychológmi, logopédmi...).
2. Diagnostiku – odbornú a komplexnú diagnostiku (psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú a pod.) dieťaťa v ranom veku, ktorá by mala viesť k definovaniu potenciálu dieťaťa a oblastí, ktoré je potrebné rozvíjať. Takáto diagnostika by mala slúžiť ako podklad pre vypracovanie individuálneho plánu na rozvoj dieťaťa a na sledovanie vývinu dieťaťa.
3. Formulovanie záverov v zmysle silných a slabých stránokstanovovanie krátkodobých aj dlhodobých cieľov vývinu dieťaťa, vypracovanie individuálneho plánu pre rodinu a dieťa a celkové sledovanie vývinu dieťaťa.
4. Komplexnú odbornú starostlivosť
• vypracovanie individuálneho plánu pre dieťa a rodinu zohľadňujúceho potreby rodiny, výsledky diagnostiky a potenciálu dieťaťa
• vysokoodborné intervencie zamerané na konkrétny druh ZZ
• vypracovanie a realizácia individuálnych plánov pre klientov – navrhnutých podľa ich individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, priebežné prehodnocovanie individuálnych plánov
5. Terapie
podľa ponuky konkrétneho zariadenia CŠPP
6. Poradenstvo rodinám a aktívnu prácu s rodinou:
 podpora rodiny v ťažkej životnej situácii a rozvoj rodičovských kompetencií
• stanovenie cieľov rodiny, pravidelné konzultácie s rodinným príslušníkom dieťaťa so ZZ
• vypracovanie podkladov pre príslušné orgány
• podporné skupiny rodičov – stretnutia rodičov detí so ZZ, výmena skúseností
• semináre a školenia pre rodičov
7. Poskytovanie informácií rodičom, resp. zákonným zástupcom o:
• 
ZZ dieťaťa, o možných dopadoch ZZ na jeho vývin
• možnostiach vzdelávania dieťaťa, ako aj výhodách a nevýhodách jednotlivých možností vzdelávania
• kompenzačných a didaktických pomôcok (niektoré CŠPP pomôcky aj zapožičiavajú)
• odbornej literatúre (niektoré CŠPP odbornú literatúru aj zapožičiavajú)
• možnostiach v oblasti sociálnej pomoci
8. Spolupráca s ďalšími subjektami zainteresovanými v starostlivosti o dieťa so ZZ v ranom veku a jeho rodinu: CVI, MŠ, ŠMŠ, lekári (foniatri, neurológ, pedopsychiater...).
Pre CŠPP je typická odbornosť v oblasti ZZ tzn., že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia (napríklad: autizmus, sluchové, zrakové, telesné, narušená komunikačná schopnosť...) a preto poskytujú rodinám jedinečnú expertnosť pre to-ktoré znevýhodnenie.

Formy poskytovania ranej starostlivosti v CŠPP:
• 
priama činnosť s dieťaťom so ZZ v domácom prostredí ako najefektívnejšia forma poskytovania raného poradenstva
• priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí CŠPP
• priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí MŠ
• poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v domácom prostredí
• poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v prostredí CŠPP
• poradenstvo učiteľom: v zariadení – MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, v CŠPP

 LAICKÉ ZHRNUTIE: CŠPP ponúkajú poradenskú, diagnostickú, výchovnú, psychologickú, špeciálnopedagogickú a preventívnu starostlivosť deťom so ZZ, s vývinovými poruchami, ako aj ich rodinám. Zameriavajú sa na odborné vedenie rodiča vo veci stimulácie dieťaťa, ako aj na podporu rodiny pri zvládnutí krízových situácií a vyrovnávaní sa so ZZ dieťaťa. Výhodou týchto zariadení je, že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia a tak Vám môžu ponúknuť expertnosť. CŠPP zriadené pri špeciálnych školách bývajú bezplatné. Súkromné CŠPP sú zvyčajne spoplatnené.

POZOR: Nevedia začleniť dieťa do predškolského zariadenia – ak na to školské zariadenie (MŠ) nie je pripravené, majú v kompetencii dať odporúčanie na jemu vhodnú a dostupnú formu vzdelávania.
Napriek tomu, že cieľovou skupinou CŠPP sú aj deti so ZZ od narodenia, za obdobie školského roka 2014/2015 (novšie dáta nám zatiaľ neboli sprístupnené) služby CŠPP využilo iba 641 klientov z celkového počtu 81 273 klientov t. j. len 0,80 % (Matej, 2016).

Rodičia, odporúčame Vám žiadať si odborné služby CŠPP, aby na základe Vášho dopytu dokázali CŠPP prispôsobovať svoje služby rodinám a potrebám detí so ZZ už v ranom veku.

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 do 6 rokov

Nevyhnutnou súčasťou života dieťaťa so ZZ je láska, podpora, rodinné zázemie ako aj stimulácia a podnetné prostredie pre zabezpečenie rozvoja jeho potenciálu a následného zlepšenia kvality života. Zároveň vo veku od 3 do 6 rokov je nevyhnutnou potrebou socializácia Vášho dieťaťa do komunity vrstovníkov (ak je na to pripravené), pretože aj ono má potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba z iného uhla pohľadu ako je ten Váš. Pri zaraďovaní Vášho dieťaťa so ZZ do kolektívu je dôležité uvedomiť si nielen svoje práva, ale aj povinnosti, ktoré máte a naučiť sa byť partnerom odborníkov, ale aj rodičov vrstovníkov Vášho dieťaťa.

Prvotnou formou vzdelávania detí so ZZ vo veku od 3 do 6 rokov je podľa odborníkov senzo-motorická stimulácia a nasýtenie potrieb pod odborným vedením, s akceptovaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Pre zorientovanie sa vo veci stimulácií, terapií a vzdelávania dieťaťa so ZZ vo veku od 3 do 6 rokov je vhodné osloviť Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) vo Vašom meste alebo v jeho blízkosti, ktoré majú v kompetencii starostlivosť o dieťa, ktorému bolo diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iná pervazívna porucha. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti. Ak ste o tom nevedeli, je to možnosť daná zo zákona.

 INFORMÁCIA: Ak ste u Vášho dieťaťa pozorovali zmeny až v tomto veku a nebolo diagnostikované žiadnym odborníkom alebo lekárom na základe čoho by ste podľa zákona spadali do kompetencie CŠPP, je dobré navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré má v kompetencii deti s poruchou správania alebo učenia, deti, ktoré sú choré alebo zdravotne oslabené, prípadne zisťuje, či je nadané.  Ak u dieťa ešte nie je možné určiť  diagnózu, CPPPaP môže Vaše dieťa sledovať, prípadne mu poskytnúť terapie a stimulácie podľa potreby, alebo dať odporúčanie pre materskú školu o potrebách dieťaťa. Viac informácii nájdete na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V prípade stimulácie celkového vývinu vo Vašom  domácom prostredí pomôžu Vášmu dieťatku so ZZ Centrá včasnej intervencie (ďalej len CVI). Ak ich už navštevujete, môžete v ich starostlivosti ostať aj naďalej až do 7 rokov veku dieťaťa. Ak ste sa o tom dozvedeli až z týchto riadkov, využite túto možnosť a vyhľadajte CVI, ktoré je najbližšie k Vášmu bydlisku. 

V tomto období už môžete zvážiť a následne požiadať aj o zaradenie Vášho dieťaťa so ZZ do bežnej materskej školy (), prípadne špeciálnej materskej školy (ŠMŠ). Ide o predškolské vzdelávanie (v školskom zákone definované ako Predprimárne vzdelávanie), o ktoré sa môžete uchádzať na základe odporúčania CŠPP alebo CPPPaP.

Základom pre budúcu existenciu Vášho dieťaťa so ZZ v spoločnosti je jeho začlenenie do kolektívu rovesníkov. Ide o to, ukázať Vášmu dieťaťu, že patrí do širšieho spoločenstva ako je jeho rodina a známi. Dieťa sa tu môže naučiť denný rytmus, osvojiť si denne sa opakujúce činnosti a aktivity v kolektíve, získať nové sociálne zručnosti a návyky, pozorovať a počúvať dianie okolo seba, ktoré je iné ako v domácom prostredí. Nachádza svoje vlastné prostriedky ako sa vyjadriť a presadiť v kolektíve detí.

Zo zákona je v súčasnosti garantovaný nárok na predprimárne vzdelávanie v MŠ len jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 3 písm. a školského zákona). To znamená, že ak Vaše dieťa do MŠ (predpokladáme aj do ŠMŠ) nezaradia skôr, nemáte sa na čo odvolať, pretože MŠ takúto povinnosť zo zákona nemajú.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3-6 rokov jeho veku (v prípade voľných kapacít); výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov. Na predprimárne vzdelávanie (MŠ, ŠMŠ) sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 59 ods. 1 až 2 školského zákona).

Prijímanie dieťaťa do zariadenia MŠ sa riadi § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v znení: Riaditeľ MŠ rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do MŠ,
b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ,
c) prerušení dochádzky dieťaťa,
d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie podrobnosti o prijímaní detí do MŠ ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

U detí so ZZ neexistujú zo zákona žiadne výnimky pre prijatie do MŠ, pretože aj oni sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako deti zdravé. Ak sa Vám nepodarí umiestniť dieťa so ZZ do bežnej (zoznam MŠ v SR), môžete požiadať o umiestnenie do ŠMŠ (zoznam ŠMŠ v SR).

Zistite si o akú ŠMŠ ide (možno je zameraná na určitý druh ZZ), akou formou prebieha vzdelávanie a podobne. Niektorí rodičia majú skúsenosť, že pri závažnejšom ZZ majú práve tieto ŠMŠ vytvorené lepšie podmienky na prácu s deťmi so ZZ (menší počet detí v triede, pomôcky, prítomnosť liečebného alebo špeciálneho pedagóga a podobne).

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára (§ 59 ods. 5 školského zákona).

POZOR: V prípade neprijatia dieťaťa do MŠ (integrácia) alebo ŠMŠ neexistuje žiaden právny predpis pre zákonných zástupcov ako postupovať keď nesúhlasia s rozhodnutím riaditeľa MŠ alebo ŠMS. Zákonný zástupca môže opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia (nie je to však odvolanie sa proti rozhodnutiu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní). Argumentom v prospech prehodnotenia prijatia dieťaťa so ZZ do MŠ môže byť právo na rovnaký prístup ku vzdelaniu detí so ZZ.

 TIP PRE RODIČOV:
 Odporúčame osloviť všetky MŠ vo Vašom okolí
• 
Ak odmietli prijať Vaše dieťa so ZZ do MŠ oslovte ŠMŠ vo Vašom okolí.
• MŠ prípadne ŠMŠ kontaktujte telefonicky alebo osobne v priebehu celého roka a potom písomne podajte Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v zákonne stanovenom období podľa termínu v danej škôlke (často v mesiacoch marec – máj).
• Informácie o svojom dieťati podávajte stručne a konštruktívne, podrobnejšie pri osobnom stretnutí.
• Integrácia a inklúzia je vecou aj nás, rodičov – pokúsiť sa našim deťom so ZZ dať možnosti aké majú zdravé deti a rozhodnite sa aj na základe informácií: Približný postup, ktorý je dobré dodržať pri rozhodovaní sa pre tú-ktorú materskú školu (škôlku) / základnú školu (školu).

Ak sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijaté, zaraďujú sa do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 28 ods. 8 veta druhá školského zákona).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú 2 (§ 28 ods. 12 školského zákona).

 INFORMÁCIA: Na základe § 28 ods. 12 neprijme MŠ dieťa so ZZ, pretože by bola nútená znížiť počet miest pre deti bez ZZ. Rodičia konštatujú, že problémy v prijímaní detí so ZZ sú častokrát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, nedostatočného financovania a prispôsobenia materiálno-technických, priestorových a personálnych podmienok pre takéto dieťa, ako aj samotného nesúhlasu zriaďovateľa.

 TIP PRE RODIČOV:
• 
Nevzdávajte sa a bojujte o prijatie Vášho dieťaťa so ZZ, zvlášť ak máte ešte aj odporúčanie CŠPP.
• Ponúknite škôlke, ak máte možnosť, pomoc pri zlepšení prostredia, ako aj s vybavením pomôcok, ktoré by dieťaťu so ZZ umožnili pobyt v materskej škole. Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj zapožičanie svojich vlastných pomôcok.
• Personálne by si mohla materská škola pomôcť žiadosťou o asistenta učiteľa, ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu dieťaťu. Asistenti však nie sú nárokovateľní a nie sú ani k dispozícii výhradne pre jedno dieťa.
Osobne oslovte poslancov miestneho zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti so žiadosťou o zabezpečenie financovania asistenta, prípadne inej formy pomoci učiteľom (pomocný pedagogický personál formou absolventskej praxe a podobne).
• K predškolskému vzdelávaniu pristupujte citlivo, s ohľadom na odporúčania odborníkov, ktorí s Vaším dieťaťom pracujú, ako aj na potreby a možnosti svojho dieťaťa, ale aj ďalších detí navštevujúcich dané predškolské zariadenie.

Ak riaditeľ MŠ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 28 ods. 13 školského zákona).

 TIP PRE RODIČOV: Aby k takýmto situáciám nedochádzalo, existujúce očakávania Vás – rodičov detí so ZZ by mali byť komunikované medzi CVI, CŠPP, učiteľmi a Vami – rodičmi, ale aj medzi rodičmi zdravých detí a rodičmi ďalších detí so ZZ (spolužiakmi). Dôležité je informovať a poukazovať nenásilnou formou na pozitíva vzdelávania detí so ZZ, ako aj ich inklúziu.

 INFORMÁCIE NA ZÁVER: Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej MŠ, ŠMŠ po dohode so zriaďovateľom na dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí. V tomto roku je prihlasovanie detí do MŠ a ŠMŠ pre tento rok posunuté (vzhľadom na neskorší zápis prvákov do ZŠ). Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ, ŠMŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ. Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ naraz.

POZOR: Ak vaše dieťa prijmú do viacerých MŠ, rozhodnite sa pre jednu a ostatné o tom upovedomte.

 Potrebné dokumenty o prijatie do MŠ, ŠMŠ:
• 
Žiadosť o prijatie
(MŠ, ŠMŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)
• Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)
• Odporúčanie príslušného CŠPP alebo CPPPaP (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)
• Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ alebo ŠMŠ)

Ak nie je možné dieťa so ZZ umiestniť do MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí alebo do ŠMŠ, môžu rodičia požiadať o ambulantnú starostlivosť v Domove sociálnych služieb (ďalej DSS). Pred rozhodnutím si preverte reálne možnosti vzdelávania, výchovy, starostlivosti a stimulácií Vášho dieťaťa v konkrétnej DSS.

Informácie o poskytovaní sociálnej služby pre Vaše dieťa nájdete v § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
• DSS, ktoré poskytujú službu dieťaťu, majú zo zákona povinnosť „utvárať podmienky na vzdelávanie“ (zákon o sociálnych službách § 38 ods. 2 písmeno c bod 1).
• Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. (§ 38, ods. 3 zákona o sociálnych službách).
• Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu. (§ 61, ods. 7 zákona o sociálnych službách).
• DSS môže poskytovať aj fyzioterapiu ak má na to vytvorené podmienky.

V prípade rozhodnutia sa pre ambulantnú formu DSS:
• Poskytnite personálu DSS, ktorý bude s Vaším dieťaťom v kontakte, čo najviac informácií a poukážte v akých oblastiach potrebuje podporiť, stimulovať a podobne.
• Nebojte sa informovať o svojom dieťati, o spôsobe jeho vzdelávania, stimulácií priebežne, alebo aj každý deň.
• Dohodnite sa na cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť doma, ale aj v zariadení DSS
• Predkladajte svoje návrhy na základe individuálnych potrieb Vášho dieťaťa.
• Zaujímajte sa o dianie v DSS a buďte im nápomocní, aby ste vytvorili partnerský vzťah.

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením od 6 rokov

Každé dieťa má povinnosť nastúpiť do školy a plniť si povinnú školskú dochádzku (v zákone zadefinované ako primárne vzdelávanie v základnej škole (ZŠ) alebo špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) a preto je Vašou povinnosťou ísť na zápis do spádovej školy (v mieste trvalého bydliska).
Vzdelávanie detí so ZZ vo veku od 6 rokov môže prebiehať:
• 
v bežnej základnej škole (ďalej len ZŠ) v bežnej triede formou integrácie
• v bežnej ZŠ v špeciálnych triedach
• v špeciálnej základnej škole (ďalej len ŠZŠ)
• v Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS)

Rozhodnutie kam dáte svoje dieťa so ZZ je na Vás, ako rodičovi, ale malo by byť podporené aj odporúčaním poradenského zariadenia (Približný postup, ktorý je dobré dodržať pri rozhodovaní sa pre tú-ktorú materskú školu (škôlku) / základnú školu (školu)). Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobia 2 druhy poradenských zariadení, ktoré zo zákona poskytujú svoje služby, pričom každé z nich sa zameriava na iný okruh detí. Ide o:
• Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie
• 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Pre lepší prehľad a pochopenie, ktoré poradenské zariadenie by ste mali navštíviť, Vám ponúkame rozdelenie podložené zákonom.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Podľa § 2 písm. l) školského zákona je dieťaťom so zdravotným postihnutím (ZP) alebo žiakom so ZP dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. V prípade, že u Vášho dieťaťa jedno z postihnutí vymenovaných v § 2 písm. l) ešte nebolo diagnostikované, je vhodné v prvom kroku, obrátiť sa na CPPPaP.

CPPPaP sa zameriavajú na:
• deti a žiakov s poruchou správania alebo s vývinovými poruchami učenia, ktoré sa však v predškolskom veku neodporúča definitívne diagnostikovať a tak dieťa je len v sledovaní, prípadne sa mu poskytujú terapie a stimulácie podľa potreby
• pre detí a žiakov, ktoré sú buď choré alebo zdravotne oslabené
• deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
• deti a žiakov s nadaním.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so ZP vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Klientami sú deti a žiaci, ktorí sú diagnostikovaní lekárom alebo iným odborníkom a sú to:
• deti a žiaci s mentálnym postihnutím
• deti a žiaci so sluchovým postihnutím
• deti a žiaci zrakovým postihnutím
• deti a žiaci telesným postihnutím
• deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou
• deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
• deti a žiaci s viacnásobným postihnutím.

Odborníci poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) ak s Vami a Vaším dieťaťom už pracovali, Vám vedia poradiť možnosti vzdelávania, ktoré budú prospešné Vášmu dieťaťu. Ak ste ešte doteraz nenavštívili žiadne CŠPP, je potrebné tak urobiť do zápisu, respektíve pred vstupom do školy.

V poradenských zariadeniach vykonajú psychológovia, špeciálni pedagógovia, prípadne logopédi komplexnú diagnostiku dieťaťa, pomenujú jeho silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať. V poradenskom rozhovore vám navrhnú možnosti ďalšieho vzdelávania dieťaťa. Hlavným cieľom diagnostiky je zistiť, či dieťa má alebo nemá špeciálne potreby v oblasti vzdelávania. Ak sa ukáže, že áno, úlohou poradenského pracovníka je formulovať odporúčania pre vzdelávanie dieťaťa v konkrétnej škole, ktorú bude navštevovať. Poradenské zariadenie navrhne, aké podmienky je potrebné vytvoriť (materiálne, personálne, priestorové, a iné), aby vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napĺňalo potreby konkrétneho dieťaťa. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná komunikácia poradenského zariadenia so školou, ktorú bude dieťa navštevovať.

Rodič (alebo zákonný zástupca) dieťaťa so ZZ nesmie zabúdať na zápis a povinnú školskú dochádzku (ktorá je upravená v § 19 až § 22 školského zákona). Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak (§ 19 školského zákona ods. 1 až 3).

Rodič – zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. (§ 20 školského zákona ods. 2).

Zápis je potrebné vykonať v spádovej škole (v mieste trvalého bydliska). Ak rodič vyberie ZŠ v inej oblasti je povinný nahlásiť to riaditeľovi spádovej školy (zoznam základných škôl vo Vašej oblasti špeciálnych základných škôl).

ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
• meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (§ 20 školského zákona ods. 4)

 Nezabudnite:
rodný list dieťaťa
• 
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu

Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí, v ktorej majú trvalý pobyt. Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (potrebnú zrelosť) v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa (telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej) a má zdravotné problémy, môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťa so ZZ požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.

Ak sa rozhodnete požiadať o odklad alebo pre zápis Vášho dieťaťa so ZZ na inej škole, je potrebné nahlásiť to v spádovej škole.

 Ak žiadate o odklad, je potrebné dodať:
• 
rodný list (kvôli údajom)
• 
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu
• 
žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
(mnohé ZŠ, ŠZŠ ju majú na vlastných webových stránkach, Žiadosť o odklad dochádzky - VZOR)
• odporúčanie všeobecného alebo odborného lekára (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, Odporúčanie lekára – odklad dochádzky - VZOR)
• odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, Odporúčanie výchovného poradcu - VZOR)

Na základe takejto komplexnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh MŠ, ŠMŠ, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia CŠPP alebo CPPPaP a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Na zápis treba prihlásiť aj deti so ZZ, pretože neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8. rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka ZŠ (§ 19 školského zákona ods. 7). V niektorých prípadoch ide o zaradenie do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy.

Rodič (zákonný zástupca) má tiež právo v prípade nezaradenia dieťaťa ani do ZŠ ani do ŠZŠ požiadať VÚC o poskytovanie sociálnej služby a zaradenie dieťaťa do DSS podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Rodič (zákonný zástupca) má však aj možnosť postupovať v súlade s § 19 ods. 9 školského zákona a požiadať o neposkytovanie vzdelania (de facto oslobodenie od povinnej školskej dochádzky) do pominutia dôvodov na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 29 školského zákona ods. 10).

 TIP PRE RODIČA: Pred začlenením Vášho dieťaťa so ZZ sa snažte komunikovať so školou, ale aj s rodičmi budúcich spolužiakov. Poproste o stretnutie s nimi, poukážte pod vedením školy o potrebách integrácie nielen pre Vaše dieťa, ale aj pre ostatných a nezabúdajte pritom aj na ich práva. Ide o zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné nielen získať riaditeľa školy, ale aj rodičov, aby integrácia priniesla ovocie pre všetkých v spoločnosti. Prosím, na to nezabúdajte. Aj keď obhajujete práva svojho dieťaťa uvedomte si, že je dôležité pritom zachovať ohľaduplnosť na obidvoch stranách (zdravé deti – deti so ZZ), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 1 školského zákona).

Ak sa počas dochádzky žiaka do ZŠ so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ ZŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy (§ 61 ods. 3 školského zákona).

Ustanovenie § 29 ods. 10 školského zákona ďalej definuje: Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

Podľa § 94 ods. 4. V ZŠ, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov so ZZ okrem žiakov so ZZ vzdelávaných v špeciálnych triedach.

V ZŠ možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší. (§ 29 ods. 11 školského zákona).

 TIP PRE RODIČA: Rodičia, spájajte sa ak viete, že je vo Vašom okolí viac detí (alebo sú rodičia ochotní dochádzať), pre ktoré by bolo možné zriadiť špeciálnu triedu v ZŠ, navrhnite to riaditeľovi, ktorému ponúknete pomoc pri zriadení. Nezabúdajte, že aj ZŠ má svoje priestorové limity, preto je potrebné snažiť sa o konsenzus, nie nátlak. Rozprávajte sa o pozitívach zriadenia špeciálnej triedy s riaditeľom, ale aj rodičmi detí už chodiacich do danej školy. Pretože ak chcete, aby boli taktní k Vám, buďte aj vy k nim. Ohľaduplnosť je potrebná na obidvoch stranách (zdravé deti / ich rodičia – deti so ZZ / ich rodičia), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

Podmienky výchovy a vzdelávania detí so ZZ a žiakov so ZZ sú zhrnuté hlavne v § 94 až 108 školského zákona.
V § 94 ods.1 je zadefinované, že vzdelávanie detí so ZZ sa môže uskutočňovať
a) v školách pre deti so ZZ a žiakov so ZZ; tieto školy sú špeciálne školy,
b) v ostatných školách podľa tohto zákona

1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,
2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

§ 94 ods. 2 školského zákona – Pri výchove a vzdelávaní detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre
a) deti a žiakov s mentálnym postihnutím,
b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
d) deti a žiakov s telesným postihnutím,
e) deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
f) deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
g) deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených,
h) deti a žiakov hluchoslepých,
i) žiakov s vývinovými poruchami učenia,
j) žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,
k) deti a žiakov s viacnásobným postihnutím,
l) deti a žiakov s poruchami správania.

V ďalšom ods. 3 § 94 školského zákona sa ustanovuje, že ak ZZ dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby - Individuálny vzdelávací program.

Podľa § 95 ods. 1 školského zákona – Výchova a vzdelávanie detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa uskutočňuje v týchto školách: a) materská škola, b) základná škola, c) stredné školy, d) praktická škola, e) odborné učilište.

Deti alebo žiaci sa do škôl podľa odseku 1 prijímajú na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. (§ 95 ods. 3 školského zákona).

Podľa § 95 ods. 4 – Výchova a vzdelávanie v školách podľa § 95 ods. 1 sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách (ŠMŠ, ŠZŠ, SŠ, Praktická škola, Odborné učilište) sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých sa môžu tieto školy vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa ZZ detí alebo žiakov. (§ 95 ods. 6 školského zákona).

Deťom alebo žiakom podľa ods. 1 bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa (k naplneniu zákona často nedochádza z dôvodu nízkeho financovania a neakceptovania žiadostí zo škôl). (§ 95 ods. 9 školského zákona)

Podľa § 97 ods. 2 v základnej škole pre žiakov so ZZ (teda v ŠZŠ) možno predĺžiť dĺžku vzdelávaniao 2 roky. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program.

ZŠ pre žiakov so ZZ (ide o ŠZŠ) má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. (§ 97 ods. 3 školského zákona)

§ 97 ods. 5 školského zákona – ZŠ podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Výchova a vzdelávanie detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa uskutočňuje na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. (§ 95 ods. 3 školského zákona).

Konkrétne úpravy vzdelávania žiakov so ZZ alebo so všeobecným intelektovým nadaním sa v základných a stredných školách uplatňujú na základe odporúčaní poradenských zariadení, ktoré pre školu vypracúvajú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi a rezortnými predpismi.

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky
Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 1 a 2 školského zákona). Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku.

Podľa § 22 ods. 3 školského zákona žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

V zmysle § 97 ods. 2 školského zákona, ktorý upravuje podrobnosti o ZŠ pre žiakov so ZZ (ŠZŠ), je zadefinovaná možnosť predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky v takejto škole. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program. (ods. 3 prvá veta) ZŠ pre žiakov so ZZ má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.

Vdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením od 18 rokov veku života, alebo od ukončenia povinnej školskej dochádzky

Tešíme sa s Vami, že ste dokázali prejsť tak dlhú cestu a neustále túžite ponúknuť svojmu dieťaťu ďalšie možnosti v oblasti vzdelávania. Školský zákon hovorí o štyroch formách vzdelávania v tomto veku a to: vzdelávaní na strednej škole formou integrácie, na strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. V dokumente sa budete stretávať s termínmi „dieťa so zdravotným znevýhodnením“, „so zdravotným postihnutím“ (ZP), respektíve „so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ (ŠVVP) z dôvodu citovania školského zákona.

 PRVOTNÁ INFORMÁCIA: Rovnako, ako počas štúdia na základnej škole, aj na strednej škole (SŠ) poskytujú služby žiakom so ZZ príslušné poradenské zariadenia (CPPPaP, alebo CŠPP). Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP)žiaka sa prechodom na SŠ nekončia, naopak, môže sa stať, že sa zvýšením nárokov zo strany školy zmenia. Poradenské zariadenie pri prechode na SŠ zvyčajne vykoná znova komplexnú diagnostiku a napíše správu, v ktorej pomenuje silné a slabé stránky žiaka, navrhne ideálnu formu ďalšieho vzdelávania. V správe uvedie aj konkrétne odporúčania pre vzdelávanie žiaka. Poradenské zariadenie naďalej poskytuje komplexné služby žiakovi, vrátane konzultácií so školou.

Konečné rozhodnutie, na ktorú školu žiak pošle prihlášku ostáva na zákonnom zástupcovi. Na tomto mieste je nutné upozorniť na fakt, že pri výbere SŠ je potrebné citlivo vyberať učebný odbor, v ktorom sa žiak dokáže v budúcom živote uplatniť. Je dôležité spolu s výchovným poradcom poradenského zariadenia a so samotným dieťaťom hľadať taký učebný odbor, ktorý bude rozvíjať potenciál dieťaťa a ktorý je vhodný pre daný druh ZZ (napríklad pre žiaka so selektívnym mutizmom nebude vhodný odbor, v ktorom je potrebné veľa komunikovať s klientami, pre žiaka s obmedzenou motorikou bude ťažké zvládnuť manuálne zamerané učebné odbory...).

POZOR: Poradenské zariadenie zohráva dôležitú úlohu aj pri maturitných skúškach žiakov so ŠVVP na SŠ. Do 30. septembra príslušného školského roku, v ktorom žiak bude maturovať, pripraví poradenské zariadenie odporúčanie k priebehu maturitnej skúšky konkrétneho žiaka. Poradenské zariadenia musia vychádzať z možností, ktoré pre jednotlivé druhy ZZ pre daný školský rok pripraví NÚCEM. Je potrebné vedieť, že žiak môže mať počas maturity len také úľavy, aké mal počas štúdia na SŠ (nie je možné dať mu úľavy len na maturity, ak predtým nebol integrovaný a nemal zohľadnené ŠVVP vo vyučovacom procese).

STREDNÁ ŠKOLA FORMOU INTEGRÁCIE

Vzdelávanie na SŠ formou integrácie môže prebiehať na SŠ podľa školského zákona § 32 (na gymnáziu, strednej odbornej škole alebo konzervatóriu). O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. ( § 67 ods. 1 školského zákona). Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. (§ 67 ods. 2 školského zákona). Prednostne sa prijme uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 školského zákona).

Podľa § 68 ods. 4 školského zákona sa proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej SŠ alebo riaditeľa súkromnej SŠ môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na stredných školách sa odporúča postupovať podľa Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v SŠ musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ.

STREDNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV SO ZZ

V stredných školách pre žiakov so ZZ možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky. Dĺžku vzdelávania určí štátny vzdelávací program (§ 98 ods. 2), podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Ide o vzdelávacie programy podľa § 94 ods. 2 písm. b) až d) a l, to znamená iba pre:
b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
d) deti a žiakov s telesným postihnutím,
l) deti a žiakov s poruchami správania.

Stredná škola pre žiakov so ZZ (detí a žiakov so sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím alebo s poruchou správania) sa spravidla zriaďuje pre žiakov s rovnakým ZZ pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno po súhlase zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom žiakov. Triedu pre žiakov so ZZ v SŠ možno zriadiť pre najmenej 4 žiakov a najviac 10. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o 2 (§ 98 ods. 3).

Po ukončení vzdelávania sa môže aj žiak so ZZ prihlásiť na maturitnú skúšku - Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so ZZ na maturitnú skúšku.

 INFORMÁCIA: Ak Vaše dieťa úspešne skončí vzdelávanie na SŠ maturitnou skúškou a má predispozície aj na vysokú školu, môže sa o to pokúsiť formou integrácie, kde je opäť potrebná spolupráca s poradenskými zariadeniami, ktoré píšu odporúčanie aj pre štúdium žiaka na vysokej škole.

ODBORNÉ UČILIŠTE
Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku ZŠ, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku (§ 101 ods. 1 školského zákona) - Sieť školských zariadení

Podľa § 100 ods. 1 školského zákona Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Odborné učilište sa zriaďuje pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ho zruší, ak počet žiakov klesne pod 8..(§ 100 ods. 3 školského zákona).

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na:
a) zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
b) zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
c) vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list (§ 100 ods. 4 školského zákona).

Odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby. Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a vzdelávania prvý až tretí ročník; môže zriadiť aj prípravný ročník. Prípravný ročník v odbornom učilišti je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých mentálne schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne diagnostikované. Po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ odborného učilišťa určí či bude žiak pokračovať v prvom ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa alebo bude pokračovať v príprave v praktickej škole (§ 100 ods. 5-7 školského zákona).
§ 101 ods. 4) Na prijímanie žiakov do odborného učilišťa sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do SŠ.

PRAKTICKÁ ŠKOLA
Podľa § 101 ods. 2 až 3 školského zákona do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili ZŠ alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Podľa § 101 ods. 3 školského zákona je ďalej definované – Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v hore uvedenom odseku 2.
Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Praktická škola sa zriaďuje pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8 (§ 99 ods. 1-2 školského zákona).
Zákon ďalej upresňuje: V triede praktickej školy môže byť najviac 10 žiakov a najmenej 4 žiaci; v triede s rôznymi ročníkmi môže byť najviac 8 žiakov a najmenej 4 žiaci. V triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môže byť najviac 6 žiakov a najmenej 4 žiaci; to platí aj pre triedy s rôznymi ročníkmi (§ 99 ods. 4 školského zákona).
V triedach praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom procese prítomný aj asistent (§ 99 ods. 5). Príprava trvá najviac 3 roky (§ 99 ods. 6 prvá veta). Dokladom o získanom vzdelania (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom. Na prijímanie žiakov do praktickej školy sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl. (§ 101 ods. 4 školského zákona).

Držíme palce a prajeme veľkým študentom dosiahnutie kladných výsledkov a uplatnenie sa v praxi. 

Približný postup pri rozhodovaní sa pre vhodnú Materskú / Základnú školu

Navštívte centrum špeciálnopedagogického poradenstva a poraďte sa. Špeciálny pedagóg a psychológ v CŠPP Vám po komplexnej diagnostike dieťaťa odporučia viacero možností zaškolenia. Vyzdvihnú silné stránky dieťaťa a upozornia na tie, ktoré by mohli byť prekážkou pri jeho bezproblémovom zaškolení. CŠPP majú skúsenosť so školskými zariadeniami, a tak Vám môžu odporučiť zariadenia, s ktorými majú najlepšie skúsenosti. CŠPP by malo byť objektívne a neuprednostňovať výrazne jednu možnosť pred ostatnými.
• 
Vyslovte sami svoje priania a predstavy o škôlke/škole.
Vpočujte si pozorne argumenty ZA a PROTI, nerobte unáhlené rozhodnutia.
• Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma. Otázky si môžete pripraviť vopred.
• Spolu hľadajte najvhodnejšie riešenia (ideálne aspoň dve).
• V tomto okamihu sa ešte definitívne nerozhodujte. Nechajte čas na rozmyslenie pre Vás, ale aj pre škôlku/školu.
• Konzultujte s Vaším liečebným pedagógom a logopédom akú škôlku/školu by odporúčal Vášmu dieťaťu.

Navštívte sami vybrané škôlky/školy
• Informujte vedenie škôlky/školy o tom, že Vaše dieťa má špeciálne potreby a aké (napr. potrebuje pomoc pri pohybe, služby asistenta, nosí načúvací prístroj, pohybuje sa na vozíku, ...), akým spôsobom komunikuje, aké má problémy v rámci socializácie a podobne.
• Pýtajte sa vedenia škôlky/školy na ich skúsenosti so vzdelávaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
• Poproste vedenie škôlky/školy, či by ste mohli navštíviť škôlku/školu spolu s dieťaťom tak, aby ste určitý čas mohli pozorovať prácu učiteľky s deťmi priamo v triede.
• Po dohodnutom čase (napríklad jeden týždeň) navštívte škôlku/školu opäť a spresnite si ďalší postup.
• Svoje rozhodnutie si pokojne premyslite v domácom prostredí.

Opýtajte sa iných rodičov detí s daným zdravotným znevýhodnením ako má Vaše dieťa, ktoré už sú v škôlke/škole
• Skúsenosť iných rodičov môže byť veľmi dôležitá: zistíte od nich ako konkrétna škôlka/škola pristupuje k výchove a vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami.
• Opýtajte sa rodičov, ktorých dieťa je integrované, aj tých, ktorých dieťa navštevuje špeciálnu škôlku/školu. Ich skúsenosti môžu byť pre Vás zaujímavým zdrojom informácií. Ak chcete získať ucelenú informáciu, je potrebné poznať postoje oboch skupín rodičov.

Dajte aj na svoj celkový pocit zo škôlky/školy: pozorujte, ako sa panie učiteľky správajú k deťom, či sú deti vedené k spolupráci a k tolerancii. Nezabudnite však na to, že niekedy prvý dojem môže klamať – v dobrom aj v zlom. Hľadajte fakty a informujte sa.

Ak ste sa už rozhodli pre konkrétnu škôlku/školu, požiadajte CŠPP o vystavenie potrebných dokumentov a kontaktovanie konkrétnej základnej školy.
•  
Od CŠPP budete potrebovať závery psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia, ktoré budú obsahovať podrobné informácie o miere vplyvu zdravotného postihnutia na vývin dieťaťa a tiež odporúčania k spôsobu zaškolenia (či dieťa bude zaradené v špeciálnej škôlke/škole alebo v bežnej škôlke/škole...).
• Od odborného lekára (u detí s poruchou sluchu foniater, u detí so zrakovou poruchou oftalmológ, u detí s autizmom pedopsychiater, u detí s telesným postihnutím neurológ alebo fyzioterapeut, atď.) budete potrebovať záver vyšetrenia potvrdzujúci zdravotné znevýhodnenie dieťaťa, jeho diagnózu, stupeň a rozsah.
• 
Od logopéda budete potrebovať vyšetrenie reči a komunikácie.

 Nezabudnite podať žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky/školy (aktuálne do konca mája príslušného roku; pozor, termín sa môže meniť). Bez prijatia Vašej žiadosti riaditeľ škôlky/školy nemôže dieťa prijať!

Požiadajte pracovníka CŠPP o návštevu škôlky/školy a spolu s ním sa stretnutia zúčastnite. Dohodnite na začiatok základné pravidlá.

Uistite sa, že pracovník CŠPP bude učiteľky metodicky usmerňovať v priebehu roka, a zistite, ako často. Dohodnite sa, aby Vás o komunikácii medzi CŠPP a škôlkou/školou informovali, ako aj o ich záveroch (a akou formou).

 NEZABUDNITE: Je nezodpovedné „umiestniť“ dieťa so ZZ do bežnej škôlky/školy bez toho, aby vedenie škôlky/školy vedelo, že prijíma dieťatko, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Takýto postup (či už úmyselný alebo neúmyselný) neodporúčame!
Takéto dieťa sa v škôlke môže cítiť osamelé, nepochopené. Mnohokrát sa dostane do situácie, v ktorej nebude rozumieť, čo sa okolo neho deje. To je predsa opak toho čo začlenením dieťaťa do škôlky/školy chceme dosiahnuť: chceme, aby sa učilo vytvárať priateľstvá s rovesníkmi, aby sa učilo lepšie rozprávať, komunikovať, aby bolo v škôlke/škole spokojné a šťastné.

Spracovala M. Rzymanová

Iné formy plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zdravotné znevýhodnenie (ZZ) dieťaťu alebo žiakovi neumožňuje vzdelávanie, respektíve plnenie povinnej školskej dochádzky každodenným navštevovaním školy, rodičia môžu požiadať podľa školského zákona aj o iné formy vzdelávania.

Podľa § 23 písm. a) školského zákona formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole. § 23 písm. f) ďalej dopĺňa, že individuálne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho učebného plánu.

Podrobnejšie informácie o individuálnom vzdelávaní (bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole) upravuje § 24 školského zákona.

§ 24 ods. 1 školského zákona určuje, že o povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka. Ďalej § 24 ods. 3 školského zákona dopĺňa, že – K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu 27) Individuálne vzdelávanie sa povoľuje
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy (§ 24 ods. 2 školského zákona)

§ 24 ods. 5 – Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,
g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,
h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

 Vzory na potrebné dokumenty
• 
Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (niektoré školy to nevyžadujú, nie je to presne zadefinované v zákone).
• 
Vzor žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania.

§ 24 ods. 8 – Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a) na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.

§ 26 školského zákona ods. 1 prvá veta – Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy.

§ 26 školského zákona ods. 2 - 4 – Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.

Individuálny vzdelávací program

Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu („IVP“), ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ods. 3 § 94 školského zákona).

Podľa § 2 písmeno i) Na účely školského zákona sa rozumie špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho ZZ alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Tieto požiadavky sú rozvinuté aj v § 144, ods. 2 a 3 v znení: Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice, učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme; 14) nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

Školský zákon § 3 písm. i) definuje aj zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja, no bohužiaľ kvôli nedostatočnému vzdelávaniu pedagógov a financiám k tomu nedochádza.

IVP sa vytvára aj dieťaťu, ktoré je v integrácii a nemôže sa vzdelávať podľa vzdelávacích programov danej školy. Nájdete to § 7 ods. 5: Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom IVP alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa § 94 ods. 2. školského zákona – Výchova a vzdelávanie detí so ZZ a žiakov so ZZ sa uskutočňuje aj v ostatných školách podľa školského zákona v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa IVP, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Štátne vzdelávacie programy obsahujú osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä materiálne a personálne, vrátane špeciálnej kompenzačnej, rehabilitačnej, didaktickej a audiovizuálnej techniky vyžadovanej vzhľadom na príslušný druh a stupeň zdravotného postihnutia (§ 6 ods. 4 písmeno p). Ide o informácie, ktoré by pri vypracovaní IVP, respektíve ako ŠPÚ udáva individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý je príloha č. 1 na konci dokumentu.

Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahuje:
• 
osobné údaje o žiakovi
• základné údaje o žiakovi vyplývajúce z odborných vyšetrení (psychologické, špeciálno-pedagogické, ap.)
• špecifiká vyučovacieho procesu:
   ⇒ požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy
   ⇒ úprava organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
   ⇒ 
aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov a modifikáciu obsahu vzdelávania
   ⇒ spôsob hodnotenia a klasifikácie
   ⇒ 
špecifiká organizácie a foriem vzdelávania
   ⇒ požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok
   ⇒ zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných
• dlhodobé a krátkodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu

POZOR: Bohužiaľ, ako nás rodičia informujú, to tak nie je. Tieto informácie v dokumentácii o ich dieťati so ZZ chýbajú, školy ich o IVP neinformujú a častokrát túto dokumentáciu rodičia nedostanú do ruky, aby ak majú pomocníka, ale špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje s ich dieťaťom so ZZ v domácom prostredí (rodičia si ho platia sami, ak chcú aby ich dieťaťa so ZZ napredovalo) postupoval podľa IVP a došlo k zosúladeniu vzdelávania. Mnohé školy tým porušujú (a to aj špeciálne školy) § 94 ods. 2 školského zákona, kde je jasne napísané, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. Žiadajte si to a skontrolujte, či IVP obsahuje horeuvedené informácie.

Základom vypracovania IVP je v rámci školského vzdelávacieho programu urobiť špecifické úpravy v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi CŠPP podľa potreby. CŠPP sa vyjadrí k počtu hodín, prípadne k obsahu učiva (môžu odporúčať postupovať podľa učebných osnov nižšieho, vyššieho ročníka). Ostatné by si mala škola urobiť sama. Pri vypracovaní IVP je dôležitá práve preto, aby sa program prispôsobil individuálnym edukačným potrebám konkrétneho dieťaťa.

IVP podpisuje riaditeľ školy, učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca dieťaťa. IVP sa môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa. (Aplikácia VP pre žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním)

Pri školskej integrácii sa IVP vytvára aj na základe školského vzdelávacieho programu a ten musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania platnej legislatívy a s príslušným štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacím programom pre žiakov so ZZ podľa druhu postihnutia. Do školského vzdelávacieho programu sa zaraďujú pre žiakov so ZZ aj špecifické vyučovacie predmety, ktoré daní žiaci potrebujú podľa odporúčania CŠPP.

Do školského vzdelávacieho programu sa zaraďujú vyučovacie predmety zo vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora príslušného vzdelávacieho programu žiaka so ZZ. Pre každý druh postihnutia sú v oblasti Špeciálnopedagogická podpora zaradené iné vyučovacie predmety, viď Vzdelávacie programy na stránke statpedu.sk.

V prípade ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v materskej škole, v ZŠ, v SŠ a v špeciálnej škole.

IVP musí rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiakaVýchova a vzdelávanie sa má uskutočňovať s využitím špeciálnych učebných, kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola. Dôležitou súčasťou je aj priestorové a materiálno technické zabezpečenie zohľadňujúce podmienky ochrany zdravia v rámci individuálneho vzdelávania.

INFORMÁCIA: Pre žiaka so ZZ, ktorý postupuje podľa IVP v špeciálnej škole, by mal byť IVP vytváraný s prihliadnutím k súčasnému stavu žiaka a podľa jeho individuálnych schopností. V závislosti od jeho individuálnych schopností je možné IVP tvoriť variabilne aj v rámci ročníkov, zvlášť pri deťoch s viacnásobným postihnutím, kde by pedagógovia mali vždy prihliadať aj na ďalšie prítomné postihnutia. Takýto postup by mal byť na špeciálnych, ale ja na bežných školách, ak je dieťa integrované.

POZOR: Pri IVP sa nezohľadňuje v súčasnosti znížená miera vyučovacej povinnosti vplyvom ZZ a následne skráteného vyučovania. Celý proces výchovy a vzdelávania si vyžaduje podľa zákona prispôsobenie sa vývoju dieťaťa so ZZ, čo znamená iné tempo, spôsob a prístup vzdelávania, iné štandardy, špeciálne prostredie, personál, no napriek tomu to vzdelávacie programy ZZ nezohľadňujú, bohužiaľ, ani na mnohých špeciálnych školách. Skrátená dotácia sa rešpektuje iba pri deťoch chorých a zdravotne oslabených, no vzdelávacie programy pre tieto deti a žiakov sú v MŠ pri zdravotníckom zariadení, v špeciálnej triede pre deti choré a zdravotne oslabené v MŠ, v triede MŠ spolu s inými deťmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z)

 INFORMÁCIA OD ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE: Podrobnejšie rozpracovanie tohto ustanovenia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je k dispozícii, preto realizácia tohto vzdelávania je plne na rozhodnutí riaditeľa školy. Riaditeľ školy by pri svojom rozhodovaní mal primárne vychádzať zo zdravotného stavu dieťaťa, respektíve vplyvu zdravotného stavu na kvalitu osvojovania vedomostí tak, aby bola zachovaná kontinuita vzdelávania. Je jasné, že inak sa budú plánovať predmety a hodiny dieťaťa napr. po autonehode, dieťaťa s onkologickým ochorením a inak dieťaťa s mentálnym postihnutím, či viacnásobným postihnutím.

Do Záznamu o individuálnej činnosti sa zapisuje konkrétne preberané učivo, ktoré by malo byť v súlade s učivom zapracovaným do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a nemusí korešpondovať s obsahom učiva konkrétneho ročníka, ktorý žiak práve navštevuje. Ročník, ktorý žiak navštevuje je postupový – t.j. ak prospel, postupuje do vyššieho ročníka, no obsah učiva sa v zmysle § 94 ods. 3 prispôsobí jeho ŠVVP.

 INFORMÁCIA: Ak by sa tieto podmienky a zabezpečenia dodržiavali, potom by vyučovanie detí so ZZ mohlo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku detí ale aj pedagógov. V súčasnosti to nie je možné a to buď z dôvodu personálneho (nedostatok asistentov), priestorového a celkovo z dôvodu nízkeho financovania školy alebo zariadenia, ale aj z dôvodu nevytvárania IVP podľa potrieb dieťaťa. Cieľom IVP u detí (najmä u detí s viacnásobným postihnutím) by malo byť dosiahnutie takej miery rozvoja osobnosti, že bude môcť samostatne fungovať v niektorých elementárnych a praktických situáciách podľa genetických predispozícií a súčasného zdravotného stavu. Prostriedkom by mal byť rozvoj senzomotoriky, komunikácie, sociálnych zručností, sebaobsluhy.

Bojujme, rodičia, za to, aby tento cieľ bol na školách samozrejmosťou aj pre tých najslabších.

Žiadosti a odvolania
Všetky deti majú právo na vzdelanie, či už v bežnej škole, alebo v špeciálnej škole podľa Vášho rozhodnutia ako rodiča po dôkladnom zvážení odporúčania, ktoré Vám ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa vydalo CŠPP.

Nezabúdajte, že o všetko musíte požiadať písomnou formou - písomnou žiadosťou.
Iba na písomnú žiadosť je možné dať odpoveď vo forme oficiálneho písomného rozhodnutia, s ktorým ak nesúhlasíte je možné podať odvolanie. Na ústnu odpoveď odvolanie nenapíšte, ani sa nedovoláte nápravy.
Ak si nie ste istí, požiadajte školu o informáciu, či je na písomnú žiadosť určený záväzný formulár alebo je potrebné, aby ste žiadosť sformulovali sami a aké prílohy je potrebné k žiadosti priložiť.
Písomnú žiadosť doručte škole osobne alebo poštou ako doporučenú zásielku (aby ste vedeli zdokladovať, že ste škole svoju žiadosť doručili). Ak budete žiadosť škole doručovať osobne, z Vami podpísanej žiadosti si urobte kópiu, na ktorú si dáte potvrdiť prevzatie žiadosti s vyznačením dátumu, kedy škola žiadosť prevzala a podpisom osoby, ktorá žiadosť prevzala.

Výsledkom konania o Vašej žiadosti je rozhodnutie školy.
Ak ste podali písomnú žiadosť, škola musí o nej rozhodnúť vo forme oficiálneho písomného rozhodnutia, ktoré má povinné zákonné náležitosti. V rozhodnutí musí škola uviesť podľa akého ustanovenia (paragrafu), akého zákona rozhodla a svoje rozhodnutie musí odôvodniť. Na konci rozhodnutia musí byť „Poučenie“, z ktorého sa dozviete, či sa proti rozhodnutiu môžete odvolať a v akej lehote odvolanie podať.
Ak by Poučenie v rozhodnutí chýbalo, alebo bolo nesprávne, máte právo sa odvolať v predĺženej lehote 3 mesiacov odo dňa, kedy vám bolo rozhodnutie doručené (namiesto všeobecnej 15-dňovej lehoty).
Ak s rozhodnutím nie ste spokojní, podajte odvolanie (nie sťažnosť !!!).
Odvolanie adresujte škole, ktorá rozhodnutie vydala.

Napríklad: Ak Vaše dieťa nebudú chcieť prijať do základnej školy, pretože nemajú personál alebo materiálno technické vybavenie, nestačí keď Vám to povedia ústne, žiadajte si to písomnou formou. To znamená, dáte žiadosť o prijatie do školy a na základe toho sa Vám musia vyjadriť, až následne môžete na základe negatívnej odpovede podať odvolanie. Prosíme Vás, vždy napíšte žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa a ak dostanete rozhodnutie o neprijatí Vašej dcéry alebo syna do spádovej školy, odvolajte sa.

Žiadosti
Žiadosť o prijatie do MŠ, resp. ŠMŠ (na rozhodovanie riaditeľov MŠ a ŠMŠ  o prijímaní detí do MŠ sa nevzťahuje správny poriadokteda sa proti nemu nedá odvolať ako proti "klasickému" rozhodnutiu riaditeľa školy. Podrobne k prijímaniu na predprimárne vzdelávanie detí je tu: https://www.minedu.sk/data/files/8118_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_aktualizacia-august-2018.pdf
Žiadosť o prijatie do ZŠ, resp. ŠZŠ (špeciálna škola nemá povinnosť prijať Vaše dieťa, no spádová musí. Ale je potrebné, aby zdôvodnili prečo Vaše dieťa neprijímajú a navrhli spolu s CŠPP, kde Vaše dieťa môže byť umiestnené v rámci povinnej školskej dochádzky). V prípade, ak zákonný zástupca so zaradením dieťaťa do inej školy súhlasí, školský úrad mu uhradí cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený.
Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov
Žiadosť o povolenie štúdia individuálneho učebného plánu

Vzory žiadostí

Žiadosť o prijatie do MŠ (každá MŠ alebo ŠMŠ to má svojich stránkach, alebo si žiadosť môžete vyzdvihnúť priamo v danej MŠ alebo ŠMŠ)

Žiadosť o prijatie do ZŠ (každá ZŠ alebo ŠZŠ to má na svojich stránkach, alebo si musíte vyžiadať formulár priamo od spádovej školy alebo od ŠZŠ, ktorú chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo)

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o individuálnu integráciu žiaka

Podporná žiadosť rodičov (zákonných zástupcov) o pridelenie asistenta učiteľa žiakovi so zdravotným znevýhodnením – ak škole neboli pridelení asistenti, môžete podporiť žiadosť školy podpornou žiadosťou zriaďovateľovi školy. Je vhodné o tom informovať aj riaditeľa školy a ak je Vás na škole viac, robte to takou formou, že každý napíše za svoje dieťa zriaďovateľovi túto žiadosť v priebehu týždňa.
Žiadosť o asistenta učiteľa – môžete sa obrátiť na riaditeľa na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP.

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov

Žiadosť o úpravu individuálneho vzdelávacieho programu

Žiadosť o povolenie štúdia individuálneho učebného plánu

Žiadosť o zaradenie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (náhradnej formy komunikácie pre nehovoriace deti) do individuálneho vzdelávacieho programu

Žiadosť o umožnenie vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky – rodič má právo podľa ust. § 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

Žiadosť o opravenie vysvedčenia_neprospel

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené v deň, keď si ho adresát prevzal alebo v deň, keď sa zásielka vrátila škole ako nedoručená. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá riaditeľovi školy.

Odvolanie sa adresuje riaditeľovi školy. Riaditeľ preskúma dôvody odvolania. Ak riaditeľ zistí, že odvolanie je dôvodné, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a rozhodne nanovo. Napríklad zruší rozhodnutie o neprijatí dieťaťa a dieťa prijme. Ide o tzv. autoremedúru, pri ktorej pôvodné rozhodnutie zruší ten subjekt, ktorý ho vydal. Vďaka odvolaniu má možnosť napraviť svoje nesprávne rozhodnutie.

Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy. Riaditeľ je povinný odvolanie postúpiť najneskôr do 30 dní odkedy mu došlo. O postúpení odvolania upovedomí zákonného zástupcu.

Zriaďovateľom školy môže byť:
obec - základné školy, materské školy,
samosprávny kraj - stredné školy,
okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Košice, Prešov – materské, základné, stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – cirkevné školy,
iná právnická osoba alebo fyzická osoba – súkromné školy.

Pokiaľ je zriaďovateľom školy obec, ktorá nie je školským úradom (má menej ako 1 000 žiakov), o odvolaní rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.

Zriaďovateľ školy preskúma dôvody odvolania. Zriaďovateľ môže o odvolaní rozhodnúť tromi spôsobmi:
rozhodnutie riaditeľa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie,
rozhodnutie riaditeľa priamo zmení,
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Zriaďovateľ by mal o odvolaní rozhodnúť do 30 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehota sa počíta odo dňa, kedy riaditeľ postúpil odvolanie zriaďovateľovi.

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodnutie riaditeľa potvrdí, zákonný zástupca môže rozhodnutie zriaďovateľa napadnúť žalobou. Žaloba sa podáva na krajský súd, v obvode ktorého má zriaďovateľ sídlo. Vyhľadávač súdov je na stránke Ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/ v odkaze Súdy a rozhodnutia. Žalobu je možné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia zriaďovateľa o zamietnutí odvolania.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa na základnú školu

Pri vzdelávaní Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je najdôležitejšie viesť s učiteľmi, školou, prípadne CŠPP partnerský dialóg a tak včas predchádzať problémom a konfliktom. Je potrebné uvedomiť si, že tak ako nesmú byť obmedzované práva Vášho dieťaťa, nesmú byť ohrozované ani práva jeho spolužiakov a pedagógov.

Pre prípady, keď už dialóg na vyriešenie problémov pri vzdelávaní vášho dieťaťa nebude stačiť, pripravili sme pre Vás vzory podaní a odporúčania ako tieto problémy riešiť.

Nespokojnosť s postupom učiteľa
Výhrady voči učiteľovi je potrebné riešiť s riaditeľom školy, a to ústne alebo písomne. Ak ich riešime písomne, list nadpíšeme Sťažnosť na postup učiteľa XY. V sťažnosti je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko a adresu. Musí z nej byť jednoznačné, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha, napr. aby učiteľ začal niečo konkrétne robiť alebo naopak niečo robiť prestal. List nezabudnite podpísať a napísať aj dátum.

Príkladom je nevhodné hodnotenie dieťa s IVVP, kde je jasné porušenie zákona na základe nezohľadnenia zdravotného stavu dieťaťa a jeho predispozície. Na nevhodné hodnotenie musíte poukázať už počas roka, ak Vám učiteľ povie, že dieťa nezvláda vzdelávanie a tak musíte požiadať, opravu IVVP a zníženie  rozsahu vzdelávania. Nezabúdajte, že ak podpíšete IVVP bez toho, aby ste si ho prečítali, alebo si poviete, že nie je dôležité, nemáte sa na čo odvolávať, lebo ste s ním súhlasili.

Žiadost o opravu vysvedčenia

Nespokojnosť s riaditeľom školy

Pokiaľ sú v škole porušované právne predpisy, v prvom rade sa obraciame na riaditeľa školy (viď. predchádzajúci bod). Ak riaditeľ situáciu nerieši, je potrebné sa obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu, konkrétne na školské inšpekčné centrá, ktoré sú vo všetkých krajoch. Zoznam centier je uvedený na webovej stránke ŠŠI www.ssiba.sk. Sťažnosť na riaditeľa školy je vhodné poslať vo forme listu, ak ju sťažovateľ posiela e-mailom, musí ju podpísať elektronickým podpisom. V opačnom prípade ju bude musieť dodatočne poslať aj vlastnoručne podpísaným listom.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Napr.: Ako zákonný zástupca maloletého XY, nar. XX, žiaka XX triedy ZŠ XX týmto podávam sťažnosť na riaditeľa školy XX, p. XY, ktorý vo vzťahu k môjmu dieťaťu porušuje príslušné ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) tým, že – uviesť čím. Žiadam týmto Štátnu školskú inšpekciu, aby vykonala kontrolu v škole XX a uložila riaditeľovi povinnosť predmetné nedostatky odstrániť. Dátum, podpis.

Na základe sťažnosti inšpekcia vykoná kontrolu a o jej výsledku informuje aj zriaďovateľa školy. Pokiaľ zistí nedostatky, uloží riaditeľovi povinnosť ich odstrániť.

V prípade, ak inšpekcia pochybenie nezistí (dá za pravdu riaditeľovi) a rodič je naďalej presvedčený, že práva jeho dieťaťa sú porušované, je potrebné ďalší postup konzultovať s právnikom individuálne, nakoľko sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

Sťažnosťou na školskú inšpekciu riešime nespokojnosť s konaním riaditeľa alebo naopak tým, že nekoná. Ide napr. o prípady, ak riaditeľ prikáže, aby naše dieťa vzdelávali v kabinete namiesto v triede, nepridelí mu asistenta učiteľa, hoci ho dieťa podľa odporúčania CŠPP má mať alebo ho klasifikuje v rozpore s IVVP a pod.

Ak riaditeľ vydá v nejakej veci rozhodnutie (rozhodnutie musí byť označené nadpisom „Rozhodnutie“), tak to neriešime na inšpekcii, ale pošleme riaditeľovi (nie zriaďovateľovi) odvolanie.

Nespokojnosť s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Pokiaľ sa rodič domnieva, že odporúčania alebo postupy CŠPP sú nesprávne, má sa obrátiť na Ministerstvo školstva. Podľa ust. § 130 ods. 6 školského zákona Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole, správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) , ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, a vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka, príslušnému školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.

Rodič môže napísať ministerstvu list, ktorý označí ako Podnet na prešetrenie postupu Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. V liste uvedie: Týmto si Vás v súlade s ust. § 130 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) dovoľujem požiadať o preskúmanie osobného spisu môjho dieťaťa XY, nar. XX, trvale bytom XZ, vedeného Centrom XX v XY.  Ako  zákonný zástupca dieťaťa som nadobudol presvedčenie, že odporúčanie/návrh Centra zo dňa XY, ktorým Centrum odporučilo/navrhlo – čo presne, nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa. K tomuto záveru som dospel na základe – čoho presne. Dátum, podpis.

Optimálne by výhrady rodiča mali byť podložené vyjadreniami odborníkov, napr. iného CŠPP, psychológa, špeciálneho pedagóga.

Vzory odvolaní
Odvolanie sa proti neprideleniu asistenta učiteľa pre dieťa so ZP
Odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa na základnú školu

Ako podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy

Rozhodnutie riaditeľa školy musí obsahovať:
Výrok – rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia predpisu, podľa ktorého riaditeľ rozhodol.
Odôvodnenie – dôvody, pre ktoré riaditeľ rozhodol, ako rozhodol. Dôvody musia byť konkrétne a musia sa opierať o právne predpisy. Pokiaľ zákonný zástupca riaditeľovi adresoval návrhy, námietky, vyjadrenia, v rozhodnutí musí byť uvedené, ako sa s nimi riaditeľ vyrovnal.
Poučenie o odvolaní - obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote, komu. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené v deň, keď si ho adresát prevzal alebo v deň, keď sa zásielka vrátila škole ako nedoručená. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá riaditeľovi školy.

Odvolanie sa adresuje riaditeľovi školy. Riaditeľ preskúma dôvody odvolania. Ak riaditeľ zistí, že odvolanie je dôvodné, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a rozhodne nanovo. Napríklad zruší rozhodnutie o neprijatí dieťaťa a dieťa prijme. Ide o tzv. autoremedúru, pri ktorej pôvodné rozhodnutie zruší ten subjekt, ktorý ho vydal. Vďaka odvolaniu má možnosť napraviť svoje nesprávne rozhodnutie.

Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy. Riaditeľ je povinný odvolanie postúpiť najneskôr do 30 dní odkedy mu došlo. O postúpení odvolania upovedomí zákonného zástupcu.

Zriaďovateľom školy môže byť:
obec - základné školy, materské školy,
samosprávny kraj - stredné školy,
okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Košice, Prešov – materské, základné, stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – cirkevné školy,
iná právnická osoba alebo fyzická osoba – súkromné školy.

Pokiaľ je zriaďovateľom školy obec, ktorá nie je školským úradom (má menej ako 1 000 žiakov), o odvolaní rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.

Zriaďovateľ školy preskúma dôvody odvolania. Zriaďovateľ môže o odvolaní rozhodnúť tromi spôsobmi:
rozhodnutie riaditeľa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie,
rozhodnutie riaditeľa priamo zmení,
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Zriaďovateľ by mal o odvolaní rozhodnúť do 30 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehota sa počíta odo dňa, kedy riaditeľ postúpil odvolanie zriaďovateľovi.

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodnutie riaditeľa potvrdí, zákonný zástupca môže rozhodnutie zriaďovateľa napadnúť žalobou. Žaloba sa podáva na krajský súd, v obvode ktorého má zriaďovateľ sídlo. Vyhľadávač súdov je na stránke Ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/ v odkaze Súdy a rozhodnutia. Žalobu je možné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia zriaďovateľa o zamietnutí odvolania.

 

Na skutočnosť, že Vaše dieťa na základe odporúčania CŠPP potrebuje pri vzdelávaní asistenta, je potrebné upozorniť riaditeľa školy včas – ideálne rok vopred, aby mal riaditeľ dostatočný čas na jeho zabezpečenie. Ak aj napriek Vášmu včasnému upozorneniu nebude asistent k dispozícii ani v septembri  na začiatku školského roka, je potrebné ísť sa riaditeľa spýtať na dôvody a až následne napísať a poslať list riaditeľovi a tiež zriaďovateľovi, ktorí situáciu budú musieť spoločne vyriešiť. K listu nezabudnite pripojiť odporúčanie CŠPP.

 

 

Otázky a odpovede

 Kam sa má rodič obrátiť, keď ho žiadna škola nechce prijať?
 Predovšetkým, rodič má o prijatie žiadať písomne, aby aj rozhodnutie bolo písomné. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže podať odvolanie – odvolanie určite odporúčam podať, pokiaľ dieťa nebolo prijaté do spádovej ZŠ. Pokiaľ nevie nájsť školu pre svoje dieťa, môže sa obrátiť na CŠPP – jednou z úloh centier je aj pomoc s vyhľadávaním vhodnej školy pre dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

 Môže škola rodičovi povedať, že si má hľadať inú školu lebo v spádovej škole nemajú personálne, ani materiálno technické podmienky? Ako má rodič v takýchto situáciách reagovať?
 Škola, ktorú dieťa navštevuje, môže rodičovi oznámiť, že zistila, že vzdelávanie nie je na prospech jeho dieťaťu (začlenenému/integrovanému žiakovi) alebo iným žiakom. V takom prípade si škola musí vyžiadať stanovisko obce (zriaďovateľa školy) a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum špec. - ped.poradenstva), a až keď títo súhlasia, môže navrhnúť zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa, t.j. zaradenie dieťaťa do špeciálnej školy. Zákonný zástupca však s týmto návrhom školy nemusí súhlasiť. Určite tiež nie je povinnosťou rodiča „hľadať si inú školu“. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. Návrh na súd (návrh na určenie spôsobu vzdelávania) podáva škola. Kým súd právoplatne nerozhodne, dieťa by malo byť vzdelávané v škole, kde je prijaté.

 Ak zapíšem dieťa do spádovej školy, pretože odklad už nie je realizovateľný, je možné, aby ho neprijali? Ako má rodič reagovať na ústny tlak riaditeľa?
 Podľa ustanovenia § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v obvode spádovej školy, a to bez ohľadu na to, či ide o žiakov so zdravotným znevýhodnením (špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami) alebo nie.
V súlade s čl. 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nesmú byť ľudia so zdravotným postihnutím vylúčení zo všeobecného systému vzdelávania. Žiaci a študenti so zdravotným postihnutím majú mať prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú.
O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.
Právo výberu formy vzdelávania má zákonný zástupca. Právo zákonného zástupcu zvoliť pre dieťa formu vzdelávania je limitované jeho povinnosťou chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečil všestranný rozvoj. Pri rozhodovaní o forme a spôsobe vzdelávania je kľúčovým faktorom najlepší záujem dieťaťa, ktorý musí byť náležite zistený a podložený odbornými vyšetreniami. Pokiaľ závery odborných vyšetrení výslovne neuvádzajú, že zaradenie do bežnej školy by bolo v neprospech dieťaťa, je v súlade s Dohovorom v jeho najlepšom záujme, aby bolo vzdelávané spolu so zdravými rovesníkmi.
Z uvedeného vyplýva, že riaditeľ školy je povinný prebrať s rodičom všetky možnosti vzdelávania, t.j. aj možnosť vzdelávania v špeciálnej škole. To však neznamená, že by mohol vyvíjať na rodiča nátlak, aby nežiadal o prijatie dieťaťa v spádovej škole. Na ústny tlak riaditeľa môže rodič reagovať napríklad tým, že riaditeľa upozorní na fakt, že v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, t.j. zodpovedá aj za dodržiavanie práva detí so zdravotným postihnutím na inkluzívne vzdelávanie. Samozrejme, rodič má plné právo akúkoľvek diskusiu na túto tému s riaditeľom odmietnuť, podať žiadosť o prijatie dieťaťa a vyčkať písomné rozhodnutie a pokiaľ s rozhodnutím nesúhlasí, podať proti nemu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia.

 Môže škola rodiča nepriamo žiadať, aby svoje dieťa vzdelával doma, teda v "nútenom domácom režime" tým, že mu umožní len 2 hodiny týždenne v škole? (týka sa to aj ZŠ, ŠZŠ)
 Nie, nemôže, resp. nemôže rodiča prinútiť. Riaditeľ školy povoľuje individuálne vzdelávanie na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ak zákonný zástupca takúto žiadosť nepredloží, nie je možné individuálne vzdelávanie povoliť. Rovnako aj individuálny učebný plán sa povoľuje na žiadosť zákonného zástupcu.

 Ak si v bežnej ZŠ vypýtajú stanovisko CŠPP, musí to byť stanovisko centra zo spádovej oblasti, respektíve centra, s ktorým má škola podpísanú dohodu? Ak dieťaťa navštevuje súkromné CŠPP kde ho poznajú, pretože s ním už dlhodobo intenzívne pracujú a nie len urobili jednorazovú diagnostiku ako v štátnej, je povinnosť školy rešpektovať aj stanovisko tohto zariadenia?
 Škola je povinná rešpektovať vyjadrenie akéhokoľvek CŠPP, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Základným cieľom činnosti Centra (a inak aj školy), má byť pomôcť deťom so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu – teda akúkoľvek aktivitu Centra a školy je možné hodnotiť podľa toho, či tomuto cieľu napomáha alebo nie.

 Bolo by možné, aby bol žiak zaradený do bežnej ZŠ pri individuálnom pláne, pričom niektoré predmety (napr. Slovenský jazyk, matematika) by nevzdelávala priamo daná ZŠ, ale zabezpečoval by si ju individuálne v CŠPP, ktorá ho stimuluje a vzdeláva aj v súčasnosti?
 Nie je možné, aby sa dieťa v CŠPP oficiálne vzdelávalo vo vyučovacích predmetoch ako sú slovenský jazyk a matematika, nakoľko vzdelávanie nepatrí medzi činnosti, ktoré môže CŠPP podľa školského zákona vykonávať.

 Čo ak rodič nepodpíše IVP ako prejav nesúhlasu s ním? Nemali by učiteľ, CŠPP a rodič hľadať konsenzus tak, aby vzdelávanie dieťa posúvalo v rámci jeho možností a nie spôsobovalo regres?
 Rodič má právo sa s IVP oboznámiť, nezúčastňuje sa na jeho tvorbe. Podpisom vyjadruje, že sa s IVP oboznámil (že si ho prečítal), nie že s ním súhlasí. Súhlas rodiča nie je podmienkou platnosti IVP. Postup pri vypracovávaní IVP a jeho obsahové náležitosti sú upravené v Štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie – ISCED 1.
Pokiaľ sa rodič domnieva, že odporúčanie CŠPP, na základe ktorého bol IVP vypracovaný je nesprávne, má sa obrátiť na Ministerstvo školstva. Podľa ust. § 130 ods. 6 školského zákona Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole, správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie), ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, a vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka, príslušnému školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.
V podnete adresovanom Ministerstvu školstva odporúčam uviesť konkrétne dôvody, pre ktoré návrhy, odporúčania a stanoviská nie sú v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa. Optimálne by výhrady rodiča mali byť podložené vyjadreniami odborníkov, napr. iného CŠPP, psychológa, špeciálneho pedagóga.

 Kedy má dieťa so ŠVVP nárok na vzdelávanie podľa IVP v bežnej škole? To znamená podľa vzdelávacieho programu bežnej školy len s úľavou a nie podľa variantu A daného postihnutia?
 Školský zákon (§ 94 ods. 1 písm. b)) ustanovuje, že dieťa so ŠVVP je v bežnej škole vzdelávané  podľa IVP vtedy, ak je to potrebné. Potrebné je to vtedy, ak to odporúča Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 Môžu učitelia odmietnuť vzdelávanie sa ZP dieťaťa na predmetoch, ktoré sú obsahom druhého stupňa, no nie sú obsahom v ŠZŠ? Napr. fyzika, chémia, angličtina, a tak navrhujú rodičom, aby sa dieťa týchto predmetov nezúčastňovalo. Čo potom s ním? Ako vedia, že by to dieťa daný predmet nezvládlo? Veď je to cesta k segregácii dieťaťa, kedy sa opäť dieťa „tlači“, aby sa vzdelávalo len v prítomnosti asistenta a hlavne nie v triede spolu so spolužiakmi, ale niekde v kabinete.
 Právo dieťaťa na inkluzívne vzdelávanie podľa čl. 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa vzťahuje na vzdelávanie ako také. Prax mnohých ZŠ vylučovať deti so zdravotným postihnutím „do kabinetu“ odporuje tejto požiadavke. Aj v zmysle ustanovenia § 94 ods. 1 písm. b) školského zákona, ak je dieťa so ŠVVP vzdelávané v „bežných“ školách, tak je vzdelávané buď v špeciálnych triedach alebo v „bežných“ triedach spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Pokiaľ pre svoje znevýhodnenie potrebuje mať prispôsobený obsah vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, učiteľ príslušného predmetu má vypracovať úpravu učebných osnov, ktorá bude súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu.
Prax vzdelávania detí so ŠVVP “po kabinetoch“ vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie, ktorý to umožňuje: v prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže školský špeciálny pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi so zdravotným znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom.
Je však potrebné mať na pamäti, že štátny vzdelávací program hovorí o špeciálnom pedagógovi (nie asistentovi učiteľa), pričom takéto oddelené vzdelávanie musí byť potrebné („podľa potreby“), potrebou sa myslia potreby dieťaťa so ŠVVP (podložené odporúčaním poradenského zariadenia), nie potreby školy. Zároveň zdôrazňujem, že štátny vzdelávací program má nižšiu právnu silu ako školský zákon a školský zákon má nižšiu právnu silu ako Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor má v súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Je preto povinnosťou riaditeľov škôl a školských zariadení (ako aj akýchkoľvek iných osôb) pri výkone ich činnosti vykladať jednotlivé ustanovenia školského zákona a ďalších právnych predpisov v súlade s Dohovorom, prípadne Dohovor na riešenie konkrétnej situácie priamo aplikovať.
Odporúčam preto trvať na tom, aby dieťa bolo vzdelávané spolu s ostatnými žiakmi. V prípade, ak škola takýmto spôsobom nepostupuje, odporúčam podať vo veci sťažnosť na Štátnu školskú inšpekciu, ktorej základnou úlohou je kontrola dodržiavania právnych predpisov školami.

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

One thought on “Vzdelávanie

  1. Ďakujem za pomoc pri napísaní žiadosti: 1., sprístupnenie IVVP syna… Aj, keď mi ho škola do dnes neposkytla… 2., zúčastnení sa na vyučovacom procese. V čom mi bolo vyhovene. Ďakujem za poskytnutu pomoc..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *