Náš tím

Mgr. Jana Lowinski

Štatutárka združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá aktívne reprezentuje potrebu včasnej intervencie v SR. Iniciovala a spoluzakladala Asociáciu poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie v SR.
Kontakt pre: informácie o združení, tvorba a iniciovanie prienikových partnerstiev, reprezentácia združenia.
Realizuje sa v oblasti: dostupná včasná intervencia, presadzovanie rovnosti vzdelávania, podávanie podnetov a pripomienok.

PhDr. Mária Tomaško

Štatutárka združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá vyhrala prvý súdny spor v SR týkajúci sa opatrovateľskej služby pre maloleté dieťa so zdravotným znevýhodnením. Zakladateľka denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím Baobab, o.z.
Kontakt pre: informácie o združení, tvorba a iniciovanie prienikových partnerstiev, reprezentácia združenia.
Realizuje sa v oblasti: presadzovanie dostupnosti sociálnych služieb podľa potrieb rodín, podávanie podnetov a pripomienok.

Ing. Alexandra Mikulec 

Členka výkonného výboru združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá aktívne podporuje výskum zriedkavého genetického ochorenia. Zakladateľka občianskeho združenia CDKL5 Slovakia, cez ktoré pomáha ďalším rodinám detí so zdravotným znevýhodnením, zvyšuje povedomie o tomto ochorení a organizuje vzdelávacie kurzy a semináre.
Kontakt pre: informácie o združení, ponuky vzdelávania Platformy rodín
Realizuje sa v oblasti: laický poradca pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, reprezentovanie občianskeho združenia na sociálnych sieťach.

Ing. Monika Fričová

Členka výkonného výboru združenia.
Viac ako 20 rokov dobrovoľnícky podporuje organizácie Samaritán a Raná starostlivosť.
Ako tajomníčka Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie aktívne presadzuje partnerstvo rodiny a odborníkov.
Kontakt pre: informácie o združení, lektorka pre poskytovateľov VI.
Realizuje sa v oblasti: informácie o združení, potreby rodín z pohľadu rodiča a ich napĺňanie v oblasti sociálnych služieb.

Ing. Ľudmila Belinová

Členka výkonného výboru združenia.
Zástupkyňa rodiny,presadzujúca práva detí so zdravotným znevýhodnením v rovnosti práva na vzdelanie. Laická poradkyňa ďaľším rodinám detí so zdravotným znevýhodnením.
Kontakt pre: lektorka pre poskytovateľov raná starostlivosti v CŠPP, lektorka pre zvyšovanie právneho povedomia rodín v rodičovských skupinách.
Realizuje sa v oblasti: rovnosť prístupu ku vzdelaniu, potreby individualizácie vzdelávania, zber a vyhodnocovanie podnetov rodičov, podávanie podnetov a pripomienok.

Mgr. Tatiana Bednáriková

Členka výkonného výboru združenia.
Zástupkyňa rodiny, podporujúca ďalšie rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Aktívna tiež i v neziskovej organizácii Raná starostlivosť.
Kontakt pre: nárokovateľnosť kompenzácií a zdravotníckych pomôcok
Realizuje sa v oblasti: dostupnosť zdravotníckych pomôcok a vhodné kompenzácie pre rodiny detí so ZZ

Mgr. Otília Čechová

Mimoriadny člen občianskeho združenia za rok 2016.
Riaditeľka neziskovej organizácie Raná Starostlivosť. Nominovaná za jej podporu a sprevádzanie pri tvorení rodičovskej platformy a jej ceste k občianskej angažovanosti.
Kontakt pre: Poskytnutie referencie na Platformu rodín.
Realizuje sa v oblasti: poskytovateľ včasnej intervencie pre deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.