Tlačová správa: Novela o predškolskom povinnom vzdelávaní

Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Platforma rodín upozorňuje na dôležitosť dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne a priestorovo vybavené tak, aby sa vedeli o takéto dieťa adekvátne postarať.

Tlačová správa k novele o povinnom predskolskom vzdelávaní_Platforma rodín