Čo robíme

Vyspelosť štátu nie je v prijatí právnych noriem a dohôd zabezpečujúcich rovnosť šancí, ale v ich napĺňaní. Ich napĺňanie však my rodiny detí so zdravotným znevýhodnením pomenovávame prívlastkami ako „nefunkčné“, „pro forma“, či dokonca často rezignujeme na existujúci stav.“

A aj z toho dôvodu sa naša Platforma rodín detí so ZZ zameriava aj v rámci aktuálne realizovaného projektu „Nič o nás bez nás“ na poukazovanie potreby dostupnosti sociálnych služieb vedených filozofiou empowermentu rodiny a nie na závislosti od nich, v uplatňovaní práva na dostupné, kvalitné vzdelávanie detí so ZZ, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia a v dostupnosti zdravotnej, fyzioterapeutickej starostlivosti pre deti so ZZ podľa ich špecifických potrieb.“

Pozrite si viac v informačnom letáku Rodičia Rodičom

Potešíme sa všetkým vašim pripomienkam, aj podpore ak kráčame správnym smerom, kontaktujte nás