Tlačové správy

Tlačová správa: Novela o predškolskom povinnom vzdelávaní
Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Platforma rodín upozorňuje na dôležitosť dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne a priestorovo vybavené tak, aby sa vedeli o takéto dieťa adekvátne postarať.
9. máj 2019

Tlačová správa: Platforma rodín k zvyšovaniu opatrovateľského príspevku
Platforma rodín oceňuje, že Ministerstvo práce predkladá do vlády dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zvýšením sa umožní naplniť časť potrieb rodín, čím sa podporí aspoň základné prežitie rodín s členom so zdravotným znevýhodnením. Tieto zmeny sú však stále nedostatočné, sú navrhované bez valorizačného mechanizmu a podmieňované množstvom ďalších kritérií, v dôsledku ktorých opatrovateľský príspevok nemusí byť priznaný vôbec. Absentujú komplexné a systémové riešenia problémov, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne boria.
2. máj 2019

Je Slovensko sociálny štát?
Platforma reaguje na výsledky medzirezortného pripomienkového konania zmeny zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
28. apríl 2018

Február_TS_Platforma rodín za spoločné vzdelávanie detí

Inklukoalícia spustila petíciu k vzdelávacím programom
Viaceré stavovské organizácie, odborníci, učitelia, rodičia i občania zjednotení v neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie vyjadrili otvoreným listom nespokojnosť s aktuálnymi štátnymi vzdelávacími programami pre detí so špeciálnymi edukačnými potrebami vo všetkých školách. Aktuálne je spustená verejná petícia k otvorenému listu s cieľom dosiahnuť čo najskôr adekvátnu odozvu a diskusiu kompetentných. Konkrétne požiadavky a návrhy na zmenu vzdelávacích programov je koalícia pripravená predostrieť na rokovaní Ministerstvu školstva.
27. novembra 2017

Tlačova správa SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín detí so ZZ k zmenám v MŠ
Ministerstvo Školstva vydalo pokyny ohľadom našich detí v MŠ ktoré komplikuje ich umiestnenie.
2. augusta 2017

Otázky a odpovede k počtom asistentov učiteľa na školách
Naša reakcia na otázky redaktora v relácii na Rádiu Lumen
2. augusta 2017

Reakcia na stanovisko Ministerstva školstva k asistentom učiteľa
V diskusnej relácii rádia LUMEN „Zaostrené“, ste si mohli okrem iného vypočuť stanovisko Ministerstva školstva k počtu asistentov pre naše deti.
2. augusta 2017

Pripomienky k Národnému programu „Učiace sa Slovensko“
Platforma rodín vytvorila s prizvanými zástupcami mimovládnych organizácií, stavovských organizácií a odborníkov spoločné stanovisko k Národnému programu „Učiace sa Slovensko“
30. júna 2017