Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vznikla ako občianske združenie pod názvom Platforma rodičov v septembri 2016.

Od roku 2014 realizujeme svoju činnosť ako občianska iniciatíva a aktívne sme začali napĺňať svoju víziu v roku 2015 komunikovaním dokumentu: POTREBY RODÍN S DIEŤAŤOM S VIACNÁSOBNÝM ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM.

Súčasné priority Platformy rodín

● Sociálno-ekonomická situácia rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
● Prístup ku vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením
● Včasná intervencia a ďalšie podporné služby pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením

Spája nás rodičovská vízia

● Uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom so zdravotným znevýhodnením a presadzovanie ich práv v záujme plnohodnotného a harmonického rozvoja
● Poukazujeme na problémy a potreby týchto detí a ich rodín
● Občianskou angažovanosťou sme rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti

Vízia

Spája nás naša rodičovská vízia: Uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom so zdravotným znevýhodnením a presadzovania ich práv v záujme plnohodnotného a harmonického rozvoja.

  • Poukazovanie na problémy a potreby týchto detí a ich rodín,
  • Našou občianskou angažovanosťou sme rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

 

Kontaktné informácie

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Veslárska 7319/9, 92101 Piešťany

 

IČO: 50525654

Telefón: +421 918 787 630

Email: info@hlasrodin.sk

 

Výkonný výbor

Mgr. Jana Lowinski

Štatutárka združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá aktívne reprezentuje potrebu včasnej intervencie v SR. Iniciovala a spoluzakladala Asociáciu poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie v SR.
Kontakt pre:informácie o združení, tvorba a iniciovanie prienikových partnerstiev, reprezentácia združenia.
Realizuje sa v oblasti: dostupná včasná intervencia, presadzovanie rovnosti vzdelávania, podávanie podnetov a pripomienok.

 

PhDr. Mária Tomaško

Štatutárka združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá vyhrala prvý súdny spor v SR týkajúci sa opatrovateľskej služby pre maloleté dieťa so zdravotným znevýhodnením. Zakladateľka denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím Baobab, o.z.
Kontakt pre: informácie o združení, tvorba a iniciovanie prienikových partnerstiev, reprezentácia združenia.
Realizuje sa v oblasti: presadzovanie dostupnosti sociálnych služieb podľa potrieb rodín, podávanie podnetov a pripomienok.

 

Ing. AlexandraMikulec 

Členka výkonného výboru združenia. 
Zástupkyňa rodiny, ktorá aktívne podporuje výskum zriedkavého genetického ochorenia. Zakladateľka občianskeho združenia CDKL5 Slovakia, cez ktoré pomáha ďalším rodinám detí so zdravotným znevýhodnením, zvyšuje povedomie o tomto ochorení a organizuje vzdelávacie kurzy a semináre. 
Kontakt pre: informácie o združení, ponuky vzdelávania Platformy rodín
Realizuje sa v oblasti: laický poradca pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, reprezentovanie občianskeho združenia na sociálnych sieťach.
.
.

Ing. Monika Fričová

Členka výkonného výboru združenia.
Viac ako 20 rokov dobrovoľnícky podporuje organizácie Samaritán a Raná starostlivosť.
Ako tajomníčka Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie aktívne presadzuje partnerstvo rodiny a odborníkov.
Kontakt pre: informácie o združení, lektorka pre poskytovateľov VI.
Realizuje sa v oblasti: informácie o združení, potreby rodín z pohľadu rodiča a ich napĺňanie v oblasti sociálnych služieb.

 

Ing. Ľudmila Belinová

Členka výkonného výboru združenia.
Zástupkyňa rodiny,presadzujúca práva detí so zdravotným znevýhodnením v rovnosti práva na vzdelanie. Laická poradkyňa ďaľším rodinám detí so zdravotným znevýhodnením.
Kontakt pre: lektorka pre poskytovateľov raná starostlivosti v CŠPP, lektorka pre zvyšovanie právneho povedomia rodín v rodičovských skupinách.
Realizuje sa v oblasti: rovnosť prístupu ku vzdelaniu, potreby individualizácie vzdelávania, zber a vyhodnocovanie podnetov rodičov, podávanie podnetov a pripomienok.

 

Mgr. Tatiana Bednáriková

 

Členka výkonného výboru združenia.
Zástupkyňa rodiny, podporujúca ďalšie rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Aktívna tiež i v neziskovej organizácii Raná starostlivosť.
Kontakt pre: nárokovateľnosť kompenzácií a zdravotníckych pomôcok
Realizuje sa v oblasti: dostupnosť zdravotníckych pomôcok a vhodné kompenzácie pre rodiny detí so ZZ

 

Ing. Katarína Fajtáková

Členka výkonného výboru a revízor združenia.
Zástupkyňa rodiny, ktorá dobrovoľne podporuje Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením od jej založenia.
Kontakt pre: Fundraising, Grantové projekty.
Realizuje sa v oblasti: podpora interného chodu združenia, revízor organizácie.

Otília Čechová

Mimoriadny člen občianskeho združenia za rok 2016.
Riaditeľka neziskovej organizácie Raná Starostlivosť. Nominovaná za jej podporu a sprevádzanie pri tvorení rodičovskej platformy a jej ceste k občianskej angažovanosti.
Kontakt pre: Poskytnutie referencie na Platformu rodín.
Realizuje sa v oblasti: poskytovateľ včasnej intervencie pre deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

 

Zdielať: