Individuálne výchovno vzdelávacie programy

Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa toho, či sa dokáže vyškriabať na strom, strávi celý život vo viere, že je neschopná. (Einstein)

Myslíme si, že takto sa nikto cítiť nechce a preto Vás rodičia žiadajú, nedovoľte, aby sa tak cítili naše deti so ZZ alebo iné deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Mnohí rodičia si uvedomujú aké náročné je vzdelávať deti a žiakov, u ktorých je inakosť, ale tiež vyjadrujú potrebu, aby pre ich dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bol školský systém nastavený tak, aby sa podporila socializácia, kreativita a akademická zručnosť všetkých detí v rámci ich schopností a aby bol dodržiavaný aj samotný zákon.

POTREBY RODÍN DETÍ SO ZZ PRE OBLASŤ IVP

sú v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Opierame sa o § 2, kde so základných pojmov vyberáme niektoré. Pre pochopenie na účely tohto zákona sa rozumie:
vzdelávaním cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou,
výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov,
• špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov
vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia, alebo nadania, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

 § 3 školského zákona Vzdelávanie je založené na princípoch, z ktorých tiež vymenujeme len niektoré, pre lepšie pochopenie, že potreby, ktoré rodiny s deťmi so ZZ, hlavne ich detí v rámci vzdelávania majú, vychádzajú zo zákona:
rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,
zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese,
výchovného poradenstva podľa § 130,
slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,
vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,

POTREBY DETÍ A ŽIAKOV SO ZZ V RÁMCI súčasne vytvorených vzdelávacích programov a následne vytváraných IVP:

1. Individuálny prístup k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Dôvodenie: Základom pre zdokonalenie schopností a zručností dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami je v rámci edukácie individuálny prístup, ktorý by mal zohľadňovať individuálne potreby každého dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, ale aj deti a žiakov intaktných.
Informácie pre odborníkov: Účelom IVP by malo byť uspokojenie potrieb dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe vývoja a predispozícií dieťaťa a žiaka, a nie vopred stanovených očakávaní založených na stupni vzdelania. IVP by malo zohľadňovať silné stránky dieťaťa a žiaka, ktoré sa budú využívať na zlepšenie cieľov a výziev vo vzdelávacom procese. Tvorba by mala byť ponechaná na pedagógovi, špeciálnom pedagógovi a odbornom tíme, ktorý pozná dieťa so ZZ, ako aj kolektív, v ktorom by dieťa so ZZ bolo integrované.
Súčasné vzdelávacie programy pre deti so ZZ po obsahovanej stránke nerešpektujú individualitu dieťaťa, ani rôznorodosť v postihnutí. Medicína poukazuje na to, že ani jedno postihnutie sa neprejaví u dvoch detí rovnakým klinickým prejavom. Nie je na mieste žiadať od detí so ZZ pri rešpektovaní ich ZZ, aby všetky deti získali rovnaké vedomosti v rámci jedného ročníka pre daného postihnutie. Zvlášť ak je dieťa so ZZ vzdelávané raz za týždeň, alebo škola nemá komunikačný nástroj, aby sním komunikovala. Tieto problémy rodičia popisujú nielen v mainstreamových, tak aj špeciálnych školách

2. Potreba komunikácie pri vytváraní IVP s rodičmi detí so ZZ
Dôvodenie: Mnohí rodičia majú snahu a potrebu pomôcť učiteľom pochopiť ZZ dieťaťa a žiaka a tým im následne umožniť pochopenie akým postihnutie ovplyvňuje vzdelávací proces a tiež formovať ciele a hľadať spôsoby prístupu zodpovedajúce ich potrebám v rámci vyučovacieho procesu.
Sme si vedomí, že sú medzi nami aj rodičia, ktorí ZZ ignorujú a nevidia reálne potreby dieťaťa, ale sú aj odborníci, ktorí odmietajú informácie a spoluprácu rodičov. Myslíme si, že práve preto je potrebná komunikácia, hľadanie cesty a osveta, pretože vieme, že cieľ máme spoločný – a to podpora dieťaťa a žiaka so špeciálnymi potrebami.

3. Potreba odborného tímu a spolupráca s ním v rámci vytvárania IVP, ako aj potreba asistentov učiteľa, osobných asistentov
Dôvodenie: Hlavnou potrebou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, ako aj ich rodičov, je potreba odborného tímu a asistentov, ktorý dokáže pracovať s dieťaťom so ZZ a jeho rodičmi, ako aj s intaktnými deťmi a ich rodičmi.
Informácie pre odborníkov: Mnohí rodičia sú si vedomí, že v súčasnosti však táto možnosť reálne hlavne kvôli nedostatku financií, a podpory od štátu chýba. Tabuľka Aj školy, ktoré sú ochotné integrovať a zabezpečiť individuálny prístup prostredníctvom tímov, asistentov a zlepšiť tak nielen vzdelávanie, ale aj sociálnu klímu si častokrát musia pomáhať svojpomocne (napr. aj vyhodením upratovačky, aby mali peniaze na odborný tím). Prosíme preto odborníkov a pedagógov, informujete o problémoch, ktoré máte pri snahe integrovať o tom aj rodičov a spolu s nimi aj zriaďovateľov, MŠVVaŠ a možno sa podarí zmena aj vo Vašej škole. Informujte aj spolu s rodičmi.

4. Potreba vhodných prístupov, vhodne zvolených obsahových cieľov a následne vytvoreného tvorivého prostredia.
Dôvodenie: Okrem odborného tímu je potrebné pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, ako aj intaktné deti zdokonaľovať proces výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja, na čo sú potrebné opäť financie.
Informácie pre odborníkov: Mnohí rodičia sú si vedomí, že aj v tomto smere školy a samotní pedagógovia kvôli nedostatku financií nedokážu vyjsť v ústrety deťom a zabezpečiť tak vzdelávanie dostupné pre všetkých. Na mnohé nové prístupy v oblasti vzdelávania sú potrebné pomôcky a technické vybavenie, na ktoré však reálne školy nemajú, pretože aj tu chýba podpora od štátu. My – rodičia sme si vedomí, že sa vytvorili vzdelávacie programy pre jednotlivé ZZ, ktoré nádherne popisujú potrebné personálne, technické vybavenie, no školy financie nedostali.
Záver: Ak však majú súčasné vzdelávacie programy pre deti so ZZ priniesť potrebnú podporu pre deti a žiakov so ZZ, ako aj podporu pedagógom, museli by byť na to vyčlenené financie. Súčasne by mal byť dostatočný počet odborných pracovníkov a to ako na špeciálnych, tak aj na mainstreamových školách. Súčasne chcem upozorniť, že v súčasných IVP okrem silných a slabých stránok dieťaťa chýbajú napr. informácie čo má a čo nemá dieťa rado, spúšťače negatívneho správania dieťaťa, koníčky, spôsob ako polohovať dieťa ak je na vozíčku a podobne.
Súčasné vzory IVP nájdete na stránkach ŠPÚ. My, rodičia ich pokladáme len za stránky charakterizujúce dieťaťa so ZZ tak, aby s ním vedel pracovať aj nový pedagóg. Obsah a stupeň vzdelania je popísaný v aplikácii podľa jednotlivých druhov postihnutia, ako aj špecifické predmety, ktoré škola musí podľa legislatívy poskytnúť. Chápeme riaditeľov, že bez odborného tímu a financií naň to nie je možné. Keďže na mnohých školách o týchto vzoroch ani nevedia, pripájame ich v editovateľnej verzii. Pre predprimárne vzdelávanie je vzor v aplikácii vzdelávacích programov pre deti so ZZ pre predprimárne vzdelávanie na strane 193 a 104 a vzor IVP pre primárne vzdelávanie je v aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním na stranách 199 a 200. V novom vzore pre primárne vzdelávanie chýba, ako to bolo v predchádzajúcom vzoreDoterajšia psychologická a špeciálno-pedagogická intervencia: (Uvedie sa v prípade predošlej intervencie školského zariadenia poradenstva a prevencie, školského špeciálneho pedagóga alebo psychológa.). Myslíme si, že to malo význam, ak žiaka preberá v rámci edukačného procesu iný pedagóg, iná škola.

Dodatok: Zákonné normy, predpisy a odporúčania pre IVVP
Podľa § 94 ods. 3 Školského zákona vyplýva nasledovné Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa odseku 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Má byť vypracovaný na základe lekárskych správ a súčasného stavu dieťaťa v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Individuálny vzdelávací program musí rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka. Výchova a vzdelávanie sa má uskutočňovať s využitím špeciálnych učebných, kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola. Dôležitou súčasťou je aj priestorové a materiálno technické zabezpečenie zohľadňujúce podmienky ochrany zdravia v rámci individuálneho vzdelávania (tieto informácie sú zadefinované v § 6 ods. 4 písmeno g až p a § 7 školského zákona ods. 5).

 Vzor Individuálny vzdelávací program pre žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so všeobecným intelektovým nadaním

Vzor Individuálny vzdelávací program pre dieťa so zdravotným znevýhodnením

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, (s. 193, 194)