Opatrovateľstvo

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Kto má nárok
Z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú aj deti so zdravotným znevýhodnením nárok na domácu opatrovateľskú službu.
Zvyčajne ju poskytuje obec alebo agentúra opatrovateľskej služby na základe žiadosti zákonného zástupcu a kladného posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (žiadajú sa na obci alebo miestnom úrade).
Ide o pomoc opatrovateľky, ktorá prichádza do domácnosti rodiny na dobu, ktorá je dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Dieťaťu pomáha pri činnostiach ako napr. hygiena, stravovanie, obliekanie, mobilita, dodržiavanie liečebného režimu.

Kto platí
Náklady na opatrovateľskú službu nesie obec a osoba, osoba, ktorej je služba poskytovaná. Výšku podielu nákladov klienta na služb  e určuje obecné zastupiteľstvo jednotne sumou za hodinu poskytovanej služby. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1,00 EUR/hod.

Odpovede na výhrady obcí
Rodičia detí so znevýhodnením sa stretávajú s týmito výhradami obcí pri žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby:

 (1) opatrovateľská služba je len pre seniorov
Nie, nárok na opatrovateľskú službu pre dieťa so zdravotným postihnutím vzniká na základe §41, ods.1 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.:

41 Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 

Na Slovensku už prebehol súdny spor medzi rodinou dieťaťa so ZP a obcou o nároku na opatrovateľskú službu. Súd rozhodol v súlade s legislatívou v prospech rodiny dieťaťa so ZP, že dieťa so ZP má nárok na opatrovateľskú službu.

(2) náklady s tým spojené, ktoré musí obec hradiť s rozpočtu
Náklady pre obec, al. mestskú časť odpadajú, ak sa služba domácej opatrovateľskej starostlivosti realizuje cez eurofondy. Obce len zadministrujú posudok. Opatrovateľku zamestnáva agentúra, ktorá získala prostriedky cez národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Doplatok klienta zostáva. Zoznam agentúr, ktoré na obdobie 2016 – 2018 získali z uvedeného národného projektu prostriedky.
Rodičia sa na uvedené agentúry s pôsobnosťou v ich kraji môžu v spolupráci s obcou obrátiť. Ak majú voľné kapacity, dohodnú poskytovanie služby.

(2) nepripravenosť opatrovateliek
Reálne po podpise zmluvy medzi rodičom a agentúrou – poskytovateľom, agentúra navrhne rodine opatrovateľa. Opatrovateľ príde do rodiny, zoznámi sa so stavom dieťaťa a formou starostlivosti. rodič má možnosť spoznať opatrovateľa. Celý čas je tam aj rodič prítomný. Následne sa agentúra spýta aj rodiny aj opatrovateľa, či súhlasia a až potom začne postupné zaúčanie opatrovateľa matkou (požiadavky na starostlivosť o dieťa so znevýhodnením sú tak vysoko individuálne, že žiadne vzdelávanie opatrovateľov nenahradí inštruktáž rodiča. Až po ukončení zaúčania môže zostať opatrovateľ s dieťaťom sám.

Legislatíva

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. upravuje nasledovné:
§ 41 Opatrovateľská služba

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4

(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 11) ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *