Stimulácie a terapie

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách a stimuláciách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz ajo iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Ponúkame Vám informatívny zoznam a stručnú charakteristiku terapií a stimulácií, ktoré môžu dopomôcť k zlepšeniu a skvalitneniu života.

 SKÚSENOSTI RODIČOV

1. Každé dieťa chce zažívať objatie, pocit blízkosti a istoty – bezpečný a pomalý handling.
2. Každé dieťa má svoje prežívanie, potreby, rytmus života. Dôležité je dieťa pozorovať, načúvať mu a naučiť sa ho rešpektovať.
3. Každé dieťa je v prvom rade dieťaťom, ktoré sa chce smiať, hrať a tráviť čas s blízkymi.

4. Dieťa je ovplyvňované aj prístupom nás, rodičov. Napr. sebadôvera dieťaťa závisí od dôvery, ktorú dieťaťu prejavujeme.
5. Každé dieťa je iné i napriek rovnakej diagnóze. Terapie, stimulácie a kompenzačné pomôcky je potrebné riešiť individuálne. Neporovnávajte preto svoje dieťa s ostatnými, ale prijmite ho také, aké je a zahŕňajte ho láskou.
6. Dieťa je schopné rozvíjať sa a napredovať v rámci svojich limitov, keď mu vytvoríte podmienky.

7. Dieťa potrebuje stimulácie včas, to znamená čo najskôr po narodení.
8. Je dôležité rozvíjať senzorickú, motorickú, kognitívnu, aj mentálnu stránku dieťaťa.

9. Stimulácia vývinu dieťaťa je beh na dlhú trať, ale vynaložené úsilie prináša ovocie.
10. Rodič najlepšie pozná povahu, zvyky a špecifiká dieťaťa. Je preto pre odborníkov tým najlepším partnerom pri rozvíjaní potenciálu svojho dieťaťa.
11. Dieťa sa rozvíja vďaka spolupráci rodičov a odborníkov. Rodičia dokážu svojmu dieťaťu vytvoriť podnetné prostredie a priestor na stimuláciu aj doma.
12. Najvhodnejšie terapie by mali odporučiť odborníci interdisciplinárne na základe dôslednej diagnostiky a konzultácie
s rodičmi.
13. Menej je niekedy viac.

  KTO VÁM PORADÍ PRI VÝBERE NAJVHODNEJŠÍCH TERAPIÍ a ich intenzite vhodnej pre vaše dieťa *:

Rehabilitačný lekár a fyzioterapeut s dostatočnou praxou

Poskytovatelia včasnej intervencie majú v kompetencii podporu a sprevádzanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ), ako i celej Vašej rodiny. Včasná intervencia je zadarmo, niekde sa platí iba príspevok na prevádzkové náklady.
podporia rodičov, aby aj v domácom prostredí dokázali dieťa vhodne stimulovať
sprevádzajú rodinu pri prekonávaní náročného obdobia po narodení dieťaťa so ZZ*

Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) ponúkajú diagnostiku (posúdenie sta- vu a potenciálu dieťaťa) a následnú pravidelnú komplexnú odbornú starostlivosť formou terapií a stimulácií pre dieťa so ZZ. Poskytujú aj informácie a poradenstvo rodine s prihliadnutím na jej situáciu a potreby. Služby štátnych CŠPP sú zadarmo, súkromných za poplatok.

  BEZPLATNE DOSTUPNÉ TERAPIE *:

Fyzioterapia na rehabilitačnom oddelení lokálnej nemocnice, ktorá má zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Ponúknu Vám zvyčajne rehabilitáciu podľa Vojtovej metódy, kojeneckú gymnastiku, zriedkavo Bobath koncept, vo výnimočných prípadoch aj masáž, terapiu svetlom a vodný kúpeľ.

Rehabilitačné pobyty v zariadeniach, ktoré majú podpísanú zmluvu so zdravotnými poisťovňami, ale len 2x do roka. Ak Vaše dieťa potrebuje intenzívnejšie cvičenie, je potrebné požiadať poisťovňu o výnimku na základe doložených správ od lekárov.

 

  1. Pýtajte si bezplatnú zdra
votnú starostlivosť a služby CŠPP
        2. Ak sa predsa rozhodnete hradiť terapie sami, môžete využiť tieto možnosti dofinancovania:

 dary od fyzických osôb a firiem
 dary od neziskových organizácií
 zbierky na darcovských portáloch
 zbieranie 2% dane z príjmov
 príspevky nadácií
 príspevky z projektov a grantov, o ktoré môžete požiadať ako fyzická osoba

* Ak uvedené služby vo Vašom okolí chýbajú, je nedostatok odborníkov alebo máte akékoľvek otázky, či návrhy k vylepšeniu informačného obsahu, prosím, dajte nám vedieť na info@hlasrodin.sk. Spoločne dokážeme viac. Ďakujeme

Fyzioterapia

Akrálna koaktivačná terapia (ACT)

Autorka ACT (I. Palaščáková Špringlová) rozvinula vybrané princípy metódy Brunkow o nové súčasné vedecké poznatky v oblasti neurofyziólogie a psychofyziológie. Jej základným cieľom je napraviť zlé pohybové návyky pomocou motorického učenia – opakovaným cvičením (niektoré štúdie uvádzajú okolo 2 000 opakovaní) a tak docieliť úspešné zafixovanie nového / zmeneného spôsobu prevedenia.

Zostavy cvičenia metódy ACT využívajú polohy raného motorického vývoja, ktorými sme si prešli všetci. Je to cvičenie, ktoré vzpriamuje chrbticu, tonizuje chrbtové svaly, kompenzuje nerovnováhu a následne stabilizuje celý pohybový aparát.

Aktivácia pohybových vzorcov pri vzpriamení o akrálnu časť končatiny v ACT napomáha napriameniu chrbtice, čo umožňuje skvalitnenie posturálnych a lokomočných funkcií jedinca. Pohybové vzory aktivované v ACT majú vplyv na psychofyziologické procesy, ktorými sú myslenie, emócie, motivácie a správanie.

Vďaka svojmu dôrazu na napriamenie chrbtice ACT predstavuje efektívnu terapiu pre mnoho porúch pohybového aparátu – od častých funkčných a degeneratívnych stavov chrbtice až po veľmi špecifická ochorenia. Navyše, vzhľadom na to, že cvičenia v metóde ACT môžu aktivovať aj hlbšie svaly trupu, možno terapiu využiť aj pre posilnenie svalov a zlepšenie ich funkcie.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=0

Body-mind centering (BMC)

Somatický systém Body-Mind Centering® skúma pohyb dieťaťa od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Terapeut pracuje jemne a neinvazívne, hľadá spôsoby zaujatia dieťaťa a prirodzenej aktivizácie jeho potenciálu, koordinácie zmyslového vnímania a akcie. Prostredníctvom dotyku, stimuláciou zmyslov, základných neurocelulárnych vzorcov sa snaží rozšíriť možnosti efektívneho pohybu a vnímania u dieťaťa. Súčasťou procesu je aj práca s rodičmi, pretože ich porozumenie tomu, čo dieťa prežíva, je kľúčom k správnej podpore a vzájomnej komunikácii.

Poradenstvo poskytujú certifikovaní Pedagógovia pohybového vývinu dojčiat (Infant Develoment Movement Educator) systému Body-Mind Centering®.

Viac informácií nájdete na: www.babyfit.sk

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=1

Bobath koncept

Ponúka perspektívny interdisciplinárny prístup so zameraním na riešenie problému k diagnostike, liečbe a manažmentu jednotlivca s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať na každodennom živote kvôli narušeniu motorických, senzorických, percepčných a kognitívnych funkcií vyplývajúceho z poruchy CNS. Vychádza z najnovších neurofyziologických poznatkov a označuje sa ako neurovývojová liečba. Základom je stimulácia správnych pohybových vzorov používaných pri aktivitách v bežnom živote (jedenie, hygiena). Tieto aktivity je potrebné aplikovať celý deň, čo môže byť často krát náročnejšie. Je dôležité skonštatovať, že je málo zazmluvnených zariadení s touto metódou, preto si rodičia cvičenie zväčša platia sami.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=2

CI terapia (Constraint induced therapy)

CI therapy (nútené navodené používanie) je súhrn unikátnych rehabilitačných techník, ktoré významným spôsobom redukujú deficit poškodenej končatiny v chronickej fáze po cievnej mozgovej príhode alebo stavov po traumatickom poškodení mozgu. V praxi ide o odnaučenie nepoužívania poškodenej končatiny (napr. po cievnej mozgovej príhode) a jej cieleného zapájania do bežných aktivít. Podstatou nútene navodenej terapie je pomocou tzv. shapingu (tvarovania, formovania), špeciálnych protokolov a opakovaných pohybov podporiť pod vedením vyškoleného terapeuta zapojenie postihnutej končatiny do bežných denných aktivít a v maximálne možnej miere tak normalizovať jej funkčnosť. Naviac je zdravá končatina v rámci tejto terapie fixovaná v špeciálnej rukavici a tým dočasne obmedzená jej funkčnosť. Človek je tak „nútený“ používať končatinu poškodenú.
Viac informácií o metóde nájdete na: www.uab.edu/citherapy/

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=3

Dévény terapia

Komplexná metóda úplne sa odlišujúca od klasickej fyzioterapie. Anna Dévény (maďarská fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je aj dnes systémom aplikovateľným rovnako u dospelých ako aj u detí.
Rozoznávajú sa dve veľké oblasti pôsobenia metódy:
Špeciálna manuálna technika (SMT) je ručná technika ošetrenia svalov a šliach, ktorá nie je totožná s masážou. Zatiaľ čo masáž sa vykonáva v uvoľnenej pozícií na reflexných svaloch, SMT sa robí na svaloch v tzv. pasívnom napätí v neustále sa meniacich polohách, aj v pohybe, dôkladným ošetrením svalov, svalovo-šľachových prechodov a šliach. Predchádza a odstraňuje technické prekážky svalstva (kontraktúry, skrátenie a stuhnutie), snaží sa o normalizáciu patologických pozícií svalov a spôsobuje priamu stimuláciu nervového systému.
Špeciálna rozvojová gymnastika (SRG) je vhodná na rozvoj pohybu u detí a dospelých s priemernými schopnosťami. Jej použitie za účelom korekcie chybných pohybových návykov je aplikovaná analytická gymnastika (AAG), ktorou sa dajú upraviť pohybové problémy, či už individuálnym cvičením alebo skupinovým cvičením na hudbu.
Dve najčastejšie formy ošetrenia sú statické ošetrenie a dynamické ošetrenie:
• 
Statické ošetrenie znamená, že dieťa sa počas ošetrenia nachádza v kľudovej polohe na chrbte, na boku, na bruchu, v sede atď., zodpovedajúcej jeho veku. Ošetruje sa jedna svalová skupina.
Dynamické ošetrenie je špeciálna manuálna technika, ktorá sa vykonáva v pohybe zodpovedajúcom veku dieťaťa (otáčanie, gúľanie, plazenie, lezenie atď.). V tomto prípade sa pôsobí na viacero svalových skupín súčasne.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.deveny.hu

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=4

Feldenkraisova metóda

Je forma somatickej podpory, pomenovaná podľa Dr. Moshe Feldenkraisa, D.Sc. Sila tejto metódy spočíva v prebudení prirodzenej schopnosti nervového systému meniť sa, prispôsobovať sa, a teda i zlepšovať sa. Tento pohybový tréning zameriava svoju pozornosť na prepojenie pohybu a vnímania.
Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy detí so špeciálnymi potrebami. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom stimuluje základné pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných aktivitách a činnostiach.
Lekcie funkčnej integrácie sú formou kinestetickej komunikácie. V tejto otvorenej komunikácii nenásilný, jemný dotyk lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá dieťaťu odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, najmä končatín u hypertonických detí, resp. aktivácia u hypotonických detí.
Viac informácií o metóde nájdete na: www.feldenkrais.abp.sk

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=5

Freemanova metóda (SMS)

V súčasnosti rozpracovaná pod názvom Senzomotorická stimulácia (SMS) používaná najčastejšie pri poúrazových či pooperačných stavoch, pri terapii funkčných porúch pohybového aparátu, ale aj pri poruchách rovnováhy a koordinácie, pri prevencii a športe pre zlepšenie stability, reakčnej schopnosti a fyzickej zdatnosti.
Metodika je postavená na balančných cvikoch, ktoré sa prevádzajú v rôznych posturálnych polohách. Za najdôležitejšie je považované cvičenie vo vertikále, ktoré je potrebné docieliť v terapeutickom pláne čo najskôr. Veľký dôraz je kladený tiež na facilitáciu pohybu z chodidla. Terapia je individuálna s postupne sa zvyšujúcimi nárokmi s cieľom využiť všetky možnosti pre úpravu funkčných porúch pohybového aparátu. Pri cvičení je potrebné dodržiavať kvalitu prevedenia, správne držanie tela a rešpektovať prvé známky únavy. Cvičenie nesmie bolieť.
Vychádza z koncepcie o 2 stupňoch motorického učenia:
1. stupeň – snaha zvládnuť nový pohyb a vytvoriť základné funkčné spojenie za výraznej prítomnosti kortikálnej aktivity
2. stupeň – riadenie pohybu sa deje na úrovni podkôrových regulačných centier, dochádza k automatizácii až fixácii naučeného pohybového prejavu
INDIKÁCIE:
 nestabilita a hypermobilita pohybového aparátu
 
svalová disbalancia
 poruchy rovnováhy
 chybné držanie tela (skolióza, lordóza, kyfóza) a chronická bolesť chrbtice
 mozočkové a vestibulárne poruchy
 poruchy hlbokého pocitu (propriocepcie)
 poúrazové a pooperačné stavy pohybového aparátu

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=6

Kabatova metóda (PNF)

Pri tomto cvičení dochádza k aktivácii maximálneho počtu motorických jednotiek vo svaloch. Pohyby, ktoré metodika využíva, sú prevzaté z prirodzených pohybov zdravého človeka. Sú to priestorové pohyby trupu, horných a dolných končatín, ktoré sú usporiadané do pohybových vzorcov, ktoré majú rotačný a diagonálny charakter. Tieto pohyby musia byť pomalé a koordinované a vykonávajú sa pasívne, pasívne s pomocou pacienta, aktívne alebo aktívne proti odporu fyzioterapeuta.
Táto technika sa používa na relaxáciu či posilňovanie jednotlivých svalových skupín, ale aj celých pohybových vzorov ako je otáčanie, lezenie, vstávanie atď.
Terapeut využíva manuálny kontakt a tlak v smere, či proti smeru vykonávaného pohybu, čím ovplyvňuje napätie svalov, ktoré sa majú do pohybového vzorca zapojiť.

Indikácie tejto techniky:
• ochorenie CNS, CMP (cievnej mozgovej príhody), skleróza multiplex, ataxie, centrálne parézy
 poškodenie periférnych nervov
 poranenia miechy úrazom, nádory, zápalové a degeneratívne procesy
 ortopedické poruchy – degeneratívne ochorenie chrbtice a končatinových kĺbov, stavy po operáciách bedrových, kolenných kĺbov, operáciách chrbtice
 funkčné poruchy pohybového systému a svalovej dysbalancie

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=7

Kaltebornova metóda

Sú to cviky vychádzajúce s osteopatických princípov využívaných hlavne na uvoľnenie pohybových segmentov pri stuhnutí (spazme) určitého úseku chrbtice, kde sa najčastejšie opakujú blokády. Pravidelným a správnym cvičením realizovaným pomaly, dôsledne v nastavenej polohe sa dá účinne predchádzať vzniku týchto blokád a v rozhýbaní celej chrbtice. Švihové, necielené pohyby sú nevhodné, pretože ich nemožno cieliť segmentovo do daného úseku chrbtice a môžu vyvolať nežiadúce reflexné stiahnutie svalov.
Zostavu tvoria 3 cviky, ktoré sa vykonávajú v štyroch polohách. Tieto zabezpečujú cielený pohyb v danom úseku chrbtice. Vrchol pohybu, t.j. max. bod daného pohybu, je vždy v precvičovanom úseku pohybu.

Presný popis cvikov nájdete na: www.svetvomne.sk/clanok/2612/Kaltenbornova-metodika

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=8

Metóda Brunkow

Hlavným terapeutickým prvkom tejto metódy sú napínacie, respektíve vzpriamovacie cvičenia, ktorých základom je voľná maximálna dorzálna flexia rúk a nôh (ohyb členku/zápästia smerom za chrbtom nohy/ruky). Vzpieranie je vykonávané v distálnom smere (smerom od stredu tela) proti pomyselnému odporu alebo proti pevnej ploche. Správnym nastavením akier horných a dolných končatín a vzpieraním sa o ne, dochádza k vzpriameniu trupu a k cielenej aktivácii diagonálnych svalových reťazcov.
Táto aktivácia umožňuje:
 zlepšovanie funkcie oslabeného svalstva
 aktiváciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice
 reedukáciu správnych pohybov

Indikácie: poúrazové stavy, funkčné poruchy pohybového aparátu, artróza, poruchy držania tela, skolióza, poruchy periférneho alebo centrálneho nervového systému, dysfunkcie v oblasti panvového dna (inkontinencia, funkčná sterilita).
Kontraindikácie: akútne choroby srdca a ciev hlavne kardiovaskulárna nedostatočnosť s výrazne obmedzenou toleranciou fyzickej záťaže, arteriálna hypertenzia, pľúcne choroby, nedostatočne stabilizované zlomeniny. Táto terapia sa neodporúča pre osoby s mentálnymi poruchami, pretože je tu potrebná aspoň čiastočná spolupráca pacienta. Motorické učenie si kladie určité nároky na pozornosť a pohybovú predstavivosť. Vďaka výdrži v jednotlivých pozíciách môže u klienta dochádzať ku zvýšenej statickej záťaži.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=9

PANat terapia

PANat je liečebná metóda s PANat nafukovacími dlahami podľa škótskej fyzioterapeutky Margaret Johnstone. PANat terapia využíva špecifické polohovanie končatín vo fyziologickej pozícii, ktoré sa uplatňuje pri motorickom učení podľa najnovších neurovedeckých poznatkov. Cvičenie PANat rozvíja motorické i kognitívne funkcie. Terapeutický efekt vzniká nielen lokálne v mieste aplikácie, ale súčasne ovplyvňuje aj vzdialené štruktúry. Vďaka PANat vzduchovým dlahám, ktoré udržujú pri cvičení fyziologické nastavenie končatiny, vykonáva klient cviky bez nežiadúcej patologickej kompenzácie a zažíva normálny „zdravý“ pohyb. Tým sa tvoria nové mozgové spojenia a vytvára sa pohybová pamäť. V dôsledku cvičenia PANat teda dochádza k tvorbe nových pohybových stratégií a schopností samotného jednania a činnosti, ďalej k zníženiu dráždivosti nervového systému, k pretiahnutiu skrátených svalov, optimalizácií svalového napätia končatín a zvýšeniu svalovej sily.
Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.panat.info

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=10

Spider/Cage (Pavúk/Klietka) terapia

Cvičenie v pružných závesoch, tzv. spider terapia je intenzívny fyzioterapeutický prístup vyvinutý v Poľsku. Spider terapia sa uskutočňuje v univerzálnej cvičebnej jednotke (cage - klietka), tak že sa pacient upevní elastickými lanami (pavúkmi) rôznej pružnosti. Pavúky sú pripojené na konkrétnych bodoch špeciálneho opaska, ktorý má pacient okolo pása., čím sa utvára okolo neho "pavučina", ktorá mu poskytuje potrebnú oporu. Terapia umožňuje pacientovi odľahčiť telo od gravitácie, a tak uľahčiť nácvik pohybov. Pacientovi umožňuje zažiť pocit nezávislosti a jeho vestibulárny systém získa nové, nepoznané vnemy. Pre deti je spider terapia väčšinou zábavná, pretože tam získavajú pocit slobody.
Univerzálna cvičebná jednotka (Universal exercise unit - cage) je zároveň vhodná pre uskutočňovanie individuálne navrhnutého posilňovacieho programu, ktorý sa používa na trénovanie pohybových schopností, na izoláciu želaného pohybu a posilnenie svalových skupín zodpovedných za jeho vykonanie. Cvičenie v klietke umožňuje dosiahnuť plný rozsah pohybu, svalovú a kĺbovú ohybnosť a rovnako aj funkčné schopnosti.
Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.suittherapy.com/ueu.htm

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=11

Synergicko - reflexná terapia (SRT)

Ide o kombináciu reflexno-terapeutických manuálnych techník, založenú na princípe synergie a pôsobenia na takmer všetky telové systémy pomocou súčasnej aplikácie nových a modifikovaných manuálnych techník s dosiahnutím efektu pri odstraňovaní patologických, štrukturálnych a funkčných zmien na pohybovom aparáte. Súčasne pôsobí na aktivitu CNS, PNS, mentálnych a orgánových funkcií. Ide o liečbu pri DMO, neuro-ortopedických ochoreniach u detí, ale aj dospelých, skolióze, reumatických stavoch, poúrazových a pooperačných stavoch. Pri SRT klient necvičí, necháva si terapeutom uvoľňovať, či spevňovať a centrovať telesné štruktúry (svaly, kĺby, chrbticu, fascie), zväčšovať ich hybnosť a aktivovať, či tlmiť súčasne nervový systém i orgány, takže nakoniec je telo pre danú chvíľu optimálne pripravené, aby sa aktívne a spontánne hýbalo. To prináša lepšie výsledky napr. pri Vojtovej metóde, Bobath koncepte, plávaní, ergoterapii, logopédii, hipoterapii apod. Zabraňuje tiež rozvoju kontraktúr, luxácii a spasticite. Klienti sa lepšie cítia tiež po psychickej stránke a majú lepšie výsledky v učení. Môžeme povedať, že SRT je akoby doplnkovou terapiou či už pre Vojtovu metódu alebo Bobath cvičenie.
Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.centrumspirala.cz/cz/rehabilitacni-centrum/rehabilitacni-metody/manualni-terapie1/synergicka-reflexni-terapie

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=12

Therasuite

Je koncept kinezioterapeutickej individuálnej intervencie zahŕňajúci prípravu mäkkých tkanív, kĺbov a nervových štruktúr (neuromobilizácia) a nácvik jednotlivých úkonov hrubej motoriky s využitím stimulačného TheraSuit obleku (stabilizačného obleku) a UEU boxu. V terapii využíva polohy a pohybové prejavy založené na ontogenetickom vývoji dieťaťa ako otáčanie, opora o predlaktie na bruchu, chôdza vpred a mnoho ďalších. Súčasne sa snaží o integráciu patologických reflexov a inhibíciu patologických prejavov, vzniknutých poškodením centrálneho nervového systému.
Viac informácií o metóde nájdete na: www.suittherapy.com

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=13

Vojtová metóda

Má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu), pričom snahou je vyvolať pohyb tela v správnom vzorci. Využíva sa pri rôznych poruchách svalového napätia a nervovo svalovej koordinácie. Základným princípom je fakt, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzorce, ktoré sa cvičením podporujú. Pri cvičení ide o tlak na príslušné citlivé miesta – body (spúšťacie zóny vyvolávajúce ideálne pohybové vzorce) v určitej polohe, čím súčasne dochádza k fyziologickej aktivácií bránice a svalov brušnej dutiny, pravidelnému hlbokému dýchaniu, pozitívnej stimulácií nervových centier a celkovému zlepšeniu nielen motoriky, ale aj mentálnej aktivity. Táto metóda nevyžaduje spoluprácu dieťaťa.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0&c_id=14

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=0

Doplnkové postupy vo fyzioterapii

Elektroliečba

Využíva liečebné účinky rôznej elektrickej energie vo forme rozlične tvarovaných impulzov, striedavých prúdov nízkej a strednej frekvencie, vysokofrekvenčného prúdu, elektromagnetickej energie. Je vhodná na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím.
Pozitívne:
ovplyvňuje látkovú výmenu a krvný obeh, čím sa zlepšuje prekrvenie končatín v súvislosti s rozširovaním ciev
uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo
pôsobí v zmierňovaní bolesti
tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak úpravu pohybových funkcií
pôsobí proti opuchom
Kontraindikácie: nestanovená diagnóza, implantované kovové elektródy v prúdovej dráhe, metastatické procesy, gravidita, čerstvé kožné infekcie a defekty kože v mieste priloženia, nesúhlas pacienta, kardiostimulátor, horúčka, kachexia, v oblasti štítnej žľazy a laryngu, stavy po rádioterapii a RTG terapii, porucha citlivosti, TBC ložiská.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=0

Magnetoterapia

Jedná sa o terapiu nízkofrekvenčným pulzným magnetickým poľom, ktorého aplikáciou dochádza k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. V tkanivách vznikajú slabé elektrické prúdy, na ktoré reagujú ióny obsiahnuté v bunkách, čím dochádza k zmene povrchového elektrického potenciálu buniek, čím sa mení priepustnosť biologických membrán, ovplyvňuje sa transport dôležitých látok do bunky a opačne.
Magnetoterapia je bezpečná fyzikálna metóda na liečenie celej škály ochorení ako je napríklad: DMO, ochorenia svalov (myopatie), zápaly, poruchy spánku (insomnia), vegetatívna dystónia (nerovnováha vegetatívneho nervového systému), zlomeniny novovzniknuté, ale aj staré poranenia, bronchiálna astma, iné pľúcne ochorenia, sínusitídy, ochorenia tráviaceho systému, atopický ekzém, alergické kožné ochorenia...
Kontraindikácie: tehotenstvo, kardiostimulátor, hyperfunkcia a zvýšená funkcia štítnej žľazy, akékoľvek krvácavé stavy, hemofília, ochorenia hypothalamu a hypofýzy, ťažké pliesňové ochorenia, akútne vírusové ochorenia, akútna tuberkulóza, zhubné nádory (i v minulosti), psychózy, záchvatové neurologické ochorenia.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=1

Medicalcare taping (MTC)

Vychádza zo základnej myšlienky, že k udržaniu zdravia a jeho znovuobnovenia sú dôležité pohyb a svalová aktivita. Svaly nie sú dôležité len pre pohyb, ale tiež pre fungovanie krvného a lymfatického obehu a udržanie telesnej teploty. Existujú zdravotné problémy, pri ktorých je potrebné podporiť funkčnosť svalov bez toho, aby bola obmedzená ich pohyblivosť, no súčasne zabezpečiť proces ich obnovy – regeneráciu. K tomu boli vyvinuté tejpingy, ktorých význam spočíva predovšetkým vo zvýšenej cirkulácii krvi priamo pod nimi a následné zvýšenie látkovej výmeny.

Účinky medicalcare tapingu:
zlepšenie funkcie svalov a regulácia svalového napätia
zlepšenie lymfatického systému
podpora kĺbov, korekcia
vyplavovanie zápalových a neuroaktivnych látok
dráždenie receptorov kože / aktivácia systému pre zníženie bolesti
reflexné ovplyvnenie dermatómov a meridiánov

Viac informácii nájdete tu: www.mtc-tejping.cz 

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=2

Oxygenoterapia – Liečba kyslíkom

Oxygenoterapia ako liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (až do 85 %). Zjednodušene povedané, vdychuje sa zvlhčený kyslík, ktorý je vyrábaný kyslíkovým koncentrátorom. Tento prístroj separuje kyslík z okolitého vzduchu (kde je ho len 21 % + 78 % dusíka + iné plyny) a separovaný kyslík sa potom inhaluje pomocou kanyly (nosných okuliarov) alebo nosovo-ústnej masky.
Zvýšením koncentrácie kyslíka vdychovaného vzduchu dochádza automaticky k navýšeniu koncentrácie kyslíka v krvi a k jeho efektívnejšej distribúcii ku tkanivám. Niektoré zdravotné problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, migrény alebo predčasné starnutie sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšením dávky kyslíka tkanivám sa zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje sa regenerácia organizmu. K ďalším plusom kyslíkovej terapie patrí zlepšenie látkovej výmeny, posilnenie imunity, očista od toxínov, spomalenie procesu starnutia, zníženie nepriaznivých dôsledkov nevhodného životného štýlu, priaznivý vplyv na liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, dýchacej sústavy, tráviacej sústavy, urologického a gynekologického systému a pohybového aparátu, pôsobí liečebne aj preventívne pri nádorových ochoreniach a zmierňuje nežiaduce účinky užívania liekov.
Pozor pri epilepsii, pokročilej ateroskleróze, odlupovaní sietnice, pokročilej vredovej chorobe žalúdka.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=3

Oxygenoterapia – Hyperbarická komora

Je to tiež oxygenoterapia (HBO), ktorá však prebieha v hyperbarickej komore plnenej kyslíkom, kde klient nevdychuje žiadnu vzduchovú zmes (bežný vzduch obsahuje 78 % dusíka a 21 % kyslíka + rôzne iné plyny), ale čistý kyslík pri tlaku 0,7 až 1,3 baru. Takto stúpa obsah kyslíka v tele až na 25-násobok. Týmto sa prekonajú blokády prívodu kyslíka k dôležitým telesným systémom a aktivujú sa početné funkcie.
Komora spĺňa všetky kritéria modernej terapie. Úspešnosť liečby závisí od presne určenej diagnózy, ktorú určí odborný tím lekárov a následne navrhne počet sedení, ktoré musí klient absolvovať.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=4

Svetloliečba – Fototerapia

Terapie svetlom využívajú liečebné účinky infračerveného alebo ultrafialového žiarenia. Ide o známu metódu využívanú už v pôrodniciach pri deťoch s novorodeneckou žltačkou, kedy sa ožiarením rozkladá bilirubín na látky rozpustné vo vode, ktoré sa môžu potom vylúčiť z tela von. Pri fototerapii je potrebné klientovi zakrývať oči. Nežiadúce účinky sú zriedkavé, ale pri veľmi intenzívnom používaní sa môžu objaviť vyrážky, strata vody, niekedy aj redšia stolica, pretože v niektorých prípadoch dochádza k intenzívnejšiemu prečisteniu organizmu.
Fototerapia spočíva v každodennom pôsobení veľmi silného celospektrálneho svetelného zdroja (tu patrí aj slnko), kedy tkanivo ľudského organizmu pohlcuje svetelnú energiu a tak vyvoláva v bunkách fotochemické reakcie. Využíva sa hlavne pre svoje protizápalové, biostimulačné a analgetické účinky.
Terapia LASEROM využíva opakované impulzy úzkeho zväzku monochromatického svetla s prienikom aj do hlbších častí tkanív. Pôsobí na rôznych úrovniach organizmu – na humorálnej (tvorba ATP, ovplyvňuje homeostázu), membránovej, bunkovej a tkanivovej. Medzi jeho pozitíva patrí to, že v niektorých prípadoch pôsobí ako analgetikum, má výrazný protizápalový a protiopuchový účinok, zvyšuje prekrvenie, regeneruje tkanivá a podporuje ich metabolizmus a iné.
Laseroterapia sa využivá napríklad pri:
kĺbových chorobách (poúrazové, pooperačné, reumatické, degeneratívne, opuchy)
 poruchách žliaz a svalov (syndróm z preťaženia, poúrazové a pooperačné stavy)
 poruchách synoviálnej membrány (vnútorná vrstva kĺbového púzdra z riedkeho väziva)
 ochoreniach kože a hematómoch
 ochoreniach ústnej dutiny (afty, herpesy) a stomatologických problémoch ...
Pozor: epilepsia, gravidita, horúčkovité stavy, zhubné nádory. Neožarovať semenníky, štítnu žľazu a očí.
Pri terapii BIOLAMPOU  v prípade zdravotných ťažkostí sa priamo ožiari problémové miesto polarizovaným svetlom z lampy, pri ktorom ide o uvoľnenie mäkkých tkanív a prinavráti tak bunkám tela ich pôvodnú funkciu. Následne kolorterapiou (po založení vhodného farebného filtra na lampu) sa ožiarí časť tela súvisiacu s ochorením a tým stimuluje organizmus zvnútra k rýchlejšiemu uzdraveniu.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=5

Vodoliečba - Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia predstavuje modernú metódu liečby, predovšetkým chronických ochorení s využitím terapeutickej aplikácie pohybu a vodného média. Vodné prostredie svojím odporom, ktorý kladie pohybujúcim sa končatinám, znemožňuje prudké pohyby, brzdí ich bez toho, aby obmedzilo rozsah pohybu v kĺboch. Všetky tieto okolnosti sa prejavujú ako pozitívne faktory pre zaradenie cvikov vo vode – cielené na svalové skupiny jednostranne namáhané, zaťažované v dennom živote, alebo oslabené na zväčšenie rozsahu pohybu kĺbu. Liečivé účinky cvičenia vo vode sú predovšetkým zmiernenie bolesti, svalová relaxácia, zlepšenie alebo udržanie rozsahu pohybu kĺbov, reedukácia funkcie postihnutých svalov, zlepšenie cirkulácie, strata strachu z funkčných aktivít, udržanie a zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=6

Ultrazvuk

Princípom je premena elektrickej energie vysokofrekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive – mikromasáž tkaniva a baktericídny účinok. Ultrazvuk je pozdĺžne vlnenie častíc hmotného prostredia s frekvenciou vyššou ako 20 000 Hz – na terapiu sa využíva frekvencia od 0,8 do 3 MHz. Účinky: mechanické – tlakové zmeny v molekulách tkaniva, tepelné – zvýšenie metabolizmu v tkanive a tým tíšenie bolesti a uvoľnenie spazmy svalov, fyzikálne – zlepšenie regeneračných schopností tkaniva, chemické a biologické – má baktericídny účinok, čo spôsobuje hynutie mikroorganizmov.

Indikácie: posttraumatické stavy, svalové kontraktúry, jazvy, myalgie, reumatické ochorenia, CC a CB syndróm, lumboischiadický syndróm, akútne lumbago, artrózy, ischias, M. Bechterev.

Kontraindikácie: oblasť rastových štrbín u detí, stav po totálnej endoprotéze, kardiostimulátor, gravidita, menštruácia, krvácavé stavy, tromboembolická choroba a varixy, v oblasti štítnej žľazy a hlavy.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1&c_id=7

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=1

Terapie a stimulácie pomocou prístrojov vo fyzioterapii

Armeo

Armeo je účinným nástrojom pre pacientov, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie funkcie postihnutého ramena a ruky po mŕtvici, traumatickom poranení mozgu alebo iných neurologických ochoreniach a úrazoch.
Prepojením na počítač s príslušným softvérovým vybavením poskytuje rehabilitačné cvičenie zamerané na konkrétnu funkciu, prípadne kombináciu funkcií hornej končatiny hravou formou na základe spätnej väzby. Je vybavené mechanizmom zabezpečujúcim jej nastaviteľné odľahčenie potrebné k funkčnému tréningu spolu s rukoväťou citlivou na stisk ruky.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=0

Giger MD

Prístroj GIGER MD je používaný od roku 1984 ako terapeutické zariadenie v liečbe poranení miechy (kvadruplégie a paraplégie), mozgových príhod, mozgovej obrny, Parkinsonovej choroby, roztrúsenej sklerózy a rôznych ortopedických a neurologických ochorení.
Pacient leží uvoľnený v polohe na chrbte, čim sa eliminuje pôsobenie gravitácie, následkom čoho sa znižuje pacientova únava a zvyšuje jeho výkon. Prístroj vytvára trojrozmerný koordinovaný pohyb končatín a trupu, ktorý následne prechádza telom ako špirálová vlna.Tento prístroj nemá vekové obmedzenia a neželané vedľajšie účinky, bezbolestne lieči všetky úrovne zranení, koriguje skoliotické deformity, zlepšuje funkciu močového mechúra a vnútorností, dýchanie, srdcovocievne funkcie, je prevenciou proti preležaninám, osteoporóze a zlomeninám, zlepšuje kognitívne funkcie a zväčšuje svalovú silu.
Súčasťou zariadenia GIGER MD je aktívna technológia biofeedback za účelom audiovizuálnej stimulácie v kombinácii s koordinovaným pohybom všetkých končatín.
Biofeedback je rýchlou spätnou väzbou o správnosti vykonávaných pohybov. Tú nám poskytuje prepojenie pacienta na terapeutickom zariadení na počítač. Počítač používa svetlo, hudbu, film, ktoré stimulujú pacienta a informujú o správnosti vykonávaného pohybu. Odpovede sa ukazujú pacientovi v digitálnej alebo analógovej forme. V digitálnej podobe je nastavený prah a zakaždým, keď ho pacient prekročí, svetelné alebo zvukové znamenie ho informuje o tom, že uspel. V analógovej forme pacient sleduje hodnoty v elektrických jednotkách, ktoré reprezentujú jeho telesné funkcie ako napr. srdcová frekvencia. Uvedené techniky sa kombinujú. Zariadením Giger MD biofeedback môže pacient natrénovať ovládanie a zmenu problematických funkcií neinvazívnou cestou.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=1

Lokomat

Terapia s lokomatom sa etablovala ako efektívna intervencia pre zlepšenie chôdze u pacientov s neurologickými poruchami alebo s poruchami chôdze rôznej príčiny.
Lokomat umožňuje roboticky asistovanú chôdzu pomocou elektronicky riadených ortéz po pohyblivom chodníku. Využíva sa u detí a dospelých kedy pomocou závesného systému, robotických ortéz na dolné končatiny a pohyblivého pásu pacient trénuje chôdzové motorické vzorce. Prídavné zariadenia umožňujú vizualizovať výkon pacienta spätnou väzbou a ovplyvňovať priebeh tréningu v reálnom čase.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=2

Motomed

Ide o liečbu pomocou pohybového prístroja Motomed, ktorá je určená vozičkárom, osobám so zníženou schopnosťou chôdze a osobám dlhodobo pripútaným na lôžko. Zároveň pomáha aj pri DMO, spastických klientoch, ale aj pri problémoch s vyprázdňovaním.
Konštrukcia a funkcia prístroja Motomed umožňuje bezpečne a účinne cvičiť aj v domácom prostredí pričom:
zaisťuje bezpečný pohyb dolných, respektíve horných končatín
je vybavený programom, ktorý automatickou zmenou smeru otáčania uvoľňuje kŕče
využíva samostatné našľapovanie – servo
disponuje zariadením pomáhajúcim nasadnúť na prístroj

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=3

Rotoped

Ináč známy ako stacionárny bicykel umožňujúci precvičenie a komplexné posilňovanie svalových partií dolných končatín. Je vhodný nielen pre udržiavanie kondície, spaľovanie tukov a prevenciu zdravotných komplikácii, ale tiež pri rekonvalescencii po úraze, srdečných príhodách pri ochoreniach kĺbov a svalov.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=4

Vibračná plošina

Ide o prístroj, na ktorom správnym cvičením môžte dosiahnuť posilnenie svalov, zvýšenie celkovej pružnosti a telesnej hybnosti, zlepšenie krvného obehu a posilnenie obehového systému. Výrazne zvyšuje efektivitu cvičenia a stimuluje zároveň vestibulárny systém. Vibrácie vysielané do svalov spôsobujú ich rýchlejšie sťahovanie a tým aj rýchlejšie spaľovanie tukov, chudnutie a pozitívne účinky na posilňovanie.
Systém vibrácií môže byť horizontálny, vertikálny alebo kombinácia oboch.

Priaznivé účinky vibračnej plošiny:
zaisťuje rýchlejšie odbúravanie podkožného tuku a znižuje hmotnosť
spevňuje pokožku a pomáha pri celulitíde
má lymfodrenážny účinok
znižuje stres, zlepšuje krvný obeh, zvyšuje silu a vytrvalosť
zvyšuje pružnosť svalov, ohybnosť kĺbov, znižuje bolesti krížov
pomáha vylučovať škodlivé látky z tela, rýchlejšie zotavenie po námahe
výrazne zvyšuje flexibilitu a rozsah pohybu, zlepšuje rovnováhu a koordináciu, má masážne a relaxačné účinky
účinne pôsobí pri liečbe bolesti a stuhnutosti kĺbov a svalov
možnosť použitia pri rehabilitácii a revitalizácii alebo po nehodách a úrazoch, pozitívny účinok pri skleróze multiplex
zvýšenie produkcie kolagénu pre hladšiu pleť
Kontraindikácie:
tehotenstvo
ťažká migréna
ťažká cukrovka
kardiovaskulárne ochorenia
používate kardiostimulátor
umelé kĺby, skrutky
čerstvé rany po chirurgickom zákroku
nádorové ochorenia
epilepsia (v niektorých prípadoch)

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2&c_id=5

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=2

Masáže

Aromaholistická masáž

Kombinácia účinkov dotykov so silou čuchových vnemov. Presnejšie môžeme povedať, že ide o prepojenie jemných masážnych techník a vône éterických olejov zároveň za účelom ošetrenia celého tela, alebo len niektorých jeho častí. Pri tejto terapii ide o využívanie účinkov prírodných rastlinných olejov zmiešaných so 100 % éterickými olejmi (nie syntetickými), ktorých výber musí byť po dohode s klientom a informovaní sa o jeho zdravotnom stave.
Pri aromaholistickej masáži ide o podporu zdravia, okysličenie a odstránenie toxínov z tela, posilnenie organizmu, harmonizovanie tela i psychiky (ovplyvňuje CNS), o úľavu pri bolestiach, záťaži a strese a navodenie celkového upokojenia. Taktiež pôsobí proti bolestiam chrbta, hlavy, migrénam, bolestiam kĺbov (zlepšenie kĺbovej pohyblivosti) a svalov, dýchacím problémom a podobne v závislosti od použitého esenciálneho oleja. (Pozor: pri epilepsii dbať na vhodný výber 100 % esenciálnych olejov.
Kontraindikácie:
nesprávny výber esenciálneho oleja (alergia) a neakceptovanie zdravotného stavu
kŕčové žily, otvorené rany, zápaly svalov a kĺbov
infekčné ochorenia a horúčky
kožné infekcie, popáleniny
vysoký krvný tlak
nádorové ochorenia
tehotenstvo, menštruácia v prvých dňoch

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3&c_id=0

Bowenova masáž

Uvoľňuje stres a napätie nahromadené vo svaloch, napomáha správnemu držaniu tela, odstraňuje bloky na úrovni fyzického tela. Prechádza cez energetické dráhy a tým zlepšuje funkcie vnútorných orgánov. Je vhodná pre všetkých ľudí bez rozdielu veku, už od novorodencov. Pozitívne účinky sú dokázané u detí so zlým držaním tela, problémami s pomočovaním, u hyperaktívnych detí a detí s ADHD syndrómom. U detí s neurologickým ochorením je vhodnou doplnkovou metódou (v prípade spasticity svalov pôsobí uvoľňujúco, naopak v prípade hypotónie dokáže svalstvo stimulovať).

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3&c_id=1

Klasická masáž

Pojem masáž je odvodený od gréckeho slova „massó”, čo znamená hnietiť. Masáž je najstarším liečebným prostriedkom, a preto si myslíme, že by mala byt súčasťou komplexnej liečby.
Hlavné indikácie
dlhodobo ležiaci klienti (nezabúdať na masáž brucha kvôli lepšiemu vyprázdňovaniu čriev)
ochorenie pohybového aparátu, pri degeneratívnych poruchách chrbtice, alebo jej deformácií
ochorenie svalového aparátu, šliach a fascií, pri spazmách
ochorenie nervového systému (poruchy motorických nervov so sprievodným postihnutím svalov, poruchy a traumy mozgu a miechy s následným postihnutím svalov ako sú hemiplégie a paraplégie)
stavy po detskej obrne hemiparézy, paraparézy, sclerosis multiplex a iné.
ochorenie dýchacích ciest (chronická bronchitída, bronchiálna astma ...)
rekonvalescencia ale aj odstraňovanie následkov zranenia (predchádza sa sťahovaniu väziva)
ťažké choroby a stavy po fyzickom ale aj psychickom vyčerpaní a svalovej únave
posilňovanie zdravia a zvyšovanie celkovej odolnosti organizmu
Klasická masáž sa nevykonáva:
pri horúčkach, infekčných ochoreniach
pri akútnych zápalových ochoreniach a zlyhávaní životne dôležitých funkcií
pri infekčných ochoreniach dermy a mikóze
bezprostredne po jedení
na postihnutom mieste po zápaloch žíl, trombózach a varixoch
pri hnačkových ochoreniach a ochoreniach s krvácaním v stolici
pri naplnenom močovom mechúre
počas gravidity, v šestonedelí, masáž brucha nerobíme počas menštruácie
v akútnom štádiu pri ochoreniach senzitívnych nervov (neuralgie, neuritídy)
v miestach nádorov, materských znamienok a rôznych výrastkov na derme, ktoré nevyšetril lekár

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3&c_id=2

Reflexná masáž – terapia chodidiel

Je perspektívna, jednoduchá a veľmi účinná metóda alternatívnej medicíny. Je považovaná za holistickú liečebnú techniku, ktorá poníma človeka ako celok a navodzuje harmóniu v tele aj duši. Cieľom reflexológie je podporiť návrat k homeostáze – do stavu rovnováhy. Má zmysel u všetkých vekových skupín, ale aj dlhodobo ležiacich ako nástroj diagnostický, terapeutický, preventívny.
Pri reflexnej masáži (reflexológií) terapeut pôsobí tlakom palca alebo iných prstov na reflexné body, napríklad na chodidlo, ucho, dlaň alebo celú ruku alebo na iné presne určené reflexné body (zóny) na tele. Tieto miesta majú vzťah ku jednotlivým častiam ľudského tela a pomocou ich stimulácie terapeut cielene pôsobí na organizmus ako taký.

Hlavné kontraindikácie:
akútne zápaly tkanív, alebo orgánov vyžadujúce neodkladné chirurgické riešenie
stavy vyžadujúce kľud na lôžku
infekčné ochorenia
akútny zápal v povrchových tkanivách
Hlavné indikácie:
vegetatívne a endokrinné ochorenie
ochorenie pohybového aparátu (u zdravotne postihnutých klientov znižuje stres, uvoľňuje zatuhnutie svalstva, pomáha pri skolióze, lordóze, zmierňuje bolestí kĺbov a svalov)
ochorenie dýchacieho ústrojenstva (znižuje príznaky astmy, respiračných chorôb, zápalu vedľajších nosových dutín, priedušiek, bežného nachladnutia)
ochorenie žalúdka, tenkého čreva, žlčníka, žlčovodov, pečene a vylučovacieho systému
neurologické choroby, ako sú napr. čiastočné ochrnutie, migréna, závraty, roztrúsená skleróza ale aj pri pretrvávajúcich problémov zo stresu, ako sú bolesti hlavy, svalov, zažívacie problémy, nespavosť
degeneratívne a niektoré chronické reumatické choroby chrbtice a kĺbov
poúrazové a pooperačné stavy
ochorenie srdca a ciev
pri bolestiach zubov a krvácaní ďasien
liečenie nespavosti (u detí je tiež vhodná na liečenie nočného pomočovania a zápchy)
gynekologické choroby
klienti so zápalom spojiviek, šedého zákalu aj krátkozrakosti

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3&c_id=3

Vargha terapia

Vychádza z reflexológie. Ide o manuálnu stimuláciu nervových zakončení a receptorov bolesti na chodidle. Terapia optimalizuje funkcie vnútorných orgánov pomocou zvyškovej energie, ktorá sa nachádza v orgánoch a za pomoci stálosti vnútorného prostredia – homeostázy. Terapiou sa aktivuje proces samoregenerácie a nemá vedľajšie účinky.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3&c_id=4

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=3

Ďalšie metódy a koncepty čerpajúce z fyziológie človeka

Bazálna stimulácia

Pôvod konceptu Bazálnej stimulácie® je v oblasti špeciálnej pedagogiky. Na začiatku 70-tych rokov minulého storočia prepracoval tento koncept Prof. Dr. Fröhlich, ktorý pracoval s ťažko telesne i mentálne postihnutými deťmi. Po viac než 10 ročných skúsenostiach s integráciou tohoto vývoj podporujúceho konceptu sa transferoval do ošetrovateľskej starostlivosti v intenzívnej medicíne a tiež následnej starostlivosti.
Každý človek vníma pomocou zmyslov, zmyslových orgánov, ktoré vznikajú a vyvíjajú sa už v embryonálnej fáze a majú od narodenia až do smrti nenahraditeľný význam. Vďaka zmyslom môžeme vnímať samých seba aj okolitý svet. Vďaka schopnosti vnímať sme sa naučili pohybovať sa a komunikovať. Pohyb, vnímanie a komunikácia sa vzájomne ovplyvňujú. Vnímanie umožňuje pohyb a naopak komunikácia je umožnená vďaka pohybu a vnímaniu. Preto základnými prvkami konceptu sú práve vnímanie, pohyb a komunikácia. Koncept Bazálnej stimulácie® podporuje teda percepciu, lokomóciu a komunikáciu.
Bazálna stimulácia® rešpektuje rôzne vývojové stupne schopnosti vnímať, v ktorých sa človek práve nachádza. Najvýraznejšie podnety dostáva plod po celú dobu prenatálneho vývoja v oblasti vibračnej (napr. zvuky, ako hlas matky, či tlkot srdca matky), somatickej (napr. plod cíti tlak steny maternice, či plodovej vody na svojom tele), vestibulárnej (napr. plod vníma zmeny polohy svojho či matkinho tela). Preto základnými prvkami Bazálnej stimulácie® sú práve somatická, vestibulárna a vibračná stimulácia. Behom prenatálneho a ďalšieho postnatálneho vývoja získava človek ďalšie schopnosti vnímania v oblasti auditívnej, olfaktorickej, taktilno-haptickej, oprickej a orálnej. Preto medzi prvky nadstavbové sa radia optická, auditívna, taktilno-hapticka, olfaktorická a orálna stimulácia.
Cielená a štruktúrovaná stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta podľa konceptu Bazálnej stimulácie® umožňuje vznik nových dendritických spojení medzi neurónmi, podmieňuje neustály prísun nových podnetov predovšetkým z vlastného tela (somatická stimulácia) a tiež z okolitého sveta.
Koncept sa uplatňuje predovšetkým v starostlivosti o:
• 
deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti zmyslového vnímania, či oblasti hybnosti a komunikácie
• klientov v komatóznych stavoch z akýchkoľvek príčin
• klientov dlhodobo pripútaných na lôžko, či nekľudných a dezorientovaných klientov
• klientov v intenzívnej starostlivosti
• geriatrických klientov a seniorov s demenciou
• umierajúcich (hospicová starostlivosť)
• klientov po mozgových cievnych príhodách
• žiakov a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
• v neonatálnej intenzívnej starostlivosti (starostlivosť o predčasne narodené deti)

Základom konceptu Bazálnej stimulácie® je pôsobenie na senzorické systémy cielenou stimuláciu zohľadňujúc biografiu klienta, aby bola aktivizovaná pamäťová stopa.
Od roku 2005 sú všetky vzdelávacie programy v koncepte Bazálnej stimulácie® poriadané INSTITUTem Bazální stimulace® http://www.bazalni-stimulace.cz a sú akreditovanými vzdelávacími programami MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: Skriptum pro akreditovaný vzdělávací program, Základní kurz Bazální stimulace®, Základní modul I.
prepracované 15. vydanie 2014
Autor: PhDr. Karolína Friedlová

Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.bazalni-stimulace.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=0

Kinestetická mobilizácia (podpora)

Kinestetická mobilizácia pohybu podľa Viv-ARTE® KINÄSTHETIK-PLUS® je pohybový a komunikačný koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využiť pohybové rezervy. Koncept je založený na využívaní aktívneho a vyváženého telesného pohybu za účelom zlepšenia podpory klienta v sebakontrole pohybu. Pri podpore pohybového aparátu sa pozitívne ovplyvňuje vedomie, metabolizmus, psychika a súčasne chovanie vo vzťahu k pohybu. Predchádza vzniku komplikácie z imobility. Dôraz sa dáva hlavne na preventívnu a rehabilitačnú podporu pohybu.
Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.kinestetika.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=1

Kraniosakrálna terapia (CST)

Je to jemná manuálna technika na vyšetrenie, ošetrenie a následné zlepšenie funkcií fyziologického telesného systému, ktorý býva označený ako kraniosakrálny systém. Dôležitou funkciou vo vnútri kraniosakrálneho systému je produkcia, obeh a spätné vstrebávanie cerebrospinálnej tekutiny (mozgomiešneho moku – likvoru). Udržuje fyziologické prostredie, v ktorom sa mozog, miecha a celý nervový systém vyvíja a funguje. Jemnými dotykmi je vyvíjaný mierny tlak s následným odstraňovaním blokád v systéme, čím sa telo uzdravuje. Používa sa na liečbu CNS, stresu, pri migréne, bolestiach hlavy atď.
Viac informácií o terapii nájdete na: www.upledger.com

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=2

Míčkovanie

Je pomocná fyzioterapeutická metóda – technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou Zdenou Jebavou, ktorá využíva kompresiu akupunktúrnych a akupresúrnych bodov. Je založená na teórii, že kompresia tkanív je vystriedaná ich relaxáciou.
Najprv sa používala hlavne pri liečbe dýchacích ciest, akútnej a chronickej nádche, zápale dutín, astmy, cystickej fibróze. Pri týchto ochoreniach táto masážna metóda uľahčuje nádych a tlmí výdych čím spôsobuje relaxáciu a pretiahnutie brušných, prsných a krčných svalov a svalov panvy, chrbta a ramenného pletenca. Ak je správne aplikovaná, vedie k skráteniu času potrebného na liečenie, znižuje sa frekvencia a závažnosť prejavov ochorenia. Neskôr sa masáž a terapia facilitačnými molitanovými loptičkami vyrobenými pre soft tenis (tzv. Lenivý tenis) začala využívať aj pri migrénach, na uvoľnenie svalov chrbta, hrudníka, pri pokazenom držaní tela a tak sa využitie tejto metódy veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných lekárskych odvetví, ako je pôvodne zamýšľaná detská pneumológia.
Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.mickovani.wz.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=3

Orofaciálna regulačná terapia

Terapia prof. Rodolfa Castilla Moralesa Orofaciálna regulačná terapia bola určená deťom s Downovým syndrómom, neskôr bola rozšírená pre deti s DMO a v súčasnosti sa využíva u spastických klientov (uvoľnenie a lepšia artikulácia), ako aj klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, po operáciách rázštepu.
Cieľom terapie orofaciálneho komplexu je snaha navodiť normálne, alebo aspoň možné najnormálnejšie pohybové vzorce. Vychádza z troch základných elementov:
• 
Stavba a mechanizmus čeľustného kĺbu. Aby sme pochopili s akými štruktúrami a mechanizmami pracujeme, aby došlo k navodeniu funkčných pohybových vzorcov, je potrebné poznať anatómiu, biomechaniku, neurofyziológiu a receptory čeľustného kĺbu.
• Kontrola polohy hlavy a čeľustného kĺbu. Berieme do úvahy, že postavenie jazylky, mandybuly a jazyka závisí priamo na držaní hlavy a tela. Pre vznik funkčných pohybových vzorcov v tvárovej oblasti je predpokladom správne držanie tela, ktoré je umožnené správnym držaním hlavy a mandibuly. Cieľom je navodiť aktívne vzpriamenie trupu a hlavy, ktoré si klient má trvalo osvojiť.
• Manuálne techniky používania v terapii. Jedná sa predovšetkým o dotyk, tlak, hladenie, ťah a vibráciu. Pre zosilnenie stimulácie je možné pridať chuťové, čuchové, zrakové a sluchové zmyslové vnemy (Morales, Orofaciální regulační terapie, 2006, s. 109).

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=4

Osteopatia

Ide o celostnú manuálnu metódu založenú na súvislostiach medzi štruktúrou a funkciou jednotlivých orgánov. Základom sú zásady fungovania ľudského tela ako celku, jeho schopnosti sebaregulácie a následne liečby.
Predpokladom k výkonu osteopatie sú exaktné vedomosti z anatómie, fyziológie a patológie, ako aj bohaté a dlhoročné skúsenosti a neustále školenie palpačných (hmatových) schopností. Metóda bola vyvinutá chirurgom (Dr. Andrew Taylor Still, 1828-1917) na vedeckých podkladoch a tak sa nejedná o „liečiteľstvo“, ako sa niektorí domnievajú. Odborné štúdium trvá napr. vo Viedni 6 rokov a vyžaduje medicínsky alebo fyzioterapeutický titul.
Osteopatické vyšetrenie a terapia sa dejú v princípe naraz a jeho výsledkom je prirodzený proces podpory liečby organizmu, nakoľko telo s impulzom pracuje niekoľko týždňov, často aj mesiacov, a k zlepšeniu zdravotného stavu prichádza postupne – zato však natrvalo. (nie nadarmo je heslo osteopatov: „Find it – fix it – leave it“ alebo „Nájdi to – oprav to – nechaj to“). Pri ďalšej návšteve osteopat skontroluje a skoriguje klienta, alebo skonštatuje, že liečba je ukončená.
Dobrý osteopat dokáže pracovať v úzkom spojení s ďalšími medicínskymi odbormi a pri podozrení na nález, ktorý nedokáže liečiť (napr. nádorové ochorenie) Vás odporučí ďalej k inému lekárovi.
Aj keď si osteopatia na Slovensku ešte len hľadá svoje miesto, v iných krajinách je to dávno etablovaná a uznávaná metóda, dokonca preplácaná zdravotnými poisťovňami. Nakoľko je bezbolestná, je veľmi obľúbená aj pri diagnostike a liečbe malých detí počnúc novorodencami, u ktorých invazívne vyšetrovacie metódy buď nepripadajú do úvahy kvôli veku, alebo sú spojené s vedľajšími účinkami (napr. nutnosť narkózy a pod.). Konkrétne v USA a Nemecku je návšteva osteopata často odporúčaná priamo pediatrom po komplikovanom pôrode alebo úraze dieťaťa.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=5

Scotson terapia

Základom tejto terapie je podporiť správne dýchanie, čím sa zabezpečí dobrá kvalita cerebrálneho metabolizmu, ale aj metabolická obnova mozgu. Táto technika sústredením sa na bránicu a vyššie dýchacie svalstvo ponúka manažment a rozsiahly tréning (rodič je schopný naučiť sa to a pracovať doma) obnovujúcej liečby, ktorá vedie nielen k čiastočným odstráneniam symptómov, ale aj k niektorým funkčným zmenám.
Metóda sa zakladá na určitých fyziologických faktoch a to že:
 
krvný tok prenáša minerály cez bunkovú membránu zabezpečujúc tak elektrické nabitie buniek ako malých batérií
 kľúčové pre nervovú komunikáciu medzi mozgom a tkanivami tvoriacimi telesný fyzický systém je krvný tok cez kapiláry, ktoré dokážu vyživovať viac buniek a viesť k lepšej tkanivovej štruktúre len vtedy ak sú väčšie s vyšším prívodom kyslíka
- práve bunky tvoria tkanivá, ktoré potom vytvárajú orgány (aj mozog) a ich spojenie, preto ich výživa a elektricita ovplyvňovaná prívodom kyslíka je tak dôležitá

Terapia je určená pre široké spektrum invalidít zapríčinených poškodením mozgu alebo mozgovými abnormalitami, kde sa prejavuje chabá respirácia ako patologická porucha. Napríklad cerebrálna obrna, oneskorený vývoj, poruchy učenia, dyspraxia, autizmus, epilepsia, zranenie mozgu, mŕtvica, ale aj skolióza, lordóza, kyfóza.
Viac informácií o terapii nájdete na: www.advancecentres.com

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4&c_id=6

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=4

Rozvoj zmyslového vnímania

ABA terapia (Applied behavior analysis)

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedecky podložená terapia, ktorá je zameraná na zlepšenie v oblasti vzdelávania, komunikácie, hrových aktivít, ako aj oblasti sociálnych zručností a správania. Ide o štruktúrovanú metódu, pri ktorej je základným cieľom naučiť dieťa rôznym zručnostiam prostredníctvom ABA princípov a techník, ktorých snahou je opakovanie, motivácia, posilnenie pozitívnych reakcií a uhasínanie negatívnych. Učenie prebieha intenzívne v prirodzenom prostredí podľa vopred vypracovaného individuálneho programu zohľadňujúceho silnú podporu vo všetkých vývinových oblastiach a posilňujúcu budovanie motivácie. Základným princípom je cieľovú zručnosť rozdeliť na malé časti, ktoré dieťa postupne spracováva a učí sa až do úplného zvládnutia. Učenie touto metódou u detí zlepšuje pozornosť, interakciu ako aj komunikáciu a neodrádza ich pri čerpaní nových informácií.
Metóda ABA je založená na behavioristicky podloženom prístupe analýzy správania s individuálnym prístupom, ktorý môžeme chápať ako špecifický jazyk a spôsob vzájomného vplyvu a súvislosti, ktoré majú pravidlá a obmedzenia. Zahŕňa dôkladnú analýzu správania a vzájomný vzťah medzi správaním a podnetmi z okolia. Ak určité správanie bude odmenené, je tam pravdepodobnosť, že sa toto správanie v budúcnosti zopakuje. Ak správanie nezíska odmenu, toto správanie sa v budúcnosti opakovať nebude. Tieto pravidlá prinášajú poriadok, jasnosť a uspokojenie pre dieťa a ono získava viac podnetov na interakciu (komunikáciu).

Viac informácií o terapii nájdete na: http://www.appliedbehavioralstrategies.com/basics-of-aba.html,  https://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-analysis-aba,     

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=0

Floortime

Základné pravidlá – dieťaťu je potrebné sa venovať bez prestávky minimálne 20-30 minút čistého času, pričom terapeut (alebo rodič) musí byť za každých okolností pozitívne naladený a je potrebné vcítenie sa do emócií dieťaťa. Terapeut má mať pod kontrolou tón hlasu a gestá. Dieťa sa necháva, aby malo pocit, že vedie činnosť, no vedie ju terapeut, ktorý sa snaží voviesť dieťa do interakcie s ním. Nezabúda sa pri terapii na vývojové štádium, v ktorom sa nachádza.
Viac informácií o metóde nájdete na: www.stanleygreenspan.com

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=1

Handle prístup

HANDLE® je celostný prístup k neurovývojovým odlišnostiam, zahrňujúci diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia, ADHD, porúch vývoja reči, stavov po úrazoch mozgu, Tourettov syndróm a iné syndrómy.
HANDLE® prístup vidí chovanie ako komunikáciu a snaží sa pochopiť, čo dané chovanie znamená. Nesnaží sa toto chovanie maskovať, ale hľadá jeho korene.
Vytvára pre každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivít, ktorý vyžaduje iba niekoľko jednoduchých pomôcok a zaberie cca 15-30 minút z dňa. Tento program je vytvorený ako nástroj, ktorý umožňuje, aby rodina mohla doma sama pomôcť dieťaťu, či dospelému zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia, prostredníctvom každodennej pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie.
Neoddeliteľnou časťou HANDLE® prístupu je tiež výživa, hľadanie spôsobov ako obmedziť stres, ako zlepšiť vzájomnú interakciu a ako sa hrať. Všetky tieto prvky sú veľmi užitočné nielen pre klientov samotných, ale aj pre ich rodiny.
Pre viac informácií kontaktujte Janu a Paul Baptie, ktorí sú certifikovaní v HANDLE® prístupena handle@email.cz alebo na +420 558 694 017/+420 607 600 341.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.handle.org

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=2

Metóda BHRG

Ide o koncept pochádzajúci z Maďarska a jeho zakladateľkou je Katalin Lakatos. Pozostáva z kombinácie viacerých terapií, ktoré sa navzájom dopĺňajú, prelínajú alebo vykonávajú samostatne podľa potreby dieťaťa. Patrí sem napr. kognitívna terapia, HRG terapia, TSMT-I a TSMT-II, masáže, ale aj rozprávanie rozprávok a príbehov, príprava do školy, konzultácia mama-dieťa a vytváranie individuálneho plánu.
Pod HRG terapiou sa rozumie hydro-rehabilitačná gymnastika, pri ktorej sa cvičením vo vode u detí s podobným stupňom vývoja sústredených v homogénnych skupinkách stimuluje jemná a hrubá motorika, senzorické a kognitívne vnímanie. Výber vhodných cvikov je v závislosti od neuro-senzomotorickej diagnostiky, individuality a zdravotného stavu dieťaťa. Pre malé deti, ktoré majú dýchacie, kožné, ci iné zdravotné problémy, kvôli čomu je cvičenie vo vode u nich kontraindikované, sa využívajú jemne cvičebné techniky pod názvom TSMT-I. V tejto terapii ide o plánovaný senzomotoricky tréning s použitím rôznych rehabilitačných pomôcok. Pre staršie deti vo veku cca 9-12 rokov sa využíva metóda TSMT-II. TSMT terapii predchádza DeGangi-Berk test, na základe ktorého sa zisťuje stav dieťaťa, pričom tuto metódu testovania sa učí aj rodič.
Na trénovanie komunikácie, počúvania a predstavivosti sa využíva terapia čítania rozprávok a príbehov – biblioterapia. Deti sa následne snažia príbehy stvárniť samé – dramatoterapia, pričom sa zúčastňujú aj výroby kulís a masiek.
Príprava do školy je odporúčaná deťom, ktoré začínajú chodiť do školy a nevedia sa začleniť v nejakej oblasti. Využívajú sa pri tom prvky z TMST metódy s dorazom na to, že deti si stále všetko opakujú, musia sa sústrediť na viac vecí naraz, precvičujú si pamäť a koordináciu ruka-oko-reč. Učia sa tu základy písania, čítania a počítania. Táto metóda je prevenciou proti dyslexii, dyskalkúlii, dysgrafii.
Pri konzultácii mama-dieťa sa terapeut sústreďuje na plánovanie denného režimu, ktorý rodič dodržiava v domácom prostredí. Ide o poradenstvo pre dieťa vo veku 3-48 mesiacov. Pri tejto terapii sa berie do úvahy zručnosť a správanie dieťaťa, plánujú sa mu aktivity, spôsob kŕmenia, spania, práce ako aj jeho kľudový režim.
Pri problémoch s pohybovým aparátom (skolióza, lordóza, zlé držanie tela, pooperačné, ci poúrazové stavy), ako aj na odstránenie stresu, alebo doplnenie cvičení sa používa masáž praktizovaná cez tenké oblečenie alebo prádlo. Masáž trvá 90 minút a pozostáva zo 60 minútovej diagnostiky a 30 minútovej samotnej masáže.
Metóda sa využíva hlavne pri:
 
poruchách autistického spektra
 oneskorenom psychomotorickom vývoji
 mentálnom postihnutí
 poruchách pozornosti a hyperaktivite
 oneskorenom vývine reči
 zaradení dieťaťa do škôlky
 problémoch so socializáciou a kontaktom
 poruchách učenia

Viac informácií nájdete na: www.bhrg.hu

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=3

Metóda FIE

FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) je skratka pre Intervenčný program inštrumentálneho obohacovania, ktorého autorom je psychológ prof. Reuven Feuerstein. Metóda vychádza z predpokladu tzv. sprostredkovaného učenia, ktoré významnou mierou ovplyvňuje štruktúru intelektu dieťaťa a umožňuje mu osvojovať si také vzorce chovania a efektívnej stratégie, vďaka ktorej neskôr dieťa dokáže samostatne pracovať s informáciami, s ktorými prichádza do styku.
Základom programu je využívanie pracovných listov – inštrumentov, ktorých obťažnosť sa postupne zvyšuje. Jej aplikáciou sa môžu korigovať deficitné poznávacie funkcie, podporiť rozvoj komunikácie, rozvoj vnútornej motivácie a odstránenie pasivity dieťaťa, rozvoj vlastnej zodpovednosti za zvládnuté úlohy.
Metóda je vhodná pre deti s vývojovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti, so slabšou mentálnou retardáciou a podobne.

Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.icelp.info/feuerstein-method.aspx

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=4

Metóda INPP

INPP (Institute for Neuro Physiological Psychology) používa originálne neurologické testy na vyšetrenie neuromotorickej nezrelosti u detí a dospelých a vynašiel neinvazívnu liečebnú metódu na odstránenie porúch učenia, správania a emocionálnych problémov. S metódou INPP sa identifikujú vývinové problémy chodiaceho klienta, u ktorého sa dôkladne preskúma priebeh telesného vývinu a poskytne sa mozgu „druhá šanca“ napraviť nedostatky, ktoré sa vyskytli v prvotných fázach vývinu (prenatálneho a perinatálneho) a ktoré následne podkopávajú fungovanie dieťaťa v neskoršom veku.
Pravidelným cvičením (u detí od 7,5 roka) sa pretvárajú nervové dráhy v CNS a tým sa zlepšuje fungovanie mozgu. Je dokázané, že mozog je plastický, to znamená, že sa dokáže pretvárať a hľadať stále nové spôsoby fungovania.

Viac informácií nájdete na: Institute for Neuro Physiological Psychology www.inpp.org.uk

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=5

Montessori pedagogika

V centre tejto pedagogiky stojí dieťa ako slobodná a individuálna bytosť.
Názov tejto alternatívnej pedagogiky pochádza z mena jej zakladateľky Márie Montessori (nar. v r. 1870 v Taliansku), ktorá svojimi revolučnými myšlienkami zmenila vtedajší pohľad nielen na deti s postihnutím ale aj na ich vzdelávanie. Táto lekárka, antropologička a pedagogička vypozorovala v činnostiach detí mnohé princípy, ktoré neskôr koncipovala do základných pilierov svojej pedagogiky. V r. 1907 založila „Dom detí“ (Casa dei Bambini).
Montessori pedagogika je viac filozofia života ako metóda. Zdôrazňuje slobodu dieťaťa, jeho prirodzenú aktivitu a záujem o poznávanie. Vytvára veľký priestor na individuálnu činnosť podľa prirodzeného záujmu dieťaťa. Prostredníctvom samostatnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom dieťa objavuje, tvorí, učí sa na vlastných chybách a vlastnou skúsenosťou.
Najdôležitejšie je tzv. pripravené prostredie, ktoré je jednoduché, estetické a najmä prispôsobené dieťaťu. Materiál zodpovedá mentálnej úrovni detí. V dostupnosti je len to, čo si dieťa môže slobodne vybrať a pracovať s tým. Všetko má svoj poriadok a miesto.
Táto pedagogika akceptuje senzitívne obdobia detí, počas ktorých je dieťa obzvlášť citlivé na podnety z prostredia. Dieťa vtedy vstrebáva poznatky bez vedomého úsilia a námahy. Preto by deťom malo byť umožnené objavovať, poznávať a skúmať. Toto zohľadňuje didaktický materiál, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou, kvalitou materiálou, izoláciou vždy jednej vlastnosti. Výhodou materiálu je, že má v sebe zabudovanú kontrolu chýb. Dieťa tak počas práce s materiálom samo môže prísť na chyby, z ktorých sa učí.
Montessori pedagogika zahŕňa nasledujúce oblasti: praktický život, zmyslová výchova, jazyková výchova, geometria a aritmetika, kultúra, kozmická výchova.

Viac informácií o koncepte nájdete na: www.amshq.org/Montessori-Education

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=6

SON-RISE metóda

Prebieha výhradne doma v špeciálne upravenom prostredí, vždy iba s jedným terapeutom. Na rozdiel od behaviorálnej terapie, ktorá učí dieťa prispôsobiť sa nášmu svetu, Son-Rise učí rodičov a terapeutov akceptovať dieťa a jeho svet, vnímať a mať ho rád také aké je, so všetkými jeho „nevhodnými správaniami“. Dieťa sa stáva učiteľom a rodič žiakom, čím sa rodič vnára do sveta dieťaťa. Pochopenie dieťaťa je prvý krok k nadviazaniu kontaktu s ním. Postupne sa môže začať dlhá cesta z bezpečného autistického sveta dieťaťa do nášho.
Son-Rise je terapia založená na láske a akceptácii dieťaťa. To nie sú iba slová, tieto základy sú absolútne podstatné pre úspech terapie a sú viditeľné pri samotnej terapii. Energia, nadšenie, ktoré sú základom práce s dieťaťom, by bez toho neboli možné.

Viac informácií o koncepte nájdete na: www.srp-terapeut.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=7

Snoezelen terapia

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania s cieľom navodiť uvoľnenie, pohodu a spokojnosť, ale aj stimulovať zmyslové vnímanie a podporovať rozvoj osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom. V tomto ponímaní funguje Snoezelen ako terapia – terapeutický prístup. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania – pedagogicko-podporný prístup. Na Slovensku najbežnejšou formou využitá je voľnočasová aktivita.
Snoezelen je určený najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých klientov.
V Snozelen prostredí sa môžu využiť viaceré druhy terapií ako napr. aromaterapia, dramatoterapia, biblioterapia, color terapia, muzikoterapia, rôzne fyzioterapeutické prístupy, rôzne druhy masáží, bazálna stimulácia, orofaciálna stimulácia, kraniosakrálna terapia a iné. Snoezeln prostredie zároveň umocňuje ich účinok.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.snoezelen-mse.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=8

TEACCH program

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicappend Children) sa zrodil v univerzitnom prostredí v Severnej Karolíne v USA v r. 1966. Bol reakciou na dezinformácie a neporozumenie autizmu, ktorý dovtedy vykladali ako dôsledok odmietania zo strany rodičov. Práve rodičia sa neskôr stali súčasťou tímu programu na terapiu a vzdelávanie detí s autizmom a poruchami dorozumievania. Pocit istoty a bezpečia potrebuje každé dieťa. Obzvlášť u detí s PAS či s mentálnym zaostávaním nadobudnutie tohto pocitu sťažuje zlá orientácia v prostredí, čase, neschopnosť funkčne komunikovať a vyjadrovať tak svoje žiadosti a priania. Na dosiahnutie istoty a bezpečia slúži deťom štruktúra a vizualizácia, ktoré sú základom tohto programu. TEACCH program je jedným z najpoužívanejších programov, zaisťujúcim štruktúru miesta a času. Dominantné používanie zrakovej zmyslovej modality je ťažiskom v tomto prístupe. To, že si deti s PAS viac všímajú to, čo vidia sa stalo dôvodom pre využívanie vizualizácie.
Význam a výhody vizualizácie popisujú Čadilová a Žampachová (2008):
 pomáha udržiavať informácie
 objasňuje verbálne inštrukcie
 uľahčuje samostatnosť a nezávislosť
 zvyšuje schopnosť porozumieť a prispôsobiť sa zmene.

Základné body, o ktoré sa opiera metodika TEACCH programu (Thorová, 2006):
 fyzická štruktúra
 vizuálna podpora
 zaistenie predvídateľnosti
 štruktúrovaná práca pedagóga
 práca s motiváciou
Ďalšími dôležitými bodmi pri uplatňovaní štruktúrovaného učenia, ktoré je súčasťou TEACCH programu, je nastavenie práce zhora dole a zľava doprava. Fyzické usporiadanie priestoru určuje kde sa vykonáva určitá činnosť. Vo vizuálnej podpore ide o využívanie symbolov, piktogramov, procesuálnych schém, denného režimu atď.

Režimová karta má 4 úrovne: Predmetnú, Obrázkovú, Obrázkovo - slovnú, Slovnú

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5&c_id=9

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=5

Doplnkové postupy k rozvoju zmyslového vnímania

Aromaterapia

Aromaterapia doslovne znamená liečenie prostredníctvom vôní. Je to veľmi obľúbená alternatívna terapia s dlhou históriou, ktorá je jedným z odvetví fytoterapie. Voňavé silice sprevádzali už dávnych Egypťanov po celý ich život a rovnako boli cenené aj v starom Grécku. Ide o celostný prístup liečby prostredníctvom voňavých rastlinných éterických (esenciálnych) olejov. Každá kvapka esenciálneho oleja koncentruje veľké množstvo účinných látok, ktoré sa do krvného obehu človeka dostávajú dvoma spôsobmi, buď inhaláciou cez dýchacie ústrojenstvo, alebo cez pokožku prostredníctvom masáže alebo kúpeľa. Pri inhalácii sa vôňa najskôr dostane do nosa, odtiaľ putuje do krvného obehu a potom priamo k orgánom a centrálnej nervovej sústave. Preto aromaterapia ovplyvňuje okrem fyzickej stránky aj tú emocionálnu.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=0

Arteterapia

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.
Na Slovensku je situácia ohľadne arteterapie pomerne nejednoznačná. Štatút arteterapeuta nie je jednoznačne oficiálne ustanovený a rovnako nie je zhoda ani v jej definícii.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=1

Batesova metóda

Predstavuje prístup k pochopeniu procesu videnia a tam kde je to možné, aj k jeho zlepšeniu. Jej autorom je americký očný lekár William Horatio Bates (1860-1931), ktorý vo svojej knihe Perfect Sight Without Glasses (Perfektný zrak bez okuliarov) opisuje ako cez klinické pozorovania, laboratórne experimenty a osobné skúsenosti zistil, že:
 
normálny zrak je variabilný,
 zrak sa môže zhoršiť ako aj zlepšiť,
 slabý zrak a očná choroba sú navzájom úzko prepojené,
 zrak je dôležitým indikátorom mentálneho, emocionálneho a fyzického zdravia.
Na základe týchto zistení vyvinul praktiky a filozofiu, na ktorej je súčasná metóda postavená.
Všeobecná teória, odvodená z práce Dr. Batesa, poníma videnie celostne ako spoločnú činnosť mysle, tela a ducha a nie ako činnosť očí samotných. Videnie je považované za schopnosť, ktorá je naučená a praktizovaná od raného veku, zatiaľ čo vážne narušenie zraku môže byť znakom, že sme skĺzli do nesprávnych návykov, alebo sú za zhoršeným zrakom skryté zdravotné problémy.
Učiteľ Batesovej metódy naučí klienta jednotlivé techniky/aktivity, ktoré potom tento praktizuje v domácom prostredí.
Komu môže pomôcť: Batesova metóda je vhodná pre deti i dospelých (bez obmedzenia veku) a môže pomôcť pri rôznych zrakových problémoch (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, strabizmus, tupozrakosť, ap.)
Viacnásobne hendikepované deti: Metóda nie je prioritne zameraná na viacnásobne postihnuté detičky. Avšak je možné použiť ju v obmedzenej miere aj u detí, ktoré nespolupracujú. Rodičom sú vysvetlené princípy metódy, na ktorých sú postavené jednotlivé techniky/aktivity. Pochopením princípov si rodičia môžu sami vytvárať pomôcky a spôsob, akým budú so svojimi deťmi pracovať.

Ďalšie informácie nájdete na: www.provitalis.sk

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=2

Benaudira – sluchová stimulácia

Metóda sluchového tréningu pochádzajúca z Nemecka. Je založená na fakte, že počutý zvuk sa spracováva v mozgu (centrálne sluchové spracovanie) a tým pádom môže byť mozog trénovaný – stimulovaný. Aplikovaním špecifickej hudby sú pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Tréning počúvaním podporuje správne vnímanie a spracovávanie rôznych vnemov. Ak sa napríklad zlepší vnímanie reči v mozgu, môžu z toho výrazne profitovať zručnosti ako čítanie a písanie. Tiež subjektívne vnemy rušivých zvukov (tinitus) sa môžu znížiť alebo úplne vymiznúť harmonizáciou centrálneho sluchového spracovania.

Ďalšie informácie nájdete na: www.assistentia.sk

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=3

Biblioterapia

Terapeuticko-výchovná metóda využívajúca rôzne formy práce s literárnym textom u postihnutých, narušených a ohrozených jedincov. Biblioterapia využíva literárne diela i vlastnú tvorbu. Knihy obsahujú všetky konflikty a problémy človeka v rôznych vekových obdobiach a taktiež i problémy celého ľudstva. U malých detí spoločné čítanie s dospelou osobou vyvoláva atmosféru blízkosti a vytvára príležitosť na dôverné rozhovory, u mládeže a dospelých možno vhodnou ponukou diela vyvolať atmosféru na rozhovory, výmenu skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nových hodnôt.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=4

Color terapia

Liečba farbami sa využíva pri práci s deťmi hlavne v zahraničí. Využitie je u detí s poruchami autistického spektra, poruchami učenia, sústredenia, ADHD. Nenahrádza bežné spôsoby liečby, ale sa využíva ako doplnok posilňujúci tú-ktorú terapiu. Od nepamäti je známe, že niektoré farby ukľudňujú, niektoré stimulujú a niektoré aktivujú, u niekoho vyvolajú až agresivitu.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=5

Dramatoterapia

Hranie rolí sa využíva na rozšírenie výrazových prostriedkov a uľahčenie pochopenia iných. Terapia pomáha rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, tvorivosť, empatiu i fantáziu. Umožňuje lepšie si uvedomovať seba v priestore, v rôznych situáciách a vo vzťahoch a dostať svoje správanie viac pod vedomú kontrolu.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=6

Ergoterapia

Ergoterapia je často označovaná len ako liečba prácou, ale tento pojem je trochu nepresný. Tento obor sa snaží predovšetkým o zaradenie klienta do spoločnosti, každodenného života tak, aby bol čo možno najviac sebestačný a čo najmenej závislý. Pri terapii je dôležitý aj výber vhodných aktivít a materiálov, ktoré by mohli rozvíjať propriocepčné schopnosti dieťaťa. Služby ergoterapeuta rodičia vyhľadávajú zvyčajne až v Českej republike.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=7

Muzikoterapia

Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich.Liečba zvukom a hudbou, označovaná ako muzikoterapia, má dlhú históriu. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=8

Tyflopédia

Tyflopédiaje špeciálnopedagogická disciplína, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a rozvojom osôb so zrakovým postihnutím.Cieľom tyflopéda (zrakového terapeuta) je maximálny rozvoj osobnosti jedinca so zrakovým postihnutím, čím sa myslí dosiahnutie čo najvyššieho stupňa jeho socializácie so zaistením vhodných podmienok pre vzdelávanie a zaradenie do spoločnosti. Tyflopéd pracujúci s deťmi sa zaoberá predovšetkým tyflopédiou raného veku, predškolského veku a školského veku. Treba podotknúť, že takmer všetky deti s kombinovaným postihnutím trpia nejakou formou zrakového postihnutia.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6&c_id=9

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=6

Terapie a stimulácie pomocou zvierat

Canisterapia

Canisterapia je využívanie psa pri liečbe rôznych zdravotných, zdravotno-sociálnych problémov. Prejavuje sa ako pozitívne pôsobenie psa na človeka. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie psychiky. Využíva sa najmä v psychiatrii, psychoterapii, u prijímateľov sociálnej služby s telesným a zmyslovým postihnutím, trpiacich epilepsiou, s mentálnym postihnutím, ale aj u seniorov.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=7&c_id=0

Delfinoterapia

Hlavný mechanizmus delfínoterapie spočíva vo vydávaní vysokofrekvenčných zvukov delfínmi (okolo 150 kHz) a tým vytvorenie zvukovej vlny v tvare V, ktorá sa odráža a vracia naspäť. Delfín dokáže podľa ozveny, ktorá sa mu vráti zistiť tvar predmetu, veľkosť, zloženie aj hustotu. Má schopnosť doslova presvietiť predmety pred ním. Práve toto využíva pri terapii s človekom. Vysokofrekvenčné zvuky prechádzajú cez jeho vnútorné orgány, ako keď lekár vyšetruje pomocou ultrazvuku čím podvedome vraj dokážu odhaliť aj choroby a rôzne anomálie. Súčasne tieto zvukové vlny pôsobia ako atypický druh masáže, pri ktorej sa uvoľňuje svalstvo, podporí sa látková výmena. Po delfínoterapii sa údajne spomaľujú rytmy mozgu, zosynchronizuje sa elektrická aktivita ľavej a pravej hemisféry. Nervový systém sa upokojuje a organizmus sa uvoľňuje. Vedecké výskumy dokázali, že delfíny liečia vedome a úmyselne. Najvhodnejšia poloha na príjem ultrazvukových vĺn je v ľahu na vode. Delfín vycíti náladu svojho spoločníka aj momentálny psychický stav. Kontakt s delfínmi vedie k uvoľneniu serotonínu a endorfínu. Práve tieto hormóny sú zodpovedné za pocity šťastia.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=7&c_id=1

Hipoterapia

Liečebná metóda využívajúcapôsobenie koňa na človeka – konkrétne špecifických činiteľov a vlastností tohto výnimočného zvieraťa (hippos), s cieľom pozitívne ovplyvňovať rôzne problémy detí a dospelých. Charakteristické pre túto metódu je komplexné pôsobenie na dieťa z fyzickej, psychickej i sociálnej stránky. Zameranie terapie sa líši podľa druhu problémov a ochorení jednotlivých detí. Hlavný dôraz sa kladie na telesnú stránku – správne držanie tela v sede na koni, prispôsobenie sa pohybu koňa, uvoľnenie stuhnutého svalstva, udržiavanie rovnováhy a zlepšovanie koordinácie pohybov.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=7&c_id=2

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=7

Terapie a stimulácie pomocou technologických zariadení

Biorezonančná frekvenčná terapia

Je výsledkom vedeckých objavov v molekulárnej biológii, biochémii, kvantovej fyzike, medicíne je vznik nového radu biorezonančných prístrojov, ktoré s obľubou využívajú najmä lekári, uprednostňujúci alternatívny spôsob liečenia.
Táto terapia využíva počítačové prístroje, tzv. plazmové a frekvenčné generátory, ktorých hlavnou úlohou je diagnostika a zničenie choroboplodných mikroorganizmov v ľudskom tele a stimulovanie samoliečiacich schopností tela. Biorezonančným meraním je možné nielenže odhaliť chorobu v jej počiatočných štádiách, ale zároveň pôsobiť takými frekvenciami, ktoré utlmia rezonancie choroby, a tým nedovolia, aby sa naplno rozvinula.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=0

EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback (nazýva sa tiež aj neurofeedback, brainfeedback) spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Ide o prístroj či prístrojovú metódu, kde sa za pomoci špeciálneho počítačového programu a certifikovaného terapeuta využíva biologická spätná väzba elektrickej energie mozgu (EEG – elektroencefalografu).
Klientovi sa meria aktivita mozgových vĺn pomocou elektród pripevnených na hlavu a ušné laloky. Prijatý signál je na obrazovke rozdelený do frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta), ktoré počítač spracováva (mozgové vlny v konkrétnom okamžiku) a zabezpečuje spätnú väzbu, ktorú klient ovláda len za pomoci činnosti svojho mozgu bez stláčania akýchkoľvek tlačidiel.
V praxi prebieha terapia nastavením rozpätia frekvenčných pásiem na základe prvotnej diagnostiky vyplývajúcej z lekárskych záznamov (nález EEG, EMR..) a pohovoru s rodičmi. Následne sa pripravia herné úlohy (ovláda autíčko, rybku, motýlika), na ktoré sa klient musí koncentrovať (po dobu 45 minút). Za splnenú úlohu je okamžite odmenený úspechom v hre (napr. autíčko ide rovno, rybička vyskočí z vody, motýlik zatrepoce krídlami – vizuálna spätná väzba) a naskakujú mu body (ozve sa príjemný zvuk – auditívna spätná väzba). Keďže klient chce znova napr. vidieť rybku vyskakujúcu z vody a počuť príjemný zvuk, je nutné, aby sa sústredil a tak svoj mozog dostal do požadovanej hladiny (frekvencie). Akonáhle klient vo svojom úsilí poľaví, herný úspech sa stráca.
Týmto spôsobom sa posilňuje žiaduca činnosť mozgu, posilňujú sa nervové spoje (synapsy) a zabezpečuje sa dozrievanie, kedy sa mozog naučí využiť potrebné frekvencie automaticky aj v bežných činnostiach. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu. Dosiahnutý efekt je dlhodobý až trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania či bicyklovania. Samotný tréning pomocou EEG Biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Nepredstavuje žiadne riziká, nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky a môže byť vykonávaný dlhodobo.
Všeobecne sa zo začiatku – kým sa mozog „naučí“ efektívne využívať získanú skúsenosť – odporúča trénovať intenzívne a pravidelne, napríklad 3x do týždňa alebo i častejšie. Neskôr je možné tempo zvoľniť na 1-2 sedenia v priebehu týždňa. Jedno sedenie trvá zvyčajne asi 45 minút. Počas EEG Biofeedback kúry sa neodporúča pauza dlhšia ako 10 dní.
EEG Biofeedback sa používa k terapii širokého spektra porúch a ochorení. Tu sú spomenuté len niektoré najčastejšie (pri deťoch musia byť spojené s kognitívnymi terapiami):
• 
Ľahké mozgové dysfunkcie – porucha pozornosti, správania, hyperaktivity (ADHD), špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...), poruchy reči
 Poruchy spánku – (ťažkosti so zaspávaním, nespavosť, nočné mory, námesačníctvo, nočné pomočovanie)
 Emočné a afektívne poruchy – úzkostné (neurotické) poruchy, depresie, obsedantno-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha...
 Závislosti – drogy, alkohol, hracie automaty...
 Bolestivé stavy – migréna, bolesti hlavy, bolesti chrbta, fibromyalgický syndróm a ďalšie bolestivé stavy
 Epilepsia – nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou, tzv. farmakorezistentné záchvaty
 Tiky – rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou
 Stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, detská mozgová obrna, autizmus
 Chronický únavový syndróm
Efekt je rôzny v závislosti od závažnosti poruchy. U overených špecifických indikáciách sa efektivita pohybuje v rozmedzí 65-95 %.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=1

Očná navigácia (Tobii)

Pomocou optického senzora sledujúceho pohyb oka a špeciálneho programu s hlasovým výstupom, môže dieťa ovládať počítač či tablet svojimi očami namiesto klasickej počítačovej myši. Očná navigácia bola vyvinutá na základe 25 ročných skúseností klinického výskumu a spätnej väzby od klientov, ktorí majú narušenú reč alebo ju stratili  v dôsledku úrazu, vrodenej či získanej choroby.
Je to výborná forma tréningu cieleného pohybu oka, ako aj pochopenia následku a príčiny. Táto nová technológia môže deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré majú okrem reči problém aj s účelovým použítím rúk a jemnou motorikou, uľahčiť komunikovať so svojimi najbližšími.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=2

MFK

Unikátna fyzioterapeutická metóda prepojujúca znalosti a vedomosti fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softwarom. Pre fyzioterapeuta sa v metóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie. Počítač neslúži len ako diagnostické zariadenie, ale i ako navigátor ďalšieho postupu liečby.
Princíp využitia metódy spočíva v diagnostických a liečebných vedomostiach vychádzajúcich z ortopédie, fyzioterapie, neurológie, psychosomatiky, akupunktúry i reflexológie.

Viac informácií nájdete na: www.mfkcentrum.cz

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=3

Repetičná transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)

V prípade, že nervový systém je v poriadku a funguje správne, čiže napríklad rozprávame, myslíme, vykonávame nejaké pohyby, prúdi v ňom energia. Pri ochrnutí alebo nejakom ochorení sa toto prúdenie čiastočne naruší. Metóda „repetičná transkraniálna magnetická stimulácia“ (rTMS) stimuluje cez mozog nervový systém a môže tak postupne oživiť stimulovanú oblasť tým, že meniace sa elektromagnetické pole indukuje prúd v nervových vláknach. Opakovaním rTMS metódy môžeme po niekoľkých dňoch pozitívne ovplyvniť choroby nervového systému a sme tiež schopní spomaliť zhoršovanie stavu neurodegeneratívnych ochorení, ktoré majú za následok atrofiu mozgu.
Najvýznamnejší účinok rTMS metódy dosahujeme u klientov, ktorí majú choroby spojené s ochrnutím. Ide napríklad o mozgovú príhodu alebo o poškodenie miechy. Obnovenie pohybovej aktivity je nezávislé od času vypuknutia choroby. Účinok sa dostaví napríklad aj po desiatich rokoch a efekt je už potom trvalý. V záujme funkčného zlepšenia však treba liečbu opakovať. Táto metóda vo významnej miere zlepšuje ochrnutie končatín, poúrazové následky poškodenia miechy, narušenú sústredenosť a tiež zlepšuje psychický vývoj detí, ktoré sa narodili s neurologickým poškodením.
Účinok metódy závisí od stimulovanej časti, od použitej frekvencie, od intenzity, od dĺžky trvania liečby a aj od jej opakovania.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=4

Skenar terapia

Skenar terapia je elektroimpulzná terapia, ktorej cieľom je normalizácia narušených funkcií v tele organizmu. Skenar nepôsobí na konkrétne ochorenie, ale umožňuje telu aktivovať skryté liečebné rezervy, veľmi zjednodušene povedané – zobudí nášho vnútorného lekára, ktorý potom zabezpečí postupnú normalizáciu narušených funkcií organizmu – nastáva proces samoliečenia.
U detí s postihom CNS skenar zlepšuje kvalitu ich života tým, že pracuje s ich CNS, pričom dochádza k oživovaniu funkcií, ktoré boli stratené, okrem toho zlepšuje tráviace ťažkosti (hnačky, zápchy), častým problémom sú aj rôzne respiračné infekty, ktoré po skenar terapii už nie sú také časté a dieťa ich ľahšie zvláda. Skenar terapia v kombinácii s fyzioterapiou významne urýchli proces liečby.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=5

Dramatoterapia

Hranie rolí sa využíva na rozšírenie výrazových prostriedkov a uľahčenie pochopenia iných. Terapia pomáha rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, tvorivosť, empatiu i fantáziu. Umožňuje lepšie si uvedomovať seba v priestore, v rôznych situáciách a vo vzťahoch a dostať svoje správanie viac pod vedomú kontrolu.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=6

Ergoterapia

Ergoterapia je často označovaná len ako liečba prácou, ale tento pojem je trochu nepresný. Tento obor sa snaží predovšetkým o zaradenie klienta do spoločnosti, každodenného života tak, aby bol čo možno najviac sebestačný a čo najmenej závislý. Pri terapii je dôležitý aj výber vhodných aktivít a materiálov, ktoré by mohli rozvíjať propriocepčné schopnosti dieťaťa. Služby ergoterapeuta rodičia vyhľadávajú zvyčajne až v Českej republike.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=7

Muzikoterapia

Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich.Liečba zvukom a hudbou, označovaná ako muzikoterapia, má dlhú históriu. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=8

Tyflopédia

Tyflopédiaje špeciálnopedagogická disciplína, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a rozvojom osôb so zrakovým postihnutím.Cieľom tyflopéda (zrakového terapeuta) je maximálny rozvoj osobnosti jedinca so zrakovým postihnutím, čím sa myslí dosiahnutie čo najvyššieho stupňa jeho socializácie so zaistením vhodných podmienok pre vzdelávanie a zaradenie do spoločnosti. Tyflopéd pracujúci s deťmi sa zaoberá predovšetkým tyflopédiou raného veku, predškolského veku a školského veku. Treba podotknúť, že takmer všetky deti s kombinovaným postihnutím trpia nejakou formou zrakového postihnutia.

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8&c_id=9

Zdieľajte odkaz na túto kartu: http://hlasrodin.sk/terapie/?id=8

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *