Náš Etický Kódex

ETICKÝ KÓDEX ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
PLATFORMA RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

(ďalej Platforma rodín)

 

 1. Princíp nezávislosti  občianskeho združenia Platforma rodín pri presadzovaní práv, potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením a pri tvorbe partnerstiev
 2. Partnerský – rovnocenný prístup pri realizácií aktivít, činností v mene občianskeho združenia
 3. Budovanie dôvery ochranou osobných údajov poskytnutých rodinami, ktoré zastupujem
 4. Bezúhonnosť, morálna integrita člena  
 5. „Nič o nás bez nás“   osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej u rodín, s ktorými budem v kontakte
 6. „Rodičia Rodičom“ princíp prijímaj a dávaj. Efektívna komunikácia a informovanie rodičov aj v prípade, že nie sú členmi Platformy rodín.
 7. Osobná spoluúčasť na budovaní dobrého mena občianskeho združenia Platforma rodín
 8. Pri vyjadreniach za občianske združenie Platforma rodín ozrejmím, či ide o vlastný osobný názor alebo názor občianskeho združenia
 9. Argumentácia na základe dostatočného množstva faktov a reálnych situácií rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 10. Zachovávanie osobnej psychohygienykontinuálneho vzdelávania v oblastiach súvisiacich s obhajobou práv a potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 11. Oboznámenie sa s aktuálnymi  strategickými cieľmi občianskeho združenia Platforma rodín, Misiou,  Aktuálnym plánom činnosti a s obsahom dokumentu: Potreby rodín detí s ťažkým zdravotným postihnutím .