Špeciálne vzdelávanie

Jednou z posledných vecí, ktorú rodičia chcú počuť je to, že ich dieťa má ZZ a že si vyžaduje špeciálne vzdelávanie. Na začiatku robia paniku a mnoho rodičov hľadá informácie na internete. Hľadajú čo ich čaká, ako majú postupovať, čo a ako robiť, aby niečo nepremeškali. Niektorí, ak majú tú možnosť, začnú navštevovať CVI, aby im pomohli a ukázali správnu cestu, ako pracovať, stimulovať a vzdelávať svoje dieťaťa so ZZ.

Súčasná situácia rodičov detí so ZZ na Slovensku v oblasti špeciálneho vzdelávania:
• Nedostupnosť predprimárneho vzdelávania – rodičia
skonštatujú, že mnohé mainstreamové MŠ odmietajú integrovať dieťa so ZZ a súčasne poukazujú na nedostatok ŠMŠ.
Nedostatok CŠPP a CPPPaP, ktoré by mali dostatočný počet zamestnancov, aby mohli poskytovať rannú starostlivosť a stimulácie dieťaťa so ZZ.
• Nedostatok CPPPaP, ktoré by poskytovali terapie s stimulácie aj deťom s rizikovým vývinom, napr. s NKS, s ADHD a podobne.
• Nedostupnosť primárneho vzdelávania – napriek tomu, že každé dieťa má právo na vzdelanie rodičia nevedia nájsť školu pre svoje dieťaťa so ZZ. Mainstreamové ZŠ odmietajú integrovať dieťa so ZZ a ŠZŠ pre nedostatok personálu častokrát znižujú vzdelávanie dieťaťa so ZZ len na 2 hodiny týždenne.

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj rodičia, učitelia, odborní zamestnanci majú svoje zákonné práva a rodičia Platformy sa snažia o ich napĺňanie. V prvom rade zastupujú rodičov detí so ZZ, ako aj samotné deti a žiakov so ZZ, ktoré sa sami vplyvom svojho postihnutia nevedia brániť. Zároveň však nezabúdajú ani na Vás odborníkov, ktorých práca je veľmi náročná práca a vyžaduje neustále vzdelávanie, pretože do škôl prichádzajú deti a žiaci s novými diagnózami. U kompetentných sa snažíme o presadzovanie Vašich práv prostredníctvom poukazovania na potrebu vo forme:
navýšenia financií pre CŠPP a CPPPaP, hlavne financií na stimulácie a terapie
navýšenie počtu odborných pracovníkov v CŠPP a CPPPaP (potreba liečebného pedagóga, logopéda …)
poukazovanie na potrebu vzdelávania sa zamestnancov a možnosti získavania kreditov pre všetkých zamestnancov CŠPP a CPPPaP
podpory pedagógov na školách, v ktorých sa integruje prostredníctvom odborného podporného tímu
rozšírenie odborných zamestnancov nielen o asistenta, ale aj o osobného asistenta, ako aj zdravotný personál – ide o odľahčenie pedagógov, ale aj rodičov (napr. ak dieťa s cukrovkou má normointelekt a chodí do mainstreamovej MŠ alebo ZŠ, rodičia musia ostať doma, aby chodili kontrolovať cukor, alebo ak dieťa na vozíčku má normointelekt, rodičia mu musia robiť osobného asistenta na hygienické úkony, alebo to robia učitelia …)
podpora špeciálnych škôl a vzdelávanie sa v alternatívnej forme komunikácie (narastá počet nehovoriacich detí a špeciálni pedagógovia nás informujú o nepripravenosti pre túto skupinu detí

Podľa školského zákona majú všetky deti a žiaci právo na vzdelanie, aj keď si my – rodičia uvedomujeme, že škála podpory špeciálneho vzdelávania sa bude líšiť podľa potreby dieťaťa a žiaka so ZZ ako aj vzdelávacích schopností a zručností.

Základom pre všetky deti a žiakov so ZZ ale aj všetkých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je:
odstránenie diskriminácie na mainstreamových MŠ, ZŠ, SŠ, ako aj na ŠMŠ a ŠZŠ,
potrebná zmena prístupu, spôsobov a foriem vzdelávania a nie len zníženie obsahových štandardov. V tomto ohľade sa rodičia snažia, aby v školách došlo k napĺňaniu § 144, ods. 2 – Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
dostupnosť didaktických pomôcok, čo už je definované v školskom zákone § 144, ods. 3 – Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice, učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.
dosiahnutie takej miery rozvoja osobnosti dieťaťa a žiaka so ZZ, aby mohol samostatne fungovať v niektorých elementárnych a praktických situáciách. Prostriedkom sa stáva rozvoj senzomotoriky, komunikácie, sociálnych zručností, sebaobsluhy a akademických zručností podľa predispozícií dieťaťa a žiaka. Dominantné je senzomotorické a reflexné učenie. Využitie kompenzačných pomôcok, úprava prostredia a individualizácia je v tomto prípade nevyhnutná.
zachovať aj práva a potreby realizácie intaktných detí a žiakov.

 Podrobnejšie potreby sme rozpísali spolu s ďalšími organizáciami a odborníkmi v nasledujúcich dokumentoch:
Deklarácia Učiaceho sa Slovenska
Platforma rodičov – otázky ministrovi
Správa pre výbor OSN – školstvo
Pripomienky k zákonu 597 – 20003
Pripomienky vybraných cieľov Národného programu – len školstvo
Správa ŠPÚ – k Rodičia odborníkom – IVP

 Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016 SLOVENSKO