Včasná intervencia

POTREBY RODÍN DETÍ SO ZZ PRE OBLASŤ VČASNEJ INTERVENCIE

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

• chce byť nápomocná pri tvorbe služby včasnej intervencie (SVI) a jej implementácii do praxe
• sa snaží, aby SVI bola pre rodiny pomáhajúca a napĺňala individuálne potreby všetkých členov rodiny s cieľom začleniť rodinu do spoločnosti
• je otvorená diskutovať, sprostredkovávať možnosti, prežívanie, limity a očakávania rodín odborníkom kreujúcim a poskytujúcim SVI na Slovensku
• chce pomôcť rodičom a odborníkom, ktorí sa doteraz s SVI nestretli, aby porozumeli spektru pomoci, ktoré služba včasnej intervencie ponúka
• je ako podporovateľ SVI aktívnym členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

Potreby rodín pre oblasť sociálnej služby včasnej intervencie, ktoré popisujeme:

• sú v súlade s princípmi definovanými Európskou agentúrou pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie
• sú v súlade s princípmi včasnej intervencie podľa Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím
• boli sformulované v roku 2016 a dodnes sú aktuálne
• sú prienikové pre rodiny s deťmi s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí.

DOSTUPNOSŤ – SVI by mala byť:

• plošne dostupná pre rodiny detí so ZP na celom území SR,
• 
poskytovaná hneď po diagnostikovaní zdravotného postihnutia alebo oneskoreného vývinu, kedy je akútna potreba krízovej intervencie kvôli rodičom a aspoň základne vývinovej intervencie kvôli riziku napr. pohybovej deprivácie a iných nežiadúcich stavov.
• Upozornenie – niektoré zariadenia si do ponuky zaradili včasnú intervenciu a tento pojem chápu ako podpora vývinu v ranom veku, ktorá zahŕňa aj poskytovanie terapie – je na mieste zabezpečiť, aby pojem „služba včasnej intervencie“ bol správne pochopený rodinami detí so ZZ i odborníkmi, aby sa terapie nezamieňali so sociálnou službou.

FORMA – SVI by mala byť:

 Terénna – predovšetkým, kvôli prirodzenému prostrediu dieťaťa a eliminácii stresu pri presunoch, príp. prispôsobenie výberu ambulantnej alebo terénnej formy potrebám rodiny a dieťaťa
• Pomáhajúca rodine v procese akceptácie, ktorý začína oznámením postihnutia a je celoživotný
• Uplatňujúca partnerský – rovnocenný prístup
• 
Zmocňujúca rodinu i samotné dieťa so ZP  rodina sa v náročnom období pre všetkých členov rodiny ľahko nechá viesť a riadiť odborníkom. Je dôležité, aby odborník posmeľoval rodinu a dieťa k samostatnému hľadaniu zdrojov pomoci a zvládaniu krízových situácií, aby po prepustení rodiny zo starostlivosti SVI bola rodina schopná samostatnej existencie vo svojich prirodzených vzťahoch v komunite.
• Využívajúca koncept kľúčového pracovníka – Rodina potrebuje pri procese sprevádzania oporu jedného človeka. Pre rodinu je náročné otvoriť sa a dôverovať meniacim sa viacerým členom tímu. Dôvera a otvorenosť je nevyhnutná pri napĺňaní reálnych potrieb rodiny. Ak sa odborníci pri práci s rodinou striedajú často, hrozí riziko, že rodina si nájde dôverníka mimo. Ten ju vedie nesprávnym smerom a vybuduje na sebe závislosť (rodiny sú tak informačne izolované a emočne ľahko manipulovateľné). Odporúčame, aby kľúčový pracovník nebol rodine predstavený podľa jeho odbornosti, pretože rodičia v ňom následne vidia možnosť získať len tú časť služieb SVI, ktorej odbornosť predstavuje (napr. logopéd len logopedickú intervenciu pre dieťa). Naopak je potrebné predstaviť všetkých členov tímu SVI a formy podpory, ktoré SVI rodine poskytne – viac uvádzame nižšie.
• Poskytovaná podľa potrieb rodín – individuálny plán dieťaťa a rodiny by mal byť zostavený po dostatočnom porozumení potrieb rodiny a dieťaťa a po porozumení rodiny odporúčaniam tímu SVI. Počas prvých stretnutí je potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu pochopeniu, čo je obsahom SVI, čo SVI môže poskytnúť. Je vhodné, aby poskytovateľ vypracoval zrozumiteľnú a komplexnú ponuku SVI rodine a dieťaťu.
• Posúvajúca rodinu i dieťaťa – služba, kt. ponúka vždy o úroveň viac, ako je súčasný stav v jednotlivých potrebách dieťa a ostatných členov rodiny.
 Zahŕňajúca do starostlivosti všetkých členov rodiny – oboch rodičov, súrodencov, prípadne starých rodičov a pod.
 Poskytovaná v dostatočnom rozsahu podľa individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny a pokiaľ je to možné pravidelne
 Poskytovaná kvalifikovanými odborníkmi – uvedomujeme si zároveň, že povedať „neviem, zistím“ je tiež dobrá odpoveď, pretože akceptujeme, že naše deti, ich reakcie a diagnózy sú tak špecifické, že nie je v ľudských možnostiach vedieť všetko. Naopak povedať „neviem“ je prejavom ľudskosti a veľmi si vážime, ak to odborník dokáže.
• Komplexná – uplatňujúca holistický prístup spoluprácou rôznych odborníkov potrebných pre dieťa a rodinu formou transdiciplinárnej spolupráce
• Koordinujúca spoluprácu odborníkov, ktorí sa starajú o dieťa so ZP aj mimo tím SVI – analýza, s ktorými odborníkmi dieťa spolupracuje, iniciovanie stretnutia, dohoda na spoločnom individuálnom pláne. Takto je zabezpečená súčinnosť pri spoločenskej integrácií ZP dieťaťa v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a súčinnosť s ostatnými odborníkmi, do ktorých starostlivosti dieťa spadá. Tímy boli v praxi testované v CVI Raná starostlivosť. Priebeh stretnutí a dohody na individuálnom pláne bol hladký. Odborníci mimo SVI následne každý vo svojej špecializácii posúvajú dieťa a rodinu k dohodnutým cieľom. Trandisciplinárna spolupráca aj s externými odborníkmi prináša vyššiu efektivitu pomoci, rýchlejšie napredovanie dieťaťa a rodiny a úsporu pre SVI, pretože nemusí používať vlastného odborníka plateného SVI, ale toho, ktorý sa o dieťa stará a pozná ho dlhodobo.
• Pripravujúca dieťa a rodinu na zaradenie dieťaťa do kolektívu.
• 
Pomáhajúca prežívať rodine naplno prítomnosť, nakoľko veľa našich priateľov už svoje deti stratilo, preto pri snahe o napredovanie dieťaťa je dôležité si uvedomovať aj realitu, že niekedy sú príbehy našich detí krátke.

FINANCOVANIE – SVI by mala byť:

• Štátom podporovaná – SVI má povinnosť financovať VUC a zároveň rezorty MŠ, MZ a MPSVaR by mali zabezpečovať dostupnosť a financovanie iných podporných systémov – napríklad poradenské centrá poskytujúce terapie špeciálnym, liečebnýcm pedagógom, psychológom, logopédom ako aj sieť ergoterapeutov a fyzioteraputov. Všetci odborníci by mali spolupracovať a uplatňovať holistický prístup v práci s dieťaťom a rodinou.
• S nulovou alebo minimálnou finančnou spoluúčasťou rodiny – náklady na SVI, terapie, stimulácie, rehabilitačné pobyty, ktoré štát pre deti so ZP nezabezpečuje, sa pohybujú okolo niekoľko sto Eur mesačne. Ak rodina nemá dostatok prostriedkov na stimuláciu, v neskoršom období zvyšuje náklady štátu (na zdravotnú starostlivosť, lieky, sociálne dávky, doma zostáva rodič, lebo dieťa zostane odkázané na jeho opateru, rodič neodvádza štátu dane…)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *