Včasná intervencia

Pojem „včasná intervencia“ má v našich podmienkach 2 významy:

  1. Poskytovanie sociálnej služby dieťaťu so ZP a jeho rodine na posilnenie vlastných schopností členov rodiny pri prekonávaní nepriaznivej situácie a na podporu ich začlenenia do spoločnosti
  2. Stimulácia a podpora vývinu dieťaťa so ZP v ranom – predškolskom veku.

Tento text ďalej pojednáva o sociálnej službe včasnej intervencie:

Kto má nárok:

dieťa, ktorého vývin je ohrozený kvôli zdravotnému postihnutiu a jeho rodina (matka, otec, súrodenci, príp. starí rodičia). Službu dieťa a jeho rodina môže prijímať najdlhšie do dovŕšenia 7-mych rokov dieťaťa.

Ako požiadať:

• telefonicky, mailom alebo osobne priamo u poskytovateľa včasnej intervencie vo svojom okolí.
   Organizácie poskytovateľov voláme aj Centrá včasnej intervencie.
  Aktuálnu mapu poskytovateľov včasnej intervencie s kontaktami je stránke Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie: http://www.asociaciavi.sk,
• 
aj hneď po zistení problémov v oblasti vývinu dieťaťa, aj hneď po narodení ak je u dieťaťa zistená vývinová porucha,
• na začiatku je potrebné potvrdenie od lekára, tlačivo má zvyčajne poskytovateľ,
• služba včasnej intervencie je bezplatná, niektorí poskytovatelia majú zavedený príspevok rodiny na prevádzkové náklady,
• rodina má právo výberu ktoréhokoľvek poskytovateľa registrovaného v kraji svojho trvalého pobytu.

Ako to funguje:

• Pravidelné stretnutia s rodinou bývajú zvyčajne 1x mesačne alebo aj častejšie, v prípade potreby a podľa kapacít poskytovateľa.
• 
Rodina má právo výberu terénnej formy (v rodine, škôlke, na ihrisku) alebo ambulantnej formy (u poskytovateľa) stretnutí. Zákon uprednostňuje terénnu formu poskytovania (448/2008 Z.z., §33, ods.4).
• S rodinou sa stretávajú poradcovia zvyčajne vo dvojici. V tíme poradcov sú zastúpené najmä tieto profesie: špeciálny/liečebný pedagóg, fyzioterapeut, logopéd, sociálny pracovník, psychológ a pod.
• Snažia sa napĺňať potreby, ktoré pomenuje ktorýkoľvek člen rodiny dieťaťa so ZP t.j. aj otec, matka, súrodenec.
• Smerovanie a priority sprevádzania si rodina pomenováva v individuálnom pláne rodiny, ktorý tvorí rodina spolu s poradcom zvyčajne na obdobie 6 mesiacov.
• Poradcovia
⇒ Pomôžu porozumieť a akceptovať situáciu, v ktorej sa rodina po narodení dieťaťa so ZZ ocitla a následne hľadať možnosti ako ju samostatne zvládať.
⇒ Sprevádzajú rodinu pri prekonávaní náročného obdobia po narodení dieťaťa so ZZ.
   ⇒ Pomôžu rodine ​zorientovať sa v rôznych terapiách podľa potrieb dieťaťa so ZZ – poradia, ktoré terapie a akej intenzite sú pre dieťa vhodné. ​
⇒ Pomôžu rodičom viesť dieťa so ZZ k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách.
⇒ Podporia rodiča, aby aj sám v domácom prostredí dokázal dieťa vhodne stimulovať vo vývine.
⇒ Spájajú rodinu s odborníkmi, ktorých dieťa a rodina potrebujú a koordinujú ich spoluprácu.
⇒ Podporujú začlenenie dieťaťa so ZZ a jeho rodiny do spoločnosti počas celého životného cyklu – napr. komunikujú s inštitúciami, ktoré preberajú starostlivosť o dieťa napr.  materská škola, škola...
⇒ Informujú rodinu o možnostiach kompenzácií ZP, ďalších sociálnych službách a pomôckach.
• Okrem osobných stretnutí poskytovatelia ponúkajú napr. svojpomocné skupiny rodičov, prednášky pre rodičov, pobyty celých rodín a podobne.
• Rodina sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že službu včasnej intervencie už nechce poberať.
 Ide o doplnenie komplexnej podpory rodín dieťaťa so ZZ​, aby dokázali preklenúť náročné obdobie po zistení diagnózy, vhodne podporiť vývin detí so ZZ a zvládať výzvy, ktoré ich čakajú v budúcnosti. 

4 najčastejšie mýty o Včasnej Intervencii

1. Mýtus:  "Včasná intervencia je poskytovanie terapií môjmu dieťaťu."
Nie, včasná intervencia neposkytuje pravidelnú terapeutickú prácu s dieťaťom. Terapie pre deti so ZP sú veľmi potrebné. Ich dostupnosť na Slovensku (predovšetkým v regiónoch mimo krajských miest) je nedostatočná. Ak aj sú, rodiny sú nútené ich financovať samy. Preto je pochopiteľné, že terapie hľadajú i u poskytovateľa včasnej intervencie. Terapie majú byť dieťaťu so ZP poskytované v  špeciálno-pedagogických centrách (v okresných mestách) a rehabilitačných oddeleniach (v regionálnych nemocniciach). Vyzývame rodičov, aby oslovili svoje regionálne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva i najbližšie rehabilitačné oddelenie. Ak o potrebe rodín v okolí nevedia, nesnažia sa zamestnať špecialistov pre malé deti so ZP ani rozvíjať svojich existujúcich zamestnancov v práci s malými deťmi so ZP. Poradca včasnej intervencie by mal nadväzovať v domácom prostredí na odporúčania odborníkov, ktorí s dieťaťom pracujú a podporovať rodinu, aby doma dokázala pravidelne dieťa stimulovať. Niektoré centrá včasnej intervencie spolupracujú s odborníkmi dieťaťa a poradca osobne konzultuje potreby dieťaťa s odborníkom mimo svoj tím, prípadne spolu tvoria aj individuálny plán pre dieťa.  

2. Mýtus: "Včasná intervencia je vzdelávanie dieťaťa so ZZ v domácom prostredí"
Nie, včasná intervencia nie je alternatívou domáceho vzdelávania dieťaťa v domácom prostredí. Služba VI je však poskytovaná a rodina a ich dieťa dostáva komplexnú podporu, stimuláciu a dlhodobé sprevádzanie v najprirodzenejších podmienkach, t.j. v ich domácom prostredí. Na vzdelávanie má právo každé dieťa v rámci predškolského a školského vzdelávacieho systému. Viac informácií o vzdelávaní nájdete TU. (link na podstranku vzdelavanie).

3. Mýtus:  Vo včasnej intervencií poradca rozhoduje o rodine a radí, ako sa rodina má rozhodnúť."
Nie, práve naopak, poradca je sprievodcom rodiny a ich dieťaťa so ZZ. Má prinášať dôležité a potrebné informácie o tom, aké výsledky budú mať jednotlivé rozhodnutia, ktoré rodina urobí sama na základe dostatku informácií. Cieľom je viesť rodinu k samostatnosti, aby neskôr dokázala zvládať náročné životné situácie sama.

4. Mýtus: "Včasná intervencia bude stimulovať moje dieťa a tak to nemusím už robiť doma ja"
Nie, Včasná intervencia nemôže byť náhrada stimulácie dieťaťa, ktorú rodič má robiť pravidelne doma – včasná intervencia má slúžiť na to, aby rodič získal istotu, ako má sám v priebehu dňa dieťa stimulovať predovšetkým formou hry a prirodzených aktivít ako kŕmenie, komunikácia a pod. Ovocie prináša výlučne spolupráca a partnerstvo poradcu a rodiča.
• predovšetkým formou hry a prirodzených aktivít ako kŕmenie, komunikácia a pod. Ovocie prináša spolupráca poradcu a rodiča.  

Legislatíva:

Službu včasnej intervencie upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:  

§ 33 Služba včasnej intervencie
(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
(2) V rámci služby včasnej intervencie sa
     a) poskytuje
         1. špecializované sociálne poradenstvo1,
         2. sociálna rehabilitácia2,
      b) vykonáva
         1. stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím3,
         2. preventívna aktivita4.
(3) V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia5.
(4) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.
(5) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. 

1 - §19 Sociálne poradenstvo
(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.(3) Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

2 - §21 Sociálna rehabilitácia
(1) Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia.

3 - §23a Preventívna aktivita
Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

4 - §23b Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
(1) Stimulácia komplexného vývinu  dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa,  rozvoj komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa.
(2) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho modelu  podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine.
(3) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad v príslušnom študijnom odbore podľa § 84 ods. 20 v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím.

5 - §82 ods.3 Komunitná rehabilitácia
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *