Dávky a kompenzácie

Pri dieťati so  ZZ rastú nároky na život a tak je možné zákonom stanovenými podmienkami požiadať o sociálnu podporu pre zmiernenie dopadu ťažkého zdravotného postihnutia Vášho dieťaťa  formou príspevkov, dávok, kompenzácií a služieb. V dokumentoch sa môžete stretnúť aj so skratkami a termínmi vysvetlenými nižšie.  Ak sa v praxi stretnete s problémami pri uplatňovaní zákona pri splnení zákonom daných podmienok, budeme radi ak nám o svojich skúsenostiach napíšte na info@hlasrodin.sk, alebo sa so svojím problémom obráťte na právna poradňa

Skratky:

• Dieťa s ŤZP – dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím
• 
EU – Európska únia
• SR – Slovenská republika
• ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
• SZČO – Samostatne zárobkovo činná osoba

Definície:

Nezaopatrené dieťa je každé dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak:
1. sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
2. 
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré:
1. 
je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
2. sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
3. je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje:
1. 
dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku alebo
2. 
dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Zmeny podľa novelizovaného znenia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zmeny podľa novelizovaného znenia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Posudková činnosť

Pri ďalšom posudzovaní zdravotného stavu nie je posudkový lekár viazaný iba skutočnosťami uvedenými v lekárskom náleze, ktorý vyhotovuje všeobecný lekár, ale môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu odborného lekára (§ 11 ods. 7 b). Aktuálnosť odborného lekárskeho nálezu je na posúdení posudkového lekára.

Ak pri opätovnom posúdení zdravotného stavu nie sú zistené zmeny, ktoré by mali vplyv na mieru funkčnej poruchy alebo na odkázanosť, na kompenzáciu alebo na zmenu zdravotného postihnutia uvedeného v č. 18 zákona, posudkový lekár nevydáva nový lekársky posudok, ale písomne potvrdzuje platnosť posledného lekárskeho posudku (§ 11 ods. 17).

Ak je predpoklad, že dôjde k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu alebo zmene zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18, posudkový lekár určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na opätovné posúdenie zdravotného stavu. Posudkový lekár neurčí fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak:

a) jej zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením,
b) miera jej funkčnej poruchy je definitívna,
c) od jej ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie a
d) je predpoklad, že nedôjde k zmene jej odkázanosti na kompenzáciu (§ 11 ods. 18).

Príspevky na kúpu pomôcky, zdv. zariadenia, auta, úpravu bytu, rod. domu a garáže

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla môže byť poskytovaný aj ŤZP osobám, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu, alebo ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby (§ 38 ods. 9 b).

Úrad nebude požadovať vrátenie poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky (§ 28), na kúpu zdvíhacieho zariadenia (§ 33), na kúpu motorového vozidla (§ 34), na úpravu bytu, rodinného domu a garáže (§ 37), alebo jeho pomernú časť, ak poberateľ príspevku zomrie. Ak úrad vrátenie príspevku požadoval (resp. uplatnil si to ako pohľadávku po zomrelej ŤZP osobe v dedičskom konaní), podľa znenia zákona účinného do 30. júna 2018, tieto pohľadávky nebude príslušný úrad ďalej vymáhať a v zmysle novelizovaného znenia zákona sa budú považovať za nevymožiteľné (§ 67e ods. 2).

Parkovací preukaz

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým bude možné vyhotoviť parkovací preukaz, a to o osoby, ktoré majú niektoré zo zdravotných postihnutí uvedených v prílohe č. 18 zákona. Ide o zdravotné postihnutia, ktoré nepodmieňujú odkázanosť na individuálnu prepravu, ale možnosť parkovania v blízkosti vstupu do budov je pre osoby s takýmto postihnutím významnou pomocou. Ide napr. o onkologických pacientov.

Osobná asistencia

Hodinová sadzba za osobnú asistenciu sa zvyšuje na 3,82 EUR (pôvodne 2,82 EUR). Táto suma je stanovená ako pevná suma, ktorá nie je naviazaná na aktuálnu výšku životného minima (§ 22 ods. 9).

Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu už nebude krátená, ak je príjem poberateľa (ŤZP osoby) vyšší ako štvornásobok sumy životného minima.

Osobnú asistenciu už nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia. Dôležité je, či je v danom prípade naplnený účel osobnej asistencie (§ 20 ods. 2).

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí byť písomná (§ 23 ods. 2). V zmluve už nemusí byť uvedené miesto výkonu osobnej asistencie, keďže osobnú asistenciu nie je možné viazať na konkrétne miesto (§ 23 ods. 3).

Zmluva o výkone osobnej asistencie automaticky zanikne, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie (§ 23 ods. 8).

Spôsob vykazovania počtu hodín vykonanej osobnej asistencie ostáva nezmenený.
Posilnili sa však kontrolné právomoci úradu (§ 23 ods. 10).
Poberateľ príspevku (ŤZP osoba) ako aj osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä:
a) poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
b) umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Z úkonov osobnej asistencie sa vypúšťajú úkony posunkového, taktilného a artikulačného tlmočenia a teda aj kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať osobný asistent pri týchto  spôsoboch tlmočenia. Potreba pomoci inej osoby pri komunikácii, teda už nebude viazaná na odbornosť tlmočníka, ale bude riešená prostredníctvom peňažného príspevku na osobnú asistenciu v rámci činnosti sprostredkovanie komunikácie. Súčasne sa rodinným príslušníkom umožňuje vykonávanie novonavrhovanej činnosti osobnej asistencie – sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej a alternatívnej komunikácie doplnenej do prílohy  č. 4  zákona.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu bude možné poskytnúť aj ŤZP osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu. Ide o prípady, ak je potrebná starostlivosť o ŤZP dieťa zabezpečovaná zo strany profesionálneho náhradného rodiča v jeho domácom prostredí. V takomto prípade však nebude možné, aby osobnú asistenciu vykonával profesionálny náhradný rodič (§ 21 ods. 3 písm. a).

Nárok na príspevok na osobnú asistenciu budú mať aj plnoleté TZP osôb, ktorým je aj po dosiahnutí plnoletosti poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 21 ods. 3 b).

Opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie je určený ako pevná suma a to 369,36 eura mesačne pri opatrovaní jednej ŤZP osoby a 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb (§ 40 ods. 7).

Peňažný príspevok na opatrovanie sa zvyšuje aj pre opatrovateľov, ktorí súčasne poberajú dôchodok a to na 184,71 EUR pri opatrovaní jednej ŤZP osoby a 246,20 EUR pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb (§ 40 ods. 10).

Ruší sa krátenie peňažného príspevku na opatrovanie pre rodičov, ktorých ŤZP dieťa navštevuje školské zariadenie alebo školu viac ako 20 hodín týždenne (§ 40 ods. 2).

Suma navýšenia príspevku na opatrovanie pre rodiča v produktívnom veku, ktorý opatruje svoje nezaopatrené ŤZP dieťa sa zvyšuje zo sumy 49,80 EUR mesačne na sumu 100EUR mesačne (§ 40 ods. 13).

Zvyšuje sa hranica ochrany príjmu opatrovanej ŤZP osoby, pri ktorej nebude príspevok na opatrovanie krátený a to zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na úroveň 2-násobku sumy životného minima (§ 40 ods. 12).

V prípade úmrtia opatrovanej ŤZP osoby sa príspevok na opatrovanie vyplatí za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac (§ 40 ods. 20).
Ak bude opatrovaná ŤZP osoba hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní a opatrovateľ ju bude počas hospitalizácie sprevádzať, príspevok na opatrovanie mu v tomto prípade krátený nebude (§ 40 ods. 18).

Iné

Obdobie, počas ktorého ŤZP osoba môže navštevovať školu v zahraničí bez toho, aby jej bolo zastavené vyplácanie príspevku na kompenzáciu sa predĺžilo zo 60 po sebe nasledujúcich dní na 303 po sebe nasledujúcich dní.

Uvedené zmeny sú účinné od 1. júla 2018.

Sprievodca dávkami a kompenzáciami vo veku od 0 - 3

Dávka nemocenského poistenia - Materské

Prvá dávka, na ktorú máte nárok pri dieťati vo veku od 0 do 3 rokov

Nárok má každá žena, ktorá bola za obdobie ostatných dvoch rokov zamestnaná aspoň na 270 dní, v prípade SZČO, ak si platila nemocenské odvody do Sociálnej poisťovne. Osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Alebo jej musí trvať ochranná lehota - ak nemocenské poistenie zaniklo. Žene, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, vznikne nárok na materské v prípade, ak jej ku dňu začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu trvala ochranná lehota (ochranná lehota je 8 mesiacov od zániku nemocenského poistenia).
Od 1. mája 2017 sa zvyšuje suma maximálneho materského. Výška materského sa počíta ako 75 % vymeriavacieho základu hrubej mzdy. Túto sumu budú dostávať matky po dobu 34 týždňov pri jednom dieťati, 37 týždňov slobodné matky a 43 týždňov matky viactorčiat.

 Výška maximálneho materského je v sume 1.260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. 1.219,30 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol po 31. decembri 2016. Materskú budete poberať od prvého dňa nástupu na materskú dovolenku.

 Príklad výpočtu:
Ak ste predtým v práci poberali hrubú mzdu 700 eur a na výplatu ste v čistom dostávali 551,24 eur, výška vášho materského bude takáto:
Výpočet ročného vymeriavacieho základu: 700 x 12 = 8.400 eur
Výpočet denného vymeriavacieho základu: 8.400 : 365 = 22,83 eur
Výpočet 75 % denného základu, výpočet denného materského: 22,83 x 0,75 = 17,12 eur
Materské pri 31/30-dennom kalendárnom mesiaci: 17,12 x 31 = 530,72 / 17,12 x 30 = 513,60 eur
Pri mesiaci s maximálnym počtom dní teda dostanete len o 21 eur menej, ako ste dostávali vo vašom pôvodnom zamestnaní. (Výnimka je ak ide žena z materskej na materskú alebo je na podpore a následne ide na materskú).

 PODMIENKY:
Na základe potvrdenia od vášho gynekológa si vyplníte žiadosť o materské, ktorú vám potvrdí zamestnávateľ a následne ju zanesiete na Sociálnu poisťovňu. Urobiť tak musíte do začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca od vtedy, ako ste nastúpili na materskú dovolenku.

POZOR:
• Na materskú dovolenku majú nárok len zamestnané ženy a ide o žiadosť o voľno v práci.
• Žiadosť o materské je žiadosťou o dávku nemocenského poistenia a na ten majú nárok aj SZČO a ostatné ženy, ktoré splnili podmienku nároku na materské. Po narodení dieťaťa musíte navyše čo najskôr poisťovni nahlásiť aj rodné číslo dieťaťa, aby ste mohli materské poberať naďalej.

Zamestnankyňa pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti.

V prípade, že si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení (napríklad má dve zamestnania, alebo je zamestnaná a zároveň dobrovoľne nemocensky poistená), lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.

Žiadosť o materské je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou príslušnej pobočke.

Ak nemáte nárok na materské vyplníte potrebnú žiadosť o rodičovský príspevok hneď po narodení dieťaťa a odnesiete ju na ÚPSVaR. Musíte sa však zároveň preukázať, že vám nebolo uznané materské. To urobíte predložením rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne s oznámením o tom, že naň nemáte nárok.

Dôchodkové poistenie počas materskej dovolenky:
• 
Dni materskej dovolenky sa Vám budú automaticky rátať do dôchodkového poistenia len vtedy, ak ste na materskú dovolenku šli plynule zo svojho zamestnania, poisťovňa bude odvádzať toto poistenie automaticky (zistite či Vás zamestnávateľ nahlásil do Sociálnej poisťovne, alebo sa musíte nahlásiť sama od začiatku rodičovskej dovolenky)
• Ak ste SZČO, nezamestnaná alebo študentka, potrebujete sa nahlásiť na Sociálnej poisťovni a vyplniť potrebnú žiadosť. V poisťovni sa musíte nahlásiť najneskôr do 45 dní od pôrodu. V tom prípade za vás bude platiť štát hneď od narodenia dieťaťa.

POZOR: Ak do Sociálnej poisťovni zájdete neskôr, štát za vás bude platiť poistenie až od tohto dátumu.

Štát platí dôchodkové po celý čas starostlivosti o dieťa (ak ste dodržali povinnosti stanovené zákonom). A teda i počas rodičovskej dovolenky a aj v prípade, keď budete s dieťaťom na predĺženej rodičovskej dovolenke. Ale najdlhšie do 6. roku života dieťaťa, ak nezdokladujete ŤZP dieťaťa.

POZOR: Pri prechode z materskej na rodičovský, ako aj pri predĺženej rodičovskej dovolenke je potrebné nahlásiť tieto zmeny vždy do 8 dní do Sociálnej poisťovne (to znamená, že do 8 dní podáte odhlášku z materskej dovolenky a dáte prihlášku na rodičovskú dovolenku, v prípade predĺženej rodičovskej dovolenky teda do 6 veku dieťaťa postupujete tak isto).

Príspevok pri narodení dieťaťa

 

Nárok na uvedený príspevok vzniká matke dieťaťa alebo otcovi dieťaťa ak mu bolo dieťa zverené do starostlivosti súdom alebo ak matka zomrela. Podmienkou vzniku nároku je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR.
ÚPSVR vám vydá tlačivo na tieto účely. Musí obsahovať aj dátum narodenia dieťaťa.
 Suma príspevku pri narodení dieťaťa je k 1.1.2017 upravená nasledovne:
• 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
• 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
• pre dvojičky a viac súčasne narodených detí sa suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) zvyšuje o 75,69 eur na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Príspevok Vám bude vyplatený najneskôr v nasledujúci kalendárny mesiac od narodenia dieťaťa a môže byť vyplatený buď v hotovosti, zaslaním poštou na Vašu adresu, alebo na Váš účet.

 Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa, je preto potrebné žiadosť podať čo najskôr potom, čo sa dieťa dožije 28 dní.

Prídavok na dieťa

Štátny príspevok, o ktorý môžete požiadať spolu s príspevkom pri narodení dieťaťa na ÚPSVaR-e a tam ju aj odovzdáte

Prídavok sa poskytuje na každé dieťamesiac pozadu (až keď sa dieťa narodí), max do 25 rokov veku života dieťaťa a je vyplácaný mesačne ÚPSVaR-om oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) a ktorou sa prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

 Nárok na prídavok na dieťa má len jedna osoba a to:
a) 
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
d) rodič plnoletého nezaopatreného dieťa (najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov)
e) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Keď rodičia dieťaťa nežijú spolu nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 Podmienky nároku na prídavok ma oprávnená osoba:
• ak sa stará o nezaopatrené dieťa, má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
• alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

 Suma príspevku: 23,52 eur mesačne, od 1. januára 2018 sa zvýši na 23,68 eur mesačne.

Požiadať je potrebné pred uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril (teda v mesiaci, keď sa dieťa narodilo)

 Tlačivo: Žiadosť o prídavok na dieťa

Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz poberateľa prídavku

 Povinnosti rodiča, resp. oprávnenej osoby:
a) 
preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na jeho trvanie a na jeho výplatu,
b) do 8 dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do 8 dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
c) zabezpečiť použitie prídavku na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Rodič, resp. oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa:

a)  do 3 rokov veku alebo
b) do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

 Príspevok sa poskytuje na každé dieťa.
Nárok na príspevok má oprávnená osoba, ak:
•  vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
•  
 sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR,
•   
má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

 Starostlivosť o dieťa môže byť vykonávaná:
• 
v rodinnom prostredí dieťaťa,
• 
v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa (jasle, MŠ, ŠMŠ) alebo
• 
v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa

 Suma príspevku za kalendárny mesiac je
min. 41.10 eur ak nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa (napr. stará sa oň starý rodič a podobne)
max. 280 eur, základom sú podklady preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa
najviac 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Požiadať je potrebné na ÚPSVaR-e podľa miesta prechodného alebo trvalého bydliska.

 Tlačivo: Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa je na ÚPSVaR-e

Povinnosti oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba je povinná platiteľovi zmeny týchto skutočností preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu písomne do 8 dní. Alebo tieto zmeny do 8 dní oznámiť platiteľovi elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok (§ 10 ods. 2).

 Rôzne možnosti:
Rodič, ktorý pracuje alebo študuje si môže vybrať medzi poberaním príspevku na starostlivosť o dieťa alebo poberaním rodičovského príspevku (prelinkovať na rodičovský príspevok) podľa toho, ktorý príspevok rodine alebo poberateľovi viac vyhovuje.
Príklady:
• ak je dieťa v starostlivosti svojej babky alebo druhého rodiča, príspevok na starostlivosť o dieťa je iba vo výške 41.10 eur bez preukazovania nákladov na starostlivosť o dieťa (výhodnejší rodičovský príspevok 213.20 eur mesačne)
 
ak je dieťa v štátnej materskej škole, rodič dostane príspevok na starostlivosť najviac vo výške 80 eur (výhodnejší rodičovský príspevok 213.20 eur mesačne)
• 
 ak je dieťa v súkromných jasliach, za ktoré rodič platí viac ako 213,20 eur, výhodnejší je príspevok na starostlivosť o dieťa (preplácanie nákladov na starostlivosť v jasliach až do 280 eur mesačne)

·        Pri rodičovskom príspevku oprávnená osoba nemusí preukazovať náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa, výška príspevku je cca 213.20 eur mesačne

Daňový bonus

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňový bonus daňovým zvýhodnením na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
1. 
dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 2.610 eur a to: z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2.610 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
2. 
vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
3. 
preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom, ....)

 

 Suma daňového bonusu: v roku 2017 bola 21.41 eur mesačne na jedno dieťa a ročná suma 256,92 eur na jedno dieťa. V roku 2018 je mesačný daňový bonus vo výške 21,56 eur, ročný vo výške 258,72 eur.

Príplatok k prídavku na dieťa

Štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

 Nárok na uplatnenie príplatku k prídavku má:
oprávnená osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa,
 
oprávnená osoba, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok, alebo starobný dôchodok, invalidný (pokles viac ako 70 %), výsluhový v SR,  dôchodkové dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
• 
nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 
osoba, ktorej nebol priznaný daňový bonus na dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

 Suma príplatku k prídavku je 11.02 eur mesačne, no žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov. Vypláca sa spolu s prídavkom na dieťa (23.52 eur)

 Žiadosť: Príplatok k prídavku na dieťa

Rodičovský príspevok

Štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje pri starostlivosti o dieťa zväčša po skončení materského finančného príspevku, alebo ak nevznikol nárok na materské.

 Rodičovský príspevok je upravený v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na rodičovský príspevok má nárok len jedna oprávnená osoba (rodič, resp. osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti), ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa:
• 
do 3 rokov veku,
• 
do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, (kontrola zdravotného stavu môže byť stanovená, ale môže byť aj nepotrebná vzhľadom k tomu, o aké ochorenie dieťaťa ide)
• 
do 6 rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok vzniká už od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

No môže byť aj vo výške doplatku do max. výšky príspevku v prípade, že materské je vo výške nižšej ako je výška rodičovského príspevku (súbeh rodičovského a materského príspevku). Ak jeden z rodičov pracuje v zahraničí, druhý rodič ak bol nezamestnaný, môže si nárokovať o podobnú dávku v zahraničí. Na Slovensku mu v takomto prípade nevznikne nárok na rodičovský príspevok.

 Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak
a) 
aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku, ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku, ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

 Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky alebo 6 rokov alebo smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

 Suma rodičovského príspevku je 213.20 € mesačne na jedno dieťa. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203.20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

 Žiadosť o rodičovský príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e.

Rodičovský príspevok vypláca príslušný ÚPSVaR, matka musí pred skončením materskej dovolenky vyplniť príslušné tlačivá a dať si ich potvrdiť na pobočke Sociálnej poisťovne a následne ich spolu s kópiou rodného listu dieťaťa doručiť na príslušný ÚPSVaR. Okrem toho je matka povinná nahlásiť zmenu súvisiacu s nástupom na rodičovskú dovolenku aj zdravotnej poisťovni.

 Konanie o rodičovskom príspevku:
• 
na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi
• 
na základe rodného listu
• 
na základe lekárskej dokumentácie (posudok)
• 
doklad o návšteve zariadenia (dieťa môže navštevovať zariadenie bez obmedzenia)

Povinnosti:
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a výplatu rodičovského príspevku a do 8 dní ich písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR-u. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.

Súbeh rodičovského príspevku a zárobková činnosť rodiča

Rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať a súčasne poberať mzdu/zárobok a výška jeho mzdy nemá vplyv na poberanie a ani na výšku rodičovského príspevku. Pri poberaní rodičovského príspevku nemusí rodič osobne zabezpečovať dieťaťu celodennú osobnú starostlivosť o dieťa.

Súbeh rodičovského príspevku a zárobková činnosť rodiča, ošetrovné a príspevok na starostlivosť o dieťa

Ak rodič poberajúci rodičovský príspevok začne pracovať, môže umiestniť svoje dieťa aj v predškolskom zariadení alebo zabezpečiť starostlivosť inou osobou (napr. príbuzným). Pri rodičovskom príspevku nie je ani rozhodujúce na akú dlhú dobu (či 4 hodiny alebo 8 hodín) bude dieťa v starostlivosti iného (MŠ alebo napr. u starého rodiča). Nárok na rodičovský príspevok neovplyvňuje ani skutočnosť, ak dieťa ochorie a rodič poberá ošetrovné.

Ak by pracujúci rodič umiestnil dieťa v jasliach alebo MŠ môže požiadať aj o príspevok na starostlivosť o dieťa, ale nárok na rodičovský príspevok by mu zanikol, nakoľko oba tieto príspevky nemôže poberať.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Dávka určená na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku, inak sa príspevok odníma.
 Suma príspevku na každé nezaopatrené dieťa je 17.20 eur mesačne.

 Nárok na príspevok nepatrí, ak:
 zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
• bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

Zdravotné poistenie

 Dotýkajúce sa hlavne rodiny s ŤZP dieťaťom od 0 – 3 je za:
• 
nezaopatrené dieťa
• 
 fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok,
•  
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá peňažný príspevok za opatrovanie fyzickú osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov
• 
fyzickú osobu/rodiča, ktorý opatruje občana s ŤZP (aj dieťa od 6 rokov veku) odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu
• 
alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením
• 
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ŤZP podľa osobitného predpisu
• 
fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské
• 
fyzickú osobu, ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 10 dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti aj po tomto dni
•  
fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi
•  
fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie

POZOR !!!
Vo všetkých uvedených prípadoch fyzická osoba, nemôže byť súčasne zamestnancom ani SZČO a ešte sa sleduje jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, okrem vyňatých príjmov, a ten nesmie presiahnuť úhrn minimálnych základov, ktorý je určený v právnych predpisoch. Informácie týkajúce sa aktuálnych minimálnych základov Vám poskytne príslušná zdravotná poisťovňa.

 Starostlivosť o dieťa na účely zdravotného poistenia
Štát platí zdravotné poistenie aj za osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov. Na účely zdravotného poistenia sa považuje nielen osobná celodenná starostlivosť o dieťa, ale táto podmienka je splnená aj vtedy, ak dieťa:
•  
navštevuje jasle, materskú školu, alebo zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie (najviac v rozsahu 4 hodín/deň). (pri poberaní rodičovského príspevku časová podmienka nie je)
•  
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
•  
zo zdravotných dôvodov je v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Dôchodkové poistenie

Rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do 3 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom do 3 rokov veku, je povinne dôchodkovo poistenou osobou a poistenie platí za neho štát, ale len za predpokladu, že:
• 
nie je poistený z iného titulu a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšil ani vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
• 
dieťa môže byť v školskom zariadení aj viac ako štyri hodiny denne

 Povinnosti rodiča:
Rodič musí podať v Sociálnej poisťovni prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku života. Ale ak napr. matka začne pracovať, je povinná sa odhlásiť z tohto poistenia (odhláška), a to do 8 dní odo dňa, kedy vznikol dôvod pre zánik povinného dôchodkového poistenia. 

Hmotná núdza a dieťa so zdravotným postihnutím

Z dôvodu ZZ dieťaťa sa rodina môže dostať do stavu hmotnej núdze a potrebuje pomoc. Aj v tomto ohľade je nápomocný štát a vie poskytnúť sociálnu pomoc, o ktorú je potrebné požiadať na príslušnom ÚPSVaR-e.

 Pre informáciu:
Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima.
Sociálna pomoc je poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení hmotnej núdze. Základné sociálne poradenstvo je činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnosti jej riešenia a na usmernenie človeka pri voľbe a uplatňovaní sociálnej pomoci.
Dávku v hmotnej núdzi by mala tvoriť základná, solidárna a motivačná dávka. Základná dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej osoby. Oprávnenej osobe patrí základná dávka vo výške 20 percent sumy životného minima. Táto sa zvyšuje o 20 percent sumy životného minima na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Solidárna dávka je určená na zabezpečenie základných životných potrieb oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej plnoletej osoby. Základná dávka sa zvyšuje o solidárnu, ak si ľudia nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem z dôvodov určených v zákone. Solidárna dávka je vo výške 40 percent sumy životného minima.

 Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, poskytuje štát pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na  nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Dávka v hmotnej núdzi

Sociálna dávka, ktorá sa poskytuje na zabezpečenie príjmu rodiny a jej členov, aby si mohli zabezpečiť základné životné potreby a jej výška závisí od počtu členov rodiny.

 Výška dávky v hmotnej núdzi je:
• 
pre jednotlivca 61,60 € mesačne,
• pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 € mesačne,
• pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne,
• pre dvojicu bez detí 107,10 € mesačne,
• pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 € mesačne,
• pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 216,10 € mesačne.

Od poberateľa dávky sa očakáva, že bude aktívny (napr. vykonáva práce pre obec, dobrovoľnícke činnosti a podobne) a to v rozsahu 32 hod/mesačne. Ak by poberateľ neodpracoval stanovený počet hodín, dávka sa mu zníži (neplatí pre určité skupiny občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu pracovať).

 Sociálna dávka v hmotnej núdze sa neznižuje ak člen domácnosti:
• dosiahol dôchodkový vek, alebo poberá predčasný starobný dôchodok
• je invalidný (plne alebo čiastočne)
• je nezaopatrené dieťa
• je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
• má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
• osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
• je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
• je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
v postavení rodičov sú aj osoby, ktorým bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu,
• si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
• ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
• ktorému vykonávanie prác nebolo ponúknuté.

V prípade, že človek nespadá do jednej z týchto kategórii a ponúknu mu vykonávanie práce pre obec alebo VÚC, nemal by ju odmietnuť. Ak tak urobí, zníži sa mu vyplácaná suma pomoci v hmotnej núdzi.

 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je na stránkach ÚPSVaR-u.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorí sú v hmotnej núdzi. Poskytuje sa najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

 Dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 598,44 € (troj násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Ak sa poskytne opakovane, tak súčet súm poskytnutých v priebehu jedného roka nesmie presiahnuť túto hranicu.

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na obecnom úrade v obci, kde má žiadateľ trvalý pobyt. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je nárok, t. j. obec nemusí žiadosti vyhovieť, ak na poskytnutie takejto pomoci nemá finančné prostriedky. Každá obec má vlastný formulár žiadosti, dostupný na obecnom úrade. Obec je povinná o žiadosti rozhodnúť (teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obecnom úrade, rozhoduje o ňom príslušný súd.

 Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi

Pomoc v hmotnej núdzi  sa poskytuje pre členov domácnosti až po posúdení ich príjmu, majetku, možnosti pracovať a uplatniť si nároky. Osoba, ktorá podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (žiadateľ) je zástupcom členov domácnosti a po rozhodnutí úradu je aj príjemcom pomoci.
Žiadateľ je povinný preukázať pri podaní žiadosti a pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi všetky skutočnosti o príjmových a majetkových pomeroch členov domácnosti a  umožniť pracovníkom úradu overenie týchto skutočností v mieste svojho pobytu.
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi a určí výšku dávky a príspevkov, ktoré mu budú vyplácané. V prípade, že po vydaní rozhodnutia sa zmenia okolnosti a osobe v hmotnej núdzi vznikne nárok na ďalší príspevok – napríklad na ochranný príspevok, môže písomne požiadať ÚPSVaR o priznanie takéhoto príspevku.
Úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené.
Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu – najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. To znamená, ak človek požiada o pomoc v hmotnej núdzi v marci, dávka za marec mu bude vyplatená najneskôr do konca apríla, dávka za apríl do konca mája atď.

Poberateľ dávky sa musí zdržiavať v Slovenskej republike, pretože dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej sa nevyplácajú do zahraničia a neplatia sa za čas, v ktorom sa osoba v hmotnej núdzi zdržiava v zahraničí.

 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je na stránkach ÚPSVaR-u.

 Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, má nárok na zníženie výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t. j. na 2,32 €). Oznámenie sa podáva elektronickým formulárom, ku ktorému je potrebné doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok na bývanie

 Dávka určená občanovi alebo členovi jeho rodiny, ktorý sa s ním spoločne posudzuje (manžel/ka, nezaopatrené deti), za predpokladu, že je občanom v hmotnej núdzi a:
• 
je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu,
• 
nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
• 
vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním alebo
• 
má v byte, resp. rodinnom dome právo doživotného užívania
 
býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku a platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

 Suma príspevku na bývanie:
• 
55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
• 
89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a členov jeho rodiny, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Ochranný príspevok

Dávka určená na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

 Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je:
• 
63,07 eur mesačne
, ak ide o člena domácnosti podľa ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, alebo sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
• 
34,69 eur mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, uznaný za PN na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní)
• 
13,50 eur mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti), rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1 roku veku dieťaťa

Osobitnou kapitolou je zdravotné a sociálne poistenie (v rámci ktorého je dôchodkové poistenie), kde nie len zamestnávatelia, ale aj rodičia majú svoju povinnosť a práva 

·        

Kompenzácia sociálnych dôsledkov

 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Pre posúdenie a poskytnutie akéhokoľvek peňažného príspevku na kompenzácie je potrebné:
• 
podanie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska
• 
súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález od všeobecného lekára (tlačivo je dostupné na webových stránkach úradov) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov, ktoré v súvislosti so zdravotným postihnutím žiadateľ navštevuje.
 
potvrdenie o podaní daňového priznania alebo potvrdenie o príjme osôb žijúcich v domácnosti s ŤZP za predchádzajúci rok, v ktorom je podávaná žiadosť, priamo od zamestnávateľa. Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
b) prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,
c) peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e) invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,
f) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
g) štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h) prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za:
        1. stratu zdaniteľného príjmu,
        2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
        3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
        4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
j) daňový bonus podľa osobitného predpisu,
k) príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l) odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,
m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,
n) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu,
o) odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
p) peňažné dary poskytnuté:
        1. v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
     2. z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
        3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r) odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
s) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

 • Čestné vyhlásenie na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39.833 €. Za majetok sa nepovažuje majetok, ktorý užívate, ale majetok, ktorý bol zdedený či darovaný. Poučenie je na uvedenom tlačive, ktoré je prílohou zákona č. 15 zákona 447/2008 Z. z.

POZOR: Ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39.833 €, peňažné príspevky nie je možné poskytnúť. Do tejto sumy sa nezapočítava hodnota nehnuteľnosti, ktorú užíva na trvalé bývanie.

Zákonný zástupca môže v zmysle Zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať o:
• 
vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP (§ 16)slúži na uplatnenie zliav a výhod napr. v doprave, kultúre a výška je určovaná dotknutým rezortom (vyhotovuje sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané rozhodnutie o preukaze, alebo rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu na základe žiadosti a lekárskych nálezov)
• vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 17)je na základe posúdenia, či je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. (O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov. Podkladom rozhodnutia je lekársky posudok, ktorý vyhotovuje posudkový lekár úradu). K týmto žiadostiam nie je potrebné dokladovať príjem fyzickej osoby s ŤZP ani príjem spoločne posudzovaných osôb.
• 
poskytnutie peňažných príspevkov – na základe žiadosti, posúdenia zdravotného stavu, posúdenia príjmov a majetku.

POZOR: V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. nie je upravená spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Obmedzenie vekom je len pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu - od 6. roku veku a peňažnom príspevku na opatrovanie - od 6. roku veku.

Úrady postupujú v konaní aj podľa zákona č. 71/1967 zbierky (zákon o správnom konaní) a nemajú vymedzené "obmedziť"  žiadateľa v počte podaní alebo v akomkoľvek časovom odstupe od posledného podania žiadosti.

Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,  ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

Druhá časť – Oblasti kompenzácie, posudková činnosť a zisťovanie príjmu majetku v týchto oblastiach (§ 5 zákona č. 447/2008 Z.z.):
a)      mobility a orientácie (§ 6) kompenzovanie zníženej pohybovej schopnosti samostatne sa premiestňovať alebo znížená orientačná schopnosť.
b)      komunikácie (§ 7) – kompenzovanie narušenej schopnosti komunikácie má umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
c)      zvýšených výdavkov (§ 8)
§  na diétne stravovanie,
§  súvisiac
ich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
§  súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
§  súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
d)   sebaobsluhy (§ 9) – kompenzáciou obmedzenej schopnosti sebaobsluhy alebo straty tejto schopnosti sa zabezpečí pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytne osobitná starostlivosť

 Presný zoznam pomôcok je definovaný v Opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z. z na stránkach ÚPSVaR-u. Návrh na zaradenie určitej pomôcky do zoznamu pomôcok môže podať aj zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím (rodičia).
Návrh obsahuje:
• 
názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,
• 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
• 
názov pomôcky,
• 
účel pomôcky,
• 
charakteristiku pomôcky,
• 
cenu pomôcky,
• 
maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
• 
dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
• 
dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
• 
dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
• 
odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.

Návrh sa podáva písomne na adrese:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska č. 4,6,8

816 43 Bratislava

Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok na základe posudkovej činnosti v zmysle §10 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý zahŕňa:
• 
lekársku posudkovú činnosť
• 
sociálnu posudkovú činnosť

POZOR: Súčasťou rozhodovacej činnosti je aj zisťovanie príjmu a majetku osoby s ŤZP, k čomu sa pripočítavajú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb (rodičia) žijúcich v spoločnej domácnosti (napr. v rodine s jedným ŤZP dieťaťom a súrodencom sa sčítajú priemerný mesačný príjem rodičov / 4 = výška príjmu na 1 osobu. Pri určitej výške príjmu u ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. V komplexnom posudku môžu byť navrhnuté všetky formy kompenzácie, o ktoré klient žiada, ale rozhodnutie môže byť zamietavé z dôvodu vysokého príjmu. Pri rôznych kompenzáciách je v zákone určené o koľko násobok táto suma nesmie presiahnuť životné minimum, aby bolo poskytnutá kompenzácia. Na základe rozdielu sa určí percentuálne výška peňažného príspevku na tú-ktorú kompenzáciu.

 Od 1. júla 2017 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, považuje suma alebo úhrn súm:
• 
199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
• 1
39,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 
 91,06 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona (§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:

a)      hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby

b)     určovanie miery funkčnej poruchy

c)      posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia

d)     posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP

e)      posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie

f)       posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6  

g)      posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Záver lekárskej posudkovej činnosti, teda lekársky posudok musí obsahovať:
• 
vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP (ak je miera funkčnej poruchy najmenej 50 %)
• 
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu (ak ho určí posudkový lekár),

·         závery k jednotlivým druhom odkázanosti (zadefinovanie je v zákone č. 447/ 2008 Z. z)

 Sociálna posudková činnosť na účely tohto zákona (§ 13 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:

a)      posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ŤZP

b)      posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ŤZP

c)      posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti

d)      posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP podľa § 14; (na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie)

e)      navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach (podľa § 6 - 10).

Na základe záverov zo sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu § 14.

 Na základe lekárskeho posudku (§ 11 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) a na základe posudkového záveru (§ 13 ods. 9) príslušný orgán vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní jednorazového alebo opakovaného peňažného príspevku (§ 19).

 Všeobecné informácie pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla § 34 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.:
• 
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
• 
osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a tak bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb
• 
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
• 
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

 K poskytnutiu peňažného príspevku po schválení ÚPSVaR-om na kúpu pomôcok, výcvik, úpravu a opravu je možné poskytnúť až na základe:
• 
dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky (auto, vozík...)
• 
dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
• dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

 Peňažný príspevok na kúpu, úpravu, výcvik a opravu pomôcky sa neposkytne:
• 
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima
• 
na pomôcku, ktorá bola zakúpená pred dňom vypracovania komplexného posudku
• 
na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov
• 
na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky, úpravu pomôcky, opravu pomôcky, opravu úpravy pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, ktoré boli zakúpené alebo vykonané predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Odvolanie sa podáva na miestne príslušný úrad, ktorý vydal rozhodnutie. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP (pri deťoch sa posudzujú aj rodičia).
 
Výška peňažného príspevku je najviac 8.630,42 €.

 Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:
• 
druhého mechanického vozíka je najviac 1.659,70 €,
• 
druhého elektrického vozíka je najviac 4.979,09 €,
• 
ruhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €
• 
osobného motorového vozidla je najviac 6.638,79 €
• 
osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8.298,48 €

(Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €)

Opakované peňažné príspevky

Peňažný príspevok na prepravu

Poskytuje sa osobe s ŤZP odkázanej podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorej oblasť mobility je navrhnutá kompenzovať peňažným príspevkom na prepravu a má od ÚPSVaR-u právoplatné rozhodnutie o priznaní tohto peňažného príspevku.

 

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu. (§ 36 ods. 2 zákon č. 447/2008 Z. z.)

 

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na ÚPSVaR-e (§ 18 zákon č. 447/2008 Z. z.). Osoba s ŤZP okrem iných povinností uvedených v § 57 zákon č. 447/2008 Z. z. je povinná predložiť aj doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac na vyúčtovanie, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu).

 

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:

 • sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
 • ak príjem osoby s ŤZP a spoluposudzovaných osôb prevyšuje päť násobok sumy životného minima na jednu osobu alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €.

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét: Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (ak má chorobu, alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

 

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

 

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:

·       Lekárske nálezy

·       Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

·       Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)

·       Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok

·       Vyhlásenie o majetku

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

 

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je možné priznať v prípade, ak žiadateľ trpí chronickým stavom uvedeným v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo ak kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu používa technicky náročnú pomôcku, ktorá je v tejto prílohe uvedená.

 

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

 

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:

·       Lekárske nálezy

·       Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

·       Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)

·       Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok

·       Vyhlásenie o majetku

 

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, nie je vlastníkom ani držiteľom a jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy, osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ŤZP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity.

 

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

 

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:

·       Lekárske nálezy

·       Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

·       Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)

·       Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok

·       Vyhlásenie o majetku

 

Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Ide o výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes).

 

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

 

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:

·       Lekárske nálezy

·       Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

·       Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)

·       Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok

·       Vyhlásenie o majetku

 

Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Jednorázové peňažné príspevky

Peňažné príspevky na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

Za pomôcku sa považuje: vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo ich vykonávanie by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia, osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania, pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Peňažný príspevok sa poskytne: ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP, ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou: druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.

Príspevok sa poskytne aj: na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP  - Opatrenie MPSVR SR č. 7/2009.

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:
dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky, dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky, dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

 Peňažný príspevok sa neposkytne: ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• 
na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
• na výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• Lekárske nálezy
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania
(ak bolo podávané)
• Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• Vyhlásenie o majetku
• Predfaktúru

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčná a nemožno ju opraviť, alebo cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
• vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky
• nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

 Suma peňažného príspevku je najviac 8.630,42 €.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého:
• mechanického vozíka je najviac 1.659,70 €,
• elektrického vozíka je najviac 4.979,09 €
• načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

POZOR: Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Ide o príspevok na:
• 
opravu pomôcky,
• opravu úpravy pomôcky,
• opravu úpravy osobného motorového vozidla,
• opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:
• 
vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
• vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,
• chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodín).

 Peňažný príspevok sa poskytne:
• 
osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou,
• ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky,
• ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:
• 
dokladu o cene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
• zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

 Peňažný príspevok sa neposkytne:
• 
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
• na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• Lekárske nálezy
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania
(ak bolo podávané)
• Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• Vyhlásenie o majetku
• Predfaktúru príp. faktúru o vykonanej oprave ( ak bola navrhnutá v komplexnom posudku )

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

(schodolez, zdvihák, šikmá a zvislá schodisková plošina, výťah, stropné zdvíhacie zariadenie)
 Peňažný príspevok sa poskytne:
• 
ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie,
• ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
• ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
• ak ÚPSVaR vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

 Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima a ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia:
• 
je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
• ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• Lekárske nálezy
 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania
(ak bolo podávané)
• Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• Vyhlásenie o majetku
• Predfaktúru

 Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel. Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
• je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok,
• vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11.617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

 Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• 
je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• 
osoba s ŤZP požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,
• 
osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
• 
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
• 
osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
• 
osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
• 
ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
• 
osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
• 
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
• 
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,
• 
si jedno osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

 Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• 
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. autobus, električka, trolejbus) a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
• 
nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• 
zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa, ťažkej poruchy sfinkterov a cystickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:
• 
na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
• 
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• 
na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• 
Lekárske nálezy
• 
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania
(ak bolo podávané)
• 
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• 
 Vyhlásenie o majetku

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť max 6.638,79 €.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu ÚPSVaR zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu, sú oslobodené od povinnosti mať vozidlo označené diaľničnou známkou (v zahraničí, teda aj v ČR je diaľničná známka potrebná). Aby držiteľ parkovacieho preukazu mohol túto výhodu využívať, je potrebné vyplniť žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady a poslať ju spolu s kópiou oboch strán technického preukazu vozidla a kópiou oboch strán parkovacieho preukazu na adresu:
     Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
     Mlynské Nivy 45,
     821 09 Bratislava.

 Informácie a žiadosť sú dostupné na stránke www.eznamka.sk v odkaze Materiály na stiahnutie.

Fyzická osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, ale môže mať diaľničnú známku na jedno auto s ktorým sa prepravuje. Pri kontrole na ceste:
• 
musí sedieť vo vozidle a preukázať sa parkovacím preukazom, potvrdenie o registrácii vozidla v systéme Národnej diaľničnej spoločnosti pri sebe mať nemusí.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

 Peňažný príspevok sa poskytne:
• 
ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• 
ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
• 
ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

 Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:
• 
na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
• 
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• 
na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
• 
na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo upravené predo dňom posúdenia.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• Lekárske nálezy
• 
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• 
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
• 
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• 
Vyhlásenie o majetku
• 
Predfaktúru

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6.638,79 €. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmich rokov sumu 6.638,79 €.

 Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu, garáže

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:
• 
zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
• 
úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
• 
úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje:
• 
vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
• 
úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

 Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• 
je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
• 
má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
• 
ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

 Peňažný príspevok sa neposkytne:
• 
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• 
na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

 Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• 
Lekárske nálezy
• 
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania
(ak bolo podávané)
• 
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• 
Vyhlásenie o majetku
• 
Predfaktúru ( možno doložiť aj počas konania na výzvu správneho orgánu )

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
• 
6.638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
• 
1.659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.Opatrenie MPSVR SR č. 6/2009.

Sociálna pomoc a starostlivosť

Výnimkou je nárok na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách. Tento zákon definuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím od narodenia. Do uvedenej skupiny sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1.1.2014 zaradená služba včasnej intervencie, ktorá je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakoľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto služby by mali byť poskytované viaceré odborné činnosti (špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie). Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantne alebo terénnou formou, napr. priamo v domácnosti, v ktorej žije dieťa so zdravotným postihnutím.
 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, a to zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Pre svoje ŤZP dieťa máte nárok na túto sociálnu pomoc a starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu na základe posúdenia zdravotného stavu vychádzajúceho z lekárskeho nálezu, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie o nepriaznivom stave nie staršieho ako šesť mesiacov (§8 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskymi správami je potrebné predložiť na posúdenie obci, alebo VÚC.

Tento zákon definuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím od narodenia.

Do uvedenej skupiny sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1. januára 2014 zaradená služba včasnej intervencie, ktorá je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakolľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodinz. V rámci tejto služby by mali byť poskytované viaceré odborné činnosti (špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie).

Služba včasnej intervencie

Je sociálnou službou, ktorá sa poskytuje dieťaťu so zdravotným postihnutím do 7 rokov jeho veku. Cieľom služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo k ohrozeniu vývoja dieťaťa z dôvodu zdravotného postihnutia, podporiť jeho optimálny vývoj a zabezpečiť takú pomoc dieťaťu a jeho rodine, aby sa neocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila z komunity. Sociálna služba musí zohľadňovať nielen individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti jej rodiny a má rodine pomôcť uvedomiť si a posilniť svoje vlastné schopnosti pri prekonávaní každodenných problémov. Výhodou tejto služby je, že sa môže poskytovať nielen v ambulancii (napr. v centre), ale aj priamo odbornými zamestnancami v domácom prostredí dieťaťa.
 Aké činnosti sú poskytované v tejto službe?
• 
špecializované poradenstvo
• 
sociálna rehabilitácia
(napr. rozvoj a nácvik zručností, aktivizácia schopností, posilňovanie rôznych návykov, nácvik používania pomôcky, priestorovej orientácie, samostatného pohybu)
• rôzne preventívne aktivity (napr. predchádzanie, prekonanie a riešenie rizikových situácií)
• stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie (napr. vývinová – podporujúca osobnostný vývin dieťaťa so zdravotným postihnutím v jednotlivých zložkách jeho vývinu (pohyb, reč, myslenie), koncept bazálnej stimulácie (vrátane vibračnej, orálnej a somatickej stimulácie), stimulácia senzomotorická v rámci hipoterapie.

 Na koho sa máme obrátiť, ak potrebujeme túto službu?
Povinnosť zabezpečiť túto sociálnu službu má príslušný vyšší územný celok (svojimi organizáciami alebo neverejnými poskytovateľmi), v ktorom má dieťa so zdravotným postihnutím trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že sociálnu službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok môžu finančne podporiť túto službu zo svojich zdrojov.

 Musí byť dieťa na účely tejto služby osobitne posúdené?
Na rozdiel od iných sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú občanom so zdravotným postihnutím, na účely tejto sociálnej služby nemusí byť dieťa posúdené zamestnancami obce alebo vyššieho územného celku, zdravotné postihnutie dieťaťa je možné preukázať potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. odborný lekár).

Aké činnosti sú poskytované v tejto službe?
 • špecializované poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia (napr. rozvoj a nácvik zručností, aktivizácia schopností, posilňovanie rôznych návykov, nácvik používania pomôcky, priestorovej orientácie, samostatného pohybu)
 • rôzne preventívne aktivity (napr. predchádzanie, prekonanie a riešenie rizikových situácií)
 • stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie (napr. vývinová – podporujúca osobnostný vývin dieťaťa so zdravotným postihnutím v jednotlivých zložkách jeho vývinu (pohyb, reč, myslenie), koncept bazálnej stimulácie (vrátane vibračnej, orálnej a somatickej stimulácie), stimulácia senzomotorická v rámci hipoterapie.
Na koho sa máme obrátiť, ak potrebujeme túto službu?

Povinnosť zabezpečiť túto sociálnu službu má príslušný vyšší územný celok (svojimi organizáciami alebo neverejnými poskytovateľmi), v ktorom má dieťa so zdravotným postihnutím trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že sociálnu službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok môžu finančne podporiť túto službu zo svojich zdrojov.

Musí byť dieťa na účely tejto služby osobitne posúdené?

Na rozdiel od iných sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú občanom so zdravotným postihnutím, na účely tejto sociálnej služby nemusí byť dieťa posúdené zamestnancami obce alebo vyššieho územného celku, zdravotné postihnutie dieťaťa je možné preukázať potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. odborný lekár).

Koncesionárske poplatky

 V domácnostiach, kde žije osoba s ŤZP platí oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky podľa Zákona 68/2008 z 15. februára 2008 Čl. I § 5 (1) 12)

 Odhlásenie sa podáva elektronickým formulárom, ku ktorému je potrebné doložiť čitateľnú kópiu preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sprievodca dávkami a kompenzáciami vo veku od 3 - 6

„Predĺžená“ rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka (rodičovský príspevok) sa zvyčajne poskytuje do troch rokov veku dieťaťa. Pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kvôli ktorému si vyžaduje osobitnú starostlivosť, rodič s ním môže byť na rodičovskej dovolenke (a poberať príspevok), až kým dieťa nedovŕši 6 rokov. Po dovŕšení 6 rokov môže rodič požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie.

Choroby a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť sú uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení. Sú to:

Infekčné a parazitárne choroby Tuberkulóza, vrodený syfilis, zápaly pečene, HIV
Onkologické ochorenia Zhubné, výnimočne aj nezhubné nádory
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a poruchy imunity Anémie, poruchy zrážania, poruchy imunitného mechanizmu
Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok Choroby štítnej žľazy, cukrová úplavica, choroby z podvýživy a metabolické poruchy
Duševné poruchy a poruchy správania Poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok, schizofrénia, afektívne poruchy, duševná zaostalosť, poruchy správania a emočné poruchy
Choroby nervového systému Zápalové choroby ústredného nervového systému, systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém, extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti, demyelinizačné choroby ústredného nervového systému, epizodické a záchvatové poruchy, poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí, polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému, poruchy nervovosvalovej platničky a svalu, mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy, iné poruchy nervového systému
Choroby oka Poruchy videnia a slepota
Choroby ucha a hlávkového výbežku Choroby vnútorného ucha, praktická alebo úplná hluchota
Choroby obehovej sústavy Zdĺhavé reumatické choroby srdca, hypertenzné choroby, iné choroby srdca, cievne choroby mozgu, choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
Choroby dýchacej sústavy Chronické choroby dolných dýchacích ciest, iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium, iné choroby dýchacej sústavy
Choroby tráviacej sústavy Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva, choroby pečene, chronický zápal podžalúdkovej žľazy, iné choroby tráviacej sústavy
Choroby kože a podkožného tkaniva Pľuzgierové (bulózne) dermatózy, dermatitídy a ekzémy, papuloskvamózne choroby
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva Zápalové polyartropatie, artrózy, iné poruchy kĺbov, systémové choroby spojivového tkaniva, deformujúce dorzopatie, spondylopatie, dorzopatie
Choroby močovej a pohlavnej sústavy Glomerulárne choroby, tubulointersticiálne choroby, zlyhanie obličiek, iné choroby močovej sústavy
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové malformácie Vrodené chyby nervového systému, oka, ucha, tváre a krku, vrodené choroby obehovej sústavy, dýchacej sústavy, rázštep pery a rázštep podnebia, vrodené chyby tráviacej sústavy, močovej sústavy, vrodené chyby a deformácie svalov a kostí, iné vrodené chyby, chromozómové anomálie nezatriedené inde
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým alebo psychickým postihnutím, prípadne so závažným postihnutím vnútorných orgánov neovplyvniteľným liečbou,
Chýbanie končatín Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

To, že dieťa trpí chorobou uvedenou v zozname, ešte automaticky neznamená, že jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý. Ochorenie musí byť v takom štádiu, resp. spôsobovať také komplikácie, že si zdravie dieťaťa vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodiča, napr. pri príprave stravy, aplikácii liekov, sprevádzaní v zdravotníckych zariadeniach.

To, či je zdravotný stav dieťaťa dlhodobo nepriaznivý, posudzuje posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého alebo prechodného bydliska dieťaťa. Rodič na úrad podá žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok. Súčasťou tlačiva žiadosti je lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár dieťaťa. Zdravotný stav je potrebné zdokladovať aj odbornými lekárskymi nálezmi. Po posúdení úrad práce (oddelenie štátnych sociálnych dávok) vydá rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku.

„Predĺžená“ rodičovská dovolenka kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa nemusí nadväzovať na „riadnu“ rodičovskú dovolenku (do troch rokov veku). Ak dieťa vo veku do šesť rokov vážne ochorie, rodič sa môže vrátiť na rodičovskú dovolenku a opätovne požiadať o rodičovský príspevok (tento môže žiadať maximálne 6 mesiacov spätne).

Ak úrad práce posúdi zdravotný stav dieťaťa ako dlhodobo nepriaznivý, rodič poberá rodičovský príspevok. Aj rodič poberajúci rodičovský príspevok z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťa môže byť zárobkovo činný, a to akoukoľvek formou (napr. sa zamestná alebo podniká). Výška príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča nemá vplyv na nárok, ani na výšku rodičovského príspevku. Dieťa tiež môže byť umiestnené v materskej škole alebo zverené do starostlivosti inej osoby (napr. starého rodiča).

Pokiaľ sa rodič rozhodne starať sa o dieťa osobne a nechodiť do zamestnania, písomne zamestnávateľovi oznámi, že nastupuje na rodičovskú dovolenku. Oznámenie je potrebné zamestnávateľovi zaslať aspoň mesiac pred predpokladaným dňom začiatku rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy na obdobie čerpania rodičovskej dovolenky. Dĺžku rodičovskej dovolenky si určuje rodič – do zamestnania sa teda môže vrátiť skôr, ako dieťa dovŕši šesť rokov veku. Rodičovský príspevok bude poberať do šiestich rokov veku dieťaťa (pokiaľ sa jeho zdravotný stav nezlepší).

Rodič na rodičovskej dovolenke je tzv. poistencom štátu, teda štát za neho platí poistné na dôchodkové a zdravotné poistenie. Musí sa však ako poistenec štátu prihlásiť – doručením tlačiva Registračný list fyzickej osoby Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Ak úrad rozhodne, že zdravotný stav dieťaťa nie je dlhodobo nepriaznivý, môže sa rodič proti rozhodnutiu odvolať. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ by ústredie potvrdilo rozhodnutie úradu práce, rodič sa môže obrátiť na súd so správnou žalobou. Lehota na jej podanie sú dva mesiace od doručenia rozhodnutia ústredia. Rodič tiež môže na úrad práce podať novú žiadosť o posúdenie zdravotného stavu, a to kedykoľvek keď sa zdravotný stav dieťaťa zhorší.

Prídavok na dieťa

Štátny príspevok, o ktorý môžete požiadať spolu s príspevkom pri narodení dieťaťa na ÚPSVaR-e a tam ju aj odovzdáte

Prídavok sa poskytuje na každé dieťa, mesiac pozadu (až keď sa dieťa narodí), maximálne do 25 rokov veku života dieťaťa a je vyplácaný mesačne ÚPSVaR-om oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) a ktorou sa prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Nárok na prídavok na dieťa má len jedna osoba a to:
1. rodič nezaopatreného dieťaťa,
2. rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
3. osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
4. rodič plnoletého nezaopatreného dieťa (najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov)
5. maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Keď rodičia dieťaťa nežijú spolu nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Podmienky nároku na prídavok ma oprávnená osoba:
ak sa stará o nezaopatrené dieťa, má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Suma príspevku: 23,52 € mesačne, od 1. januára 2018 sa zvýši na 23,68 € mesačne.

Požiadať je potrebné pred uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril (teda v mesiaci, keď sa dieťa narodilo)

Tlačivo: Žiadosť o prídavok na dieťa

Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz poberateľa prídavku

Povinnosti rodiča, resp. oprávnenej osoby:
1. preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na jeho trvanie a na jeho výplatu,
2. do 8 dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do 8 dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
3. zabezpečiť použitie prídavku na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Rodič, resp. oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy. Poberateľ  (oprávnená osoba) je povinný po dovŕšení troch rokov nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, to neplatí, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa:
do 3 rokov veku alebo
do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa.

Nárok na príspevok má oprávnená osoba, ak:
vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR,
má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Starostlivosť o dieťa môže byť vykonávaná:
v rodinnom prostredí dieťaťa,
v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa (jasle, MŠ, ŠMŠ) alebo
v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa

Suma príspevku za kalendárny mesiac je
min. 41,10 € ak nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa (napr. stará sa oň starý rodič a podobne)
max. 280 €, základom sú podklady preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa
najviac 80 €, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Požiadať je potrebné na ÚPSVaR-e podľa miesta prechodného alebo trvalého bydliska.

Tlačivo: Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa je na ÚPSVaR-e

Povinnosti oprávnenej osoby:
1. Oprávnená osoba je povinná platiteľovi zmeny týchto skutočností preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu písomne do 8 dní. Alebo tieto zmeny do 8 dní oznámiť platiteľovi elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
2. Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok (§ 10 ods. 2).

Rôzne možnosti:
Rodič, ktorý pracuje alebo študuje
si môže vybrať medzi poberaním príspevku na starostlivosť o dieťa alebo poberaním rodičovského príspevku (prelinkovať na rodičovský príspevok) podľa toho, ktorý príspevok rodine alebo poberateľovi viac vyhovuje.

Príklady:
ak je dieťa v starostlivosti svojej babky alebo druhého rodiča, príspevok na starostlivosť o dieťa je iba vo výške 41,10 € bez preukazovania nákladov na starostlivosť o dieťa (výhodnejší rodičovský príspevok 213,20 € mesačne)
ak je dieťa v štátnej materskej škole, rodič dostane príspevok na starostlivosť najviac vo výške 80 € (výhodnejší rodičovský príspevok 213,20 € mesačne)
ak je dieťa v súkromných jasliach, za ktoré rodič platí viac ako 213,20 €, výhodnejší je príspevok na starostlivosť o dieťa (preplácanie nákladov na starostlivosť v jasliach až do 280 € mesačne)
pri rodičovskom príspevku oprávnená osoba nemusí preukazovať náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa, výška príspevku je cca 213,20 € mesačne

Daňový bonus

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňový bonus daňovým zvýhodnením na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 2.610 € a to: z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2.610 €) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
 2. vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
 3. preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom, ....)

Suma daňového bonusu: v roku 2017 je 21,41 € mesačne na jedno dieťa. Ročná suma je 256,92 € na jedno dieťa. V roku 2018 bude mesačný daňový bonus vo výške 21,56 €, ročný vo výške 258,72 €.

Príplatok k príspevku na dieťa

Štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

Nárok na uplatnenie príplatku k prídavku má:
• oprávnená osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa,
• oprávnená osoba, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok, alebo starobný dôchodok, invalidný (pokles viac ako 70 %), výsluhový v SR, dôchodkové dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
• nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
• osoba, ktorej nebol priznaný daňový bonus na dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

Suma príplatku k prídavku je 11,02 € mesačne, no žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov. Vypláca sa spolu s prídavkom na dieťa (23,52 €).

Žiadosť  Príplatok k prídavku na dieťa

Rodičovský príspevok

Štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje pri starostlivosti o dieťa zväčša po skončení materského finančného príspevku, alebo ak nevznikol nárok na materské.

Rodičovský príspevok je upravený v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na rodičovský príspevok má nárok len jedna oprávnená osoba (rodič, resp. osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti), ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa:
do 3 rokov veku,
do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, (kontrola zdravotného stavu môže byť stanovená, ale môže byť aj nepotrebná vzhľadom k tomu, o aké ochorenie dieťaťa ide)
do 6 rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok vzniká už od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

No môže byť aj vo výške doplatku do max. výšky príspevku v prípade, že materské je vo výške nižšej ako je výška rodičovského príspevku (súbeh rodičovského a materského príspevku). Ak jeden z rodičov pracuje v zahraničí, druhý rodič ak bol nezamestnaný, môže si nárokovať o podobnú dávku v zahraničí. Na Slovensku mu v takomto prípade nevznikne nárok na rodičovský príspevok.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak
a) aspoň jedna z nich má nárok na materské
alebo má nárok na obdobnú dávku, ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku, ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky alebo 6 rokov alebo smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Suma rodičovského príspevku je 213,20 € mesačne na jedno dieťa. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 213,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

Žiadosť o rodičovský príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e.

Rodičovský príspevok vypláca príslušný ÚPSVaR, matka musí pred skončením materskej dovolenky vyplniť príslušné tlačivá a dať si ich potvrdiť na pobočke Sociálnej poisťovne a následne ich spolu s kópiou rodného listu dieťaťa doručiť na príslušný ÚPSVaR. Okrem toho je matka povinná nahlásiť zmenu súvisiacu s nástupom na rodičovskú dovolenku aj zdravotnej poisťovni.

Konanie o rodičovskom príspevku:
na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi
na základe rodného listu
na základe lekárskej dokumentácie (posudok)
doklad o návšteve zariadenia (dieťa môže navštevovať zariadenie bez obmedzenia)

Povinnosti:
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a výplatu rodičovského príspevku a do 8 dní ich písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR-u. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.

Súbeh rodičovského príspevku a zárobková činnosť rodiča

Rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať a súčasne poberať mzdu/zárobok a výška jeho mzdy nemá vplyv na poberanie a ani na výšku rodičovského príspevku. Pri poberaní rodičovského príspevku nemusí rodič osobne zabezpečovať dieťaťu celodennú osobnú starostlivosť o dieťa.

Súbeh rodičovského príspevku a zárobková činnosť rodiča, ošetrovné a príspevok na starostlivosť o dieťa
Ak rodič poberajúci rodičovský príspevok začne pracovať, môže umiestniť svoje dieťa aj v predškolskom zariadení alebo zabezpečiť starostlivosť inou osobou (napr. príbuzným). Pri rodičovskom príspevku nie je ani rozhodujúce na akú dlhú dobu (či 4 hodiny alebo 8 hodín) bude dieťa v starostlivosti iného (MŠ alebo napr. u starého rodiča). Nárok na rodičovský príspevok neovplyvňuje ani skutočnosť, ak dieťa ochorie a rodič poberá ošetrovné.

Ak by pracujúci rodič umiestnil dieťa v jasliach alebo MŠ môže požiadať aj o príspevok na starostlivosť o dieťa, ale nárok na rodičovský príspevok by mu zanikol, nakoľko oba tieto príspevky nemôže poberať.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Dávka určená na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku, inak sa príspevok odníma.

Suma príspevku na každé nezaopatrené dieťa je 17,20 € mesačne.

Nárok na príspevok nepatrí, ak:
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

Zdravotné poistenie

Dotýkajúce sa hlavne rodiny s ŤZP dieťaťom od 3 – 6 je za:
nezaopatrené dieťa
fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok,
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá peňažný príspevok za opatrovanie fyzickú osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov
fyzickú osobu/rodiča, ktorý opatruje občana s ŤZP (aj dieťa od 6 rokov veku) odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu
alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ŤZP podľa osobitného predpisu
fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské
fyzickú osobu, ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 10 dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti aj po tomto dni
fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi
fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie

POZOR: Vo všetkých uvedených prípadoch fyzická osoba, nemôže byť súčasne zamestnancom ani samostatne zárobkovo-činnou osobou. Sleduje sa jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, okrem vyňatých príjmov, a ten nesmie presiahnuť úhrn minimálnych základov, ktorý je určený v právnych predpisoch. Informácie týkajúce sa aktuálnych minimálnych základov Vám poskytne príslušná zdravotná poisťovňa.

Starostlivosť o dieťa na účely zdravotného poistenia
Štát platí zdravotné poistenie aj za osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov. Na účely zdravotného poistenia sa považuje nielen osobná celodenná starostlivosť o dieťa, ale táto podmienka je splnená aj vtedy, ak dieťa:
navštevuje jasle, materskú školu, alebo zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie (najviac v rozsahu 4 hodín/deň). (pri poberaní rodičovského príspevku časová podmienka nie je)
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
zo zdravotných dôvodov je v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

 

Dôchodkové poistenie

Poistencom štátu môže byť: kkk
fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku 
fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku
fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov, môže byť dôchodkovo poistená, ak:
ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území SR
dieťa môže byť v školskom zariadení aj viac ako štyri hodiny denne
nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo samostatne zárobkovo činná osoba
nie je poistená z iného titulu a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila ani vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
ak podala prihlášku na dôchodkové poistenie

Povinnosti rodiča:
Rodič musí podať v Sociálnej poisťovni prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 3 rokov. Ale ak napr. matka začne pracovať, je povinná sa odhlásiť z tohto poistenia (odhláška), a to do 8 dní odo dňa, kedy vznikol dôvod pre zánik povinného dôchodkového poistenia.

Upozornenie:
Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 3 rokov je splnenie riadnej starostlivosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

Hmotná núdza a dieťa so zdravotným postihnutím

Z dôvodu ZZ dieťaťa sa rodina môže dostať do stavu hmotnej núdze a potrebuje pomoc. Aj v tomto ohľade je nápomocný štát a vie poskytnúť sociálnu pomoc, o ktorú je potrebné požiadať na príslušnom ÚPSVaR-e.

Pre informáciu:

Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima.

Sociálna pomoc je poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení hmotnej núdze. Základné sociálne poradenstvo je činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnosti jej riešenia a na usmernenie človeka pri voľbe a uplatňovaní sociálnej pomoci.

Dávku v hmotnej núdzi je pridelená vtedy, ak poberatelia dávky nevedia alebo nemôžu zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojim majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné). Základná dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej osoby.

Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, poskytuje štát pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Dávka v hmotnej núdzi

Sociálna dávka, ktorá sa poskytuje na zabezpečenie príjmu rodiny a jej členov, aby si mohli zabezpečiť základné životné potreby a jej výška závisí od počtu členov rodiny.

 Výška dávky v hmotnej núdzi je:
pre jednotlivca 61,60 € mesačne,
pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 € mesačne,
pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne,
pre dvojicu bez detí 107,10 € mesačne,
pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 € mesačne,
pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 216,10 € mesačne.

Od poberateľa dávky sa očakáva, že bude aktívny (napr. vykonáva práce pre obec, dobrovoľnícke činnosti a podobne) a to v rozsahu 32 hodín/mesačne. Ak by poberateľ neodpracoval stanovený počet hodín, dávka sa mu zníži (neplatí pre určité skupiny občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu pracovať).

Sociálna dávka v hmotnej núdze sa neznižuje ak člen domácnosti
dosiahol dôchodkový vek, alebo poberá predčasný starobný dôchodok
je invalidný (plne alebo čiastočne)
• je nezaopatrené dieťa
je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
• má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku v postavení rodičov sú aj osoby, ktorými bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu
si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
ktorému vykonávanie prác nebolo ponúknuté.

V prípade, že človek nespadá do jednej z týchto kategórii a ponúknu mu vykonávanie práce pre obec alebo VÚC, nemal by ju odmietnuť. Ak tak urobí, zníži sa mu vyplácaná suma pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je na stránkach ÚPSVaR-u.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorí sú v hmotnej núdzi. Poskytuje sa najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 598,44 € (troj násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Ak sa poskytne opakovane, tak súčet súm poskytnutých v priebehu jedného roka nesmie presiahnuť túto hranicu.

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na obecnom úrade v obci, kde má žiadateľ trvalý pobyt. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je nárok, t. j. obec nemusí žiadosti vyhovieť, ak na poskytnutie takejto pomoci nemá finančné prostriedky. Každá obec má vlastný formulár žiadosti, dostupný na obecnom úrade. Obec je povinná o žiadosti rozhodnúť (teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obecnom úrade, rozhoduje o ňom príslušný súd.

Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje pre členov domácnosti až po posúdení ich príjmu, majetku, možnosti pracovať a uplatniť si nároky. Osoba, ktorá podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (žiadateľ) je zástupcom členov domácnosti a po rozhodnutí úradu je aj príjemcom pomoci.

Žiadateľ je povinný preukázať pri podaní žiadosti a pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi všetky skutočnosti o príjmových a majetkových pomeroch členov domácnosti a umožniť pracovníkom úradu overenie týchto skutočností v mieste svojho pobytu.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi a určí výšku dávky a príspevkov, ktoré mu budú vyplácané. V prípade, že po vydaní rozhodnutia sa zmenia okolnosti a osobe v hmotnej núdzi vznikne nárok na ďalší príspevok – napríklad na ochranný príspevok, môže písomne požiadať ÚPSVaR o priznanie takéhoto príspevku.

Úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené.

Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu – najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. To znamená, ak človek požiada o pomoc v hmotnej núdzi v marci, dávka za marec mu bude vyplatená najneskôr do konca apríla, dávka za apríl do konca mája atď.

Poberateľ dávky sa musí zdržiavať v Slovenskej republike, pretože dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej sa nevyplácajú do zahraničia a neplatia sa za čas, v ktorom sa osoba v hmotnej núdzi zdržiava v zahraničí.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je na stránkach ÚPSVaR-u.

 Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, má nárok na zníženie výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t. j. na 2,32 €). Oznámenie sa podáva elektronickým formulárom, ku ktorému je potrebné doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

                           

Príspevok na bývanie

Dávka určená občanovi alebo členovi jeho rodiny, ktorý sa s ním spoločne posudzuje (manžel/ka, nezaopatrené deti), za predpokladu, že je občanom v hmotnej núdzi a:
je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu,
nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním alebo
má v byte, resp. rodinnom dome právo doživotného užívania
býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku a platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

Suma príspevku na bývanie:
55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a členov jeho rodiny, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Ochranný príspevok

Dávka určená na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je:
a) 63,07 € mesačne,
ak ide o člena domácnosti podľa ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, alebo sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
b)
34,69 €
mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, uznaný za PN na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní)
c) 13,50  € mesačne ak ide člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo (za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti), rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1. roku veku dieťaťa.

Osobitnou kapitolou je zdravotné a sociálne poistenie (v rámci ktorého je dôchodkové poistenie), kde nie len zamestnávatelia, ale aj rodičia majú svoju povinnosť a práva.

 

Kompenzácia sociálnych dôsledkov

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre posúdenie a poskytnutie akéhokoľvek peňažného príspevku na kompenzácie je potrebné:
podanie
 žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu   na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska
súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález od všeobecného lekára (tlačivo je dostupné na webových stránkach úradov) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov, ktoré v súvislosti so zdravotným postihnutím žiadateľ navštevuje.
 potvrdenie o podaní daňového priznania alebo potvrdenie o príjme osôb žijúcich v domácnosti s ŤZP za predchádzajúci rok, v ktorom je podávaná žiadosť, priamo od zamestnávateľa. Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú

a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
b) prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,
c) peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e) invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,
f) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
g) štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h) prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za
stratu zdaniteľného príjmu,
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
j) daňový bonus podľa osobitného predpisu,
k) príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l) odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,
m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,
n) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu,
o) odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
p) peňažné dary poskytnuté
v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r) odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
s) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Čestné vyhlásenie na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní je vyššia ako  39.833 €. Za majetok sa nepovažuje majetok, ktorý využívate, ale majetok, ktorý bol zdedený, či darovaný. Poučenie je na uvedenom tlačive, ktoré je prílohou zákona č. 15 zákona 447/2008 Z. Z.  

POZOR: Ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39.833 €, peňažné príspevky nie je možné poskytnúť. Do tejto sumy sa nezapočítava hodnota nehnuteľnosti, ktorú užíva na trvalé bývanie.

Zákonný zástupca môže v zmysle Zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať o:
vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP (§ 16) – slúži na uplatnenie zliav a výhod napr. v doprave, kultúre a výška je určovaná dotknutým rezortom (vyhotovuje sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané rozhodnutie o preukaze, alebo rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu na základe žiadosti a lekárskych nálezov)
vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 17) – je na základe posúdenia, či je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. (O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov. Podkladom rozhodnutia je lekársky posudok, ktorý vyhotovuje posudkový lekár úradu). K týmto žiadostiam nie je potrebné dokladovať príjem fyzickej osoby s ŤZP ani príjem spoločne posudzovaných osôb.
poskytnutie peňažných príspevkov – na základe žiadosti, posúdenia zdravotného stavu, posúdenia príjmov a majetku.

POZOR: V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. nie je upravená spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Obmedzenie vekom je len pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu - od 6. roku veku a peňažnom príspevku na opatrovanie - od 6. roku veku.

Úrady postupujú v konaní aj podľa zákona č. 71/1967 zbierky (zákon o správnom konaní) a nemajú vymedzené "obmedziť" žiadateľa v počte podaní alebo v akomkoľvek časovom odstupe od posledného podania žiadosti.

Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

Druhá časť – Oblasti kompenzácie, posudková činnosť a zisťovanie príjmu majetku v týchto oblastiach (§ 5 zákona č. 447/2008 Z.z.):
a) mobility a orientácie (§ 6) – kompenzovanie zníženej pohybovej schopnosti samostatne sa premiestňovať alebo znížená orientačná schopnosť.
b) komunikácie (§ 7) – kompenzovanie narušenej schopnosti komunikácie má umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
c) zvýšených výdavkov (§ 8)
na diétne stravovanie,
súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
   • súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
   • súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
d) sebaobsluhy (§ 9) – kompenzáciou obmedzenej schopnosti sebaobsluhy alebo straty tejto schopnosti sa zabezpečí pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytne osobitná starostlivosť

Presný zoznam pomôcok je definovaný v Opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z. z na stránkach ÚPSVaR-u. Návrh na zaradenie určitej pomôcky do zoznamu pomôcok môže podať aj zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím (rodičia).

Návrh obsahuje:
názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
názov pomôcky,
účel pomôcky,
charakteristiku pomôcky,
cenu pomôcky,
maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
 odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.

Návrh sa podáva písomne na adrese:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska č. 4,6,8

816 43 Bratislava

Komplexný posudok
Podkladom na rozhodnutie
o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok na základe posudkovej činnosti v zmysle §10 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý zahŕňa:

• lekársku posudkovú činnosť
• sociálnu posudkovú činnosť

POZOR: Súčasťou rozhodovacej činnosti je aj zisťovanie príjmu a majetku osoby s ŤZP, k čomu sa pripočítavajú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb (rodičia) žijúcich v spoločnej domácnosti (napr. v rodine s jedným ŤZP dieťaťom a súrodencom sa sčítajú priemerný mesačný príjem rodičov / 4 = výška príjmu na 1 osobu. Pri určitej výške príjmu u ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. V komplexnom posudku môžu byť navrhnuté všetky formy kompenzácie, o ktoré klient žiada, ale rozhodnutie môže byť zamietavé z dôvodu vysokého príjmu. Pri rôznych kompenzáciách je v zákone určené o koľko násobok táto suma nesmie presiahnuť životné minimum, aby bolo poskytnutá kompenzácia. Na základe rozdielu sa určí percentuálne výška peňažného príspevku na tú-ktorú kompenzáciu.

Od 1. júla 2017 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, považuje suma alebo úhrn súm:
199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
91,06 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona (§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:
a) hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby
b) určovanie miery funkčnej poruchy
c)
posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia

d) posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP
e) posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie
f) posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6
g) posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Záver lekárskej posudkovej činnosti, teda lekársky posudok musí obsahovať:
vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP (ak je miera funkčnej poruchy najmenej 50 %)
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu (ak ho určí posudkový lekár),
závery k jednotlivým druhom odkázanosti (zadefinovanie je v zákone č. 447/ 2008 Z. z)

Sociálna posudková činnosť na účely tohto zákona (§ 13 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:
a) posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ŤZP
b) posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ŤZP
c) posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti
d) posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP podľa § 14; (na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie)
e) navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach (podľa § 6 - 10).

Na základe záverov zo sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu § 14.

Na základe lekárskeho posudku (§ 11 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) a na základe posudkového záveru (§ 13 ods. 9) príslušný orgán vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní jednorazového alebo opakovaného peňažného príspevku (§ 19).

Všeobecné informácie pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla § 34 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.:
 
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo

osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a tak bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok po schválení ÚPSVaR-om na kúpu pomôcok, výcvik, úpravu a opravu je možné poskytnúť až na základe:
dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky (auto, vozík...)

dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

Peňažný príspevok na kúpu, úpravu, výcvik a opravu pomôcky sa neposkytne:
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima

na pomôcku, ktorá bola zakúpená pred dňom vypracovania komplexného posudku
na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov
na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky, úpravu pomôcky, opravu pomôcky, opravu úpravy pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, ktoré boli zakúpené alebo vykonané predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Odvolanie sa podáva na miestne príslušný úrad, ktorý vydal rozhodnutie. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP (pri deťoch sa posudzujú aj rodičia).
Výška peňažného príspevku je najviac 8.630,42.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:
druhého mechanického vozíka je najviac 1.659,70 €, 
druhého elektrického vozíka je najviac 4.979,09 € a
druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €
osobného motorového vozidla je najviac 6.638,79 €
osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8.298,48 €

(Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €)

Jednorazové peňažné príspevky
peňažný príspevok na kúpu pomôcky

peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
peňažný príspevok na úpravu pomôcky
peňažný príspevok na opravu pomôcky
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia (schodolez, zdvihák, šikmá a zvislá schodisková plošina, výťah, stropné zdvíhacie zariadenie)
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu, garáže

Opakované peňažné príspevky:
peňažný príspevok na prepravu
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Opakované peňažné príspevky

Peňažný príspevok na prepravu

Poskytuje sa osobe s ŤZP odkázanej podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorej oblasť mobility je navrhnutá kompenzovať peňažným príspevkom na prepravu a má od ÚPSVaR-u právoplatné rozhodnutie o priznaní tohto peňažného príspevku.

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu ( § 36 ods. 2 zákon č. 447/2008 Z. z.).

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na ÚPSVaR-e (§ 18 zákon č. 447/2008 Z. z.). Osoba s ŤZP okrem iných povinností uvedených v § 57 zákon č. 447/2008 Z. z.  je povinná predložiť aj doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac na vyúčtovanie, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu).

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:
sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
ak príjem osoby s ŤZP a spoluposudzovaných osôb prevyšuje päť násobok sumy životného minima na jednu osobu alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét. Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima                     

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania  (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je možné priznať v prípade, ak žiadateľ trpí chronickým stavom uvedeným v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP alebo ak kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu používa technicky náročnú pomôcku, ktorá je v tejto prílohe uvedená.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu  
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, nie je vlastníkom ani držiteľom a jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy, osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ŤZP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima      

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
• Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
• Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
• Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
• Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Ide o výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes).

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.   

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu   
 Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

 

Jednorazové peňažné príspevky

Peňažné príspevky na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

Za pomôcku sa považuje:

vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo ich vykonávanie by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia, osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania, pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Peňažný príspevok sa poskytne: ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP, ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou: druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.

Príspevok sa poskytne aj: na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP – Opatrenie MPSVR SR č. 7/2009.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:
dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky, dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky, dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

Peňažný príspevok sa neposkytne: ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
na výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
• Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku
 Predfaktúru

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
je nefunkčná a nemožno ju opraviť, alebo cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky
nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Suma peňažného príspevku je najviac 8.630,42 €.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého:
mechanického vozíka je najviac 1.659,70 €,
elektrického vozíka je najviac 4.979,09 € a
načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

POZOR: Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Ide o príspevok na:
opravu pomôcky,
opravu úpravy pomôcky,
opravu úpravy osobného motorového vozidla,
opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:
vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,
chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodín).

Peňažný príspevok sa poskytne: 
osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu,
ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou,
ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky,
ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:
dokladu o cene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok sa neposkytne: 
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy (nie sú potrebné, ak je vydaný komplexný posudok)
 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku
Predfaktúru príp. faktúru o vykonanej oprave (ak bola navrhnutá v komplexnom posudku)

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

(schodolez, zdvihák, šikmá a zvislá schodisková plošina, výťah, stropné zdvíhacie zariadenie)

Peňažný príspevok sa poskytne:
ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie,
ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
ak ÚPSVaR vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima a ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia
je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu 
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku
Predfaktúru

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel. Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:
je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok,
vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11.617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
osoba s ŤZP požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,
osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,
si jedno osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. autobus, električka, trolejbus) a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa, ťažkej poruchy sfinkterov a cystickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:
na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť max 6.638,79 €.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu ÚPSVaR zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu, sú oslobodené od povinnosti mať vozidlo označené diaľničnou známkou (v zahraničí, teda aj v ČR je diaľničná známka potrebná). Aby držiteľ parkovacieho preukazu mohol túto výhodu využívať, je potrebné vyplniť žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady a poslať ju spolu s kópiou oboch strán technického preukazu vozidla a kópiou oboch strán parkovacieho preukazu na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava.

Informácie a žiadosť sú dostupné na stránke eznamka.sk v odkaze Materiály na stiahnutie.

Fyzická osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, ale môže mať diaľničnú známku na jedno auto s ktorým sa prepravuje. Pri kontrole na ceste:
musí sedieť vo vozidle a preukázať sa parkovacím preukazom, potvrdenie o registrácii vozidla v systéme Národnej diaľničnej spoločnosti pri sebe mať nemusí.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok sa poskytne:
ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:
na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo upravené predo dňom posúdenia.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku
Predfaktúru

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6.638,79 €. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmich rokov sumu 6.638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu, garáže

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:
· zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
· úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
· úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

 

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje:
· vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
· úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

 

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
· je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
· má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
· ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 

 

 

Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.

 

 

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

 

Peňažný príspevok sa neposkytne:
· ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
· na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

 

 

 

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
· Lekárske nálezy
· Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
·  Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
· Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
· Vyhlásenie o majetku
·  Predfaktúru (možno doložiť aj počas konania na výzvu správneho orgánu)

 

 

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
· 6.638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
· 1.659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

 

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

 

 

 

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.Opatrenie MPSVR SR č. 6/2009.

 

 

 

 

·        

Sociálna pomoc a starostlivosť

Výnimkou je nárok na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách. Tento zákon definuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím od narodenia. Do uvedenej skupiny sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1.1.2014 zaradená služba včasnej intervencie, ktorá je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakoľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto služby by mali byť poskytované viaceré odborné činnosti (špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie). Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantne alebo terénnou formou, napr. priamo v domácnosti, v ktorej žije dieťa so zdravotným postihnutím.

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, a to zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pre svoje ŤZP dieťa máte nárok na túto sociálnu pomoc a starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu na základe posúdenia zdravotného stavu vychádzajúceho z lekárskeho nálezu, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie o nepriaznivom stave nie staršieho ako šesť mesiacov (§8 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskymi správami je potrebné predložiť na posúdenie obci, alebo VÚC.

Tento zákon definuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím od narodenia.

Do uvedenej skupiny sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1.1.2014 zaradená služba včasnej intervencie, ktorá je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakoľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto služby by mali byť poskytované viaceré odborné činnosti (špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie).

Služba včasnej intervencie

Je sociálnou službou, ktorá sa poskytuje dieťaťu so zdravotným postihnutím do 7 rokov jeho veku. Cieľom služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo k ohrozeniu vývoja dieťaťa z dôvodu zdravotného postihnutia, podporiť jeho optimálny vývoj a zabezpečiť takú pomoc dieťaťu a jeho rodine, aby sa neocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila z komunity. Sociálna služba musí zohľadňovať nielen individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti jej rodiny a má rodine pomôcť uvedomiť si a posilniť svoje vlastné schopnosti pri prekonávaní každodenných problémov. Výhodou tejto služby je, že sa môže poskytovať nielen v ambulancii (napr. v centre), ale aj priamo odbornými zamestnancami v domácom prostredí dieťaťa.

Aké činnosti sú poskytované v tejto službe?
• špecializované poradenstvo
• sociálna rehabilitácia
(napr. rozvoj a nácvik zručností, aktivizácia schopností, posilňovanie rôznych návykov, nácvik používania pomôcky, priestorovej orientácie, samostatného pohybu)
rôzne preventívne aktivity (napr. predchádzanie, prekonanie a riešenie rizikových situácií)
stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie (napr. vývinová – podporujúca osobnostný vývin dieťaťa so zdravotným postihnutím v jednotlivých zložkách jeho vývinu (pohyb, reč, myslenie), koncept bazálnej stimulácie (vrátane vibračnej, orálnej a somatickej stimulácie), stimulácia senzomotorická v rámci hipoterapie.

Na koho sa máme obrátiť, ak potrebujeme túto službu?
Povinnosť zabezpečiť túto sociálnu službu má príslušný vyšší územný celok (svojimi organizáciami alebo neverejnými poskytovateľmi), v ktorom má dieťa so zdravotným postihnutím trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že sociálnu službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok môžu finančne podporiť túto službu zo svojich zdrojov.

Musí byť dieťa na účely tejto služby osobitne posúdené?
Na rozdiel od iných sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú občanom so zdravotným postihnutím, na účely tejto sociálnej služby nemusí byť dieťa posúdené zamestnancami obce alebo vyššieho územného celku, zdravotné postihnutie dieťaťa je možné preukázať potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. odborný lekár).

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu (§ 36 ods. 2 zákon č. 447/2008 Z. z.).

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na ÚPSVaR-e (§ 18 zákon č. 447/2008 Z. z.). Osoba s ŤZP okrem iných povinností uvedených v § 57 zákon č. 447/2008 Z. z.  je povinná predložiť aj doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac na vyúčtovanie, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu).

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:
sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
ak príjem osoby s ŤZP a spoluposudzovaných osôb prevyšuje päť násobok sumy životného minima na jednu osobu alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

 

 

Zdravotná a sociálna posudková činnosť na účely sociálnych služieb

Podmienkou poskytnutia niektorých druhov sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, rehabilitačné stredisko, denný stacionár, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania) je odkázanosť občana (dieťaťa) na daný druh sociálnej služby v rámci, ktorej sa zisťuje aj stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby.

Ako a kto zisťuje odkázanosť občana na danú sociálnu službu?
odkázanosti občana na sociálnu službu rozhoduje na základe písomnej žiadosti občana podľa druhu sociálnej služby obec, ak ide napr. o opatrovateľskú službu, denný stacionár alebo vyšší územný celok, ak napr. ide o rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania). Občan podáva žiadosť tej obci alebo vyššiemu územnému celku, v ktorom má trvalé alebo prechodný pobyt. Občan v žiadosti, okrem osobných údajov, musí vždy uviesť, na ktorý druh sociálnej služby chce byť posúdený. V rámci rozhodovania prebieha aj zdravotná a posudková činnosť.

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva lekár alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním a to na základe napr. výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekárskych nálezov, posudkov a správ (nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov), ktoré občan prinesie od svojho zmluvného lekára na predpísanom tlačive, ktoré občanovi vydá obec alebo vyšší územný celok. Po zhodnotení a posúdení zdravotného stavu občana, lekár alebo sestra určia stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia (ak nejde o stav trvalý) a vydajú zdravotný posudok.

Na medicínske posúdenie nadväzuje sociálna posudková činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník. Tento zamestnanec posudzuje individuálne predpoklady, rodinné prostredie, širšie sociálne prostredie občana a určí stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby, ako aj to pri akých úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách potrebuje občan pomoc inej osoby a vypracuje sociálny posudok. Oba posudky (zdravotný a sociálny) musia byť v súlade, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti a sú podkladom rozhodnutia. Obsahom rozhodnutia je výrok o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na danú sociálnu službu. Aj pri tomto posudzovaní má občan (rodič) právo byť prítomný a má právo vyjadrovať svoje potreby, predkladať návrhy na riešenie a prizvať si na posudzovanie aj inú osobu. Ako sme už uviedli aj v rámci posudkovej činnosti pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ak sa posudzuje dieťa – neprihliada sa na činnosti a aktivity, ktoré si nevie zabezpečiť ani dieťa bez postihnutia rovnakého veku a ktoré zabezpečujú rodičia.

Ako sa určuje stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a aké oblasti/úkony sa posudzujú?

V rámci posudkovej činnosti sa skúma, či je občan schopný/neschopný vykonávať rôzne úkony napr. v rámci hygieny, stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, akú pomoc potrebuje pri celkovom kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, pri orientácii v prostredí, pri dodržiavaní liečebného režimu, alebo či potrebuje dohľad. Každá oblasť je hodnotená počtom bodov (0, 5,10), ktoré sa spočítajú. Čím nižší počet bodov občan pri hodnotení dosiahne, tým vyššia je jeho odkázanosť, resp. neschopnosť vykonávať určité úkony a činnosti. Na základe dosiahnutých bodov je občan zaradený do príslušného stupňa odkázanosti a škála stupňov a rozsah pomoci v hodinách je uvedený v tabuľke.

 

Stupeň odkázanosti

Denný rozsah odkázanosti (hod)

Počet bodov

Ročný rozsah odkázanosti (hod)

I. stupeň

0 hodín

105 – 120

0 hodín

II. stupeň

2 – 4

85 – 104

60 – 120

III. stupeň

4 – 6

65 – 84

120 – 180

IV. stupeň

6 – 8

45 – 64

180 – 240

V. stupeň

8 – 12

25 – 44

240 – 360

VI. stupeň

Viac ako 12

0 – 24

Viac ako 360

Druhy sociálnych služieb

V tejto časti Vám predstavíme niektoré druhy sociálnych služieb, ktorých cieľom je poskytnúť podporu a pomoc rodinám s dieťaťom, osobitne aj rodinám s dieťaťom so zdravotným postihnutím, občanom so zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej osoby (vrátane detí).

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Táto terénna sociálna služba sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý z rôznych vážnych dôvodov (choroba, úraz, kúpeľná liečba, úmrtie rodiča, pôrod matky, narodenie 2- 3- čiat) nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám a ani za pomoci príbuzných. Dieťaťu je pomoc poskytovaná priamo v domácnosti a to pri bežných úkonoch potrebných pri starostlivosti o dieťa (vrátane hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školy) alebo pomoc a starostlivosť o domácnosť, v ktorej dieťa žije.

Tento druh sociálnej služby je možné poskytovať aj ambulantnou alebo terénnou formou aj vtedy, ak sa má zabezpečiť pomoc rodičovi dieťaťapodporiť ho v čase, keď sa pripravuje na trh práce (napr. rodič navštevuje rekvalifikačné kurzy) alebo realizuje iné aktivity súvisiace so vstupom alebo návratom na trh práce a nemá mu kto v tomto čase zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

V oboch prípadoch je potrebné o túto pomoc požiadať obec/mesto, v ktorej má rodič trvalý alebo prechodný pobyt. Obec je povinná poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa svojimi zamestnancami alebo zabezpečiť prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Túto pomoc je možné poskytovať nepretržite najviac 30 dní.

Opatrovateľská služba

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Rehabilitačné stredisko

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Denný stacionár

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Domov sociálnych služieb

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Zariadenie podporovaného bývania

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Koncesionárske poplatky

V domácnostiach, kde žije osoba s ŤZP platí oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky podľa Zákona 68/2008 z 15. februára 2008 Čl. I § 5 (1) 12)

Odhlásenie sa podáva elektronickým formulárom, ku ktorému je potrebné doložiť čitateľnú kópiu preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Sprievodca dávkami a kompenzáciami vo veku od 6 - 18

Prídavok na dieťa

Štátny príspevok, o ktorý môžete požiadať spolu s príspevkom pri narodení dieťaťa na ÚPSVaR-e a tam ju aj odovzdáte.

Prídavok sa poskytuje na každé dieťa, mesiac pozadu (až keď sa dieťa narodí), max do 25 rokov veku života dieťaťa a je vyplácaný mesačne ÚPSVaR-om oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) a ktorou sa prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

 Nárok na prídavok na dieťa má len jedna osoba a to:
1. rodič nezaopatreného dieťaťa,
2. rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
3. osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
4. rodič plnoletého nezaopatreného dieťa (najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov),
5. maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Keď rodičia dieťaťa nežijú spolu nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 Podmienky nároku na prídavok ma oprávnená osoba:
ak sa stará o nezaopatrené dieťa, má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

 Suma príspevku: 23,52 eur mesačne, od 1. januára 2018 sa zvýšila na 23,68 € mesačne.

Požiadať je potrebné pred uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril (teda v mesiaci, keď sa dieťa narodilo)

 Žiadosť o prídavok na dieťa
Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz poberateľa prídavku

Povinnosti rodiča, resp. oprávnenej osoby:
1. preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na jeho trvanie a na jeho výplatu,
2. do 8 dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do 8 dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
3. zabezpečiť použitie prídavku na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Rodič, resp. oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Daňový bonus

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňový bonus daňovým zvýhodnením na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

 Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
1. dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 2.610 eur a to: z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2.610 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
2. vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
3. preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom, ....)

 Suma daňového bonusu: bola v roku 2017 21,41 eur mesačne na jedno dieťa. Ročná suma je 256,92 eur na jedno dieťa. V roku 2018 je mesačný daňový bonus vo výške 21,56 eur, ročný vo výške 258,72 eur.

Príplatok k prídavku na dieťa

Štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

 na uplatnenie príplatku k prídavku má:
oprávnená osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa,
oprávnená osoba, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok, alebo starobný dôchodok, invalidný (pokles viac ako 70 %), výsluhový v SR, dôchodkové dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
osoba, ktorej nebol priznaný daňový bonus na dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

 Suma príplatku k prídavku je 11,02€ mesačne, no žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov. Vypláca sa spolu s prídavkom na dieťa (23,52 eur).

Žiadosť: Príplatok k prídavku na dieťa   

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Dávka určená na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku, inak sa príspevok odníma.

 Suma príspevku na každé nezaopatrené dieťa je 17,20 € mesačne.

 Nárok na príspevok nepatrí, ak:
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

 

Zdravotné poistenie

 Sa dotýka aj rodiny s ŤZP dieťaťom od 6 do 18:
nezaopatrené dieťa
fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok,
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne fyzickú osobu/rodiča, ktorý poberá peňažný príspevok za opatrovanie fyzickú osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov
fyzickú osobu/rodiča, ktorý opatruje občana s ŤZP (aj dieťa od 6 rokov veku) odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu
alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ŤZP podľa osobitného predpisu
fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské
 fyzickú osobu, ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 10 dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti aj po tomto dni
fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi
fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie

 POZOR: Vo všetkých uvedených prípadoch fyzická osoba, nemôže byť súčasne zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnú osobu a ešte sa sleduje jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, okrem vyňatých príjmov, a ten nesmie presiahnuť úhrn minimálnych základov, ktorý je určený v právnych predpisoch. Informácie týkajúce sa aktuálnych minimálnych základov Vám poskytne príslušná zdravotná poisťovňa.

 Starostlivosť o dieťa na účely zdravotného poistenia
Štát platí zdravotné poistenie aj za osobu/rodiča, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa od 6 rokov. Na účely zdravotného poistenia sa považuje nielen osobná celodenná starostlivosť o dieťa, ale táto podmienka je splnená aj vtedy, ak dieťa:
• navštevuje jasle, materskú školu, alebo zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie (najviac v rozsahu 4 hodiny/deň). (pri poberaní rodičovského príspevku časová podmienka nie je)
• pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
• zo zdravotných dôvodov je v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

 

 

Dôchodkové poistenie

 Poistencom štátu môže byť:
fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie 

Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

 Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, môže byť dôchodkovo poistená, ak:
ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území SR
dieťa môže byť v školskom zariadení aj viac ako štyri hodiny denne
nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo samostatne zárobkovo činná osoba
nie je poistená z iného titulu a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila ani vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
ak podala prihlášku na dôchodkové poistenie      

Povinnosti rodiča:
Rodič musí podať v Sociálnej poisťovni prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov. Ale ak napr. matka začne pracovať, je povinná sa odhlásiť z tohto poistenia (odhláška), a to do 8 dní odo dňa, kedy vznikol dôvod pre zánik povinného dôchodkového poistenia.

 Upozornenie:
Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov, najdlhšie do veku 18 rokov, je splnenie riadnej starostlivosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

 

Hmotná núdza a dieťa so zdravotným postihnutím

Z dôvodu ZZ dieťaťa sa rodina môže dostať do stavu hmotnej núdze a potrebuje pomoc. Aj v tomto ohľade je nápomocný štát a vie poskytnúť sociálnu pomoc, o ktorú je potrebné požiadať na príslušnom ÚPSVaR-e.

 Pre informáciu:

Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima.

Sociálna pomoc je poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení hmotnej núdze. Základné sociálne poradenstvo je činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnosti jej riešenia a na usmernenie človeka pri voľbe a uplatňovaní sociálnej pomoci.

Dávku v hmotnej núdzi je pridelená vtedy, ak poberatelia dávky nevedia alebo nemôžu zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojim majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné). Základná dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej osoby.

Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, poskytuje štát pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

 Príklad: Osamelá matka vychováva dve deti, jedno je zdravotne postihnuté. Jediným príjmom matky je opatrovateľský príspevok. Na každé dieťa poberá od ich otca minimálne výživné vo výške 27,13 eur. Na deti tiež pooberá prídavky vo výške 23,52 eur a príplatok k prídavku vo výške 11,03 eur na jedno dieťa. Bývajú v prenajatom byte a riadne uhrádzajú nájomné.

Ako príjem domácnosti sa na účely posudzovania hmotnej núdze započítajú opatrovateľský príspevok 249,35 eur zvýšený o 49,80 eur (opatrovaným je nezaopatrené dieťa) a výživné, t.j. spolu 353,41 eur. Prídavky na deti a príplatky k prídavkom sa nezapočítavajú.

Životné minimum pre dospelého s dvomi deťmi je 381,60 eur. Keďže príjem domácnosti je pod hranicou životného minima, sú osobami v hmotnej núdzi.

Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi majú nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 117,20 eur, ochranný príspevok (matka opatruje dieťa, ktoré je odkázané na opatrovanie) vo výške 63,07 eur, príspevok na nezaopatrené dieťa vo výške 17,20 eur na jedno dieťa a príspevok na bývanie vo výške 89,20 eur, t.j. spolu 303,87 eur.

Keďže príjem tejto rodiny je vyšší ako pomoc v hmotnej núdzi, na ktorú by mali nárok, ak by príjem nemali, žiadna dávka ani príspevky v hmotnej núdzi im nebudú vyplatené, a to napriek tomu, že ich príjem je pod hranicou životného minima pre jedného dospelého s dvomi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi

Sociálna dávka, ktorá sa poskytuje na zabezpečenie príjmu rodiny a jej členov, aby si mohli zabezpečiť základné životné potreby a jej výška závisí od počtu členov rodiny.

 Výška dávky v hmotnej núdzi je:
 
pre jednotlivca 61,60 € mesačne,
pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 € mesačne,
pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne,
pre dvojicu bez detí 107,10 € mesačne,
pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 € mesačne,
pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 216,10 € mesačne.

Od poberateľa dávky sa očakáva, že bude aktívny (napr. vykonáva práce pre obec, dobrovoľnícke činnosti a podobne) a to v rozsahu 32 hod/mesačne. Ak by poberateľ neodpracoval stanovený počet hodín, dávka sa mu zníži (neplatí pre určité skupiny občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu pracovať).

 Sociálna dávka v hmotnej núdze sa neznižuje ak člen domácnosti
dosiahol dôchodkový vek, alebo poberá predčasný starobný dôchodok
je invalidný (plne alebo čiastočne)
 je nezaopatrené dieťa
je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
• je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenn a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku, v postavení rodičov sú aj osoby, ktorým bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu,
si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
ktorému vykonávanie prác nebolo ponúknuté.

V prípade, že človek nespadá do jednej z týchto kategórii a ponúknu mu vykonávanie práce pre obec alebo VÚC, nemal by ju odmietnuť. Ak tak urobí, zníži sa mu vyplácaná suma pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je na stránkach ÚPSVaR-u.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorí sú v hmotnej núdzi. Poskytuje sa najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 598,44 € (trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Ak sa poskytne opakovane, tak súčet súm poskytnutých v priebehu jedného roka nesmie presiahnuť túto hranicu.

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na obecnom úrade v obci, kde má žiadateľ trvalý pobyt. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je nárok, t. j. obec nemusí žiadosti vyhovieť, ak na poskytnutie takejto pomoci nemá finančné prostriedky. Každá obec má vlastný formulár žiadosti, dostupný na obecnom úrade. Obec je povinná o žiadosti rozhodnúť (teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obecnom úrade, rozhoduje o ňom príslušný súd.

 Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje pre členov domácnosti až po posúdení ich príjmu, majetku, možnosti pracovať a uplatniť si nároky. Osoba, ktorá podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (žiadateľ) je zástupcom členov domácnosti a po rozhodnutí úradu je aj príjemcom pomoci.
Žiadateľ je povinný preukázať pri podaní žiadosti a pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi všetky skutočnosti o príjmových a majetkových pomeroch členov domácnosti a umožniť pracovníkom úradu overenie týchto skutočností v mieste svojho pobytu.
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi a určí výšku dávky a príspevkov, ktoré mu budú vyplácané. V prípade, že po vydaní rozhodnutia sa zmenia okolnosti a osobe v hmotnej núdzi vznikne nárok na ďalší príspevok – napríklad na ochranný príspevok, môže písomne požiadať ÚPSVaR o priznanie takéhoto príspevku.

Úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené.

Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu – najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. To znamená, ak človek požiada o pomoc v hmotnej núdzi v marci, dávka za marec mu bude vyplatená najneskôr do konca apríla, dávka za apríl do konca mája atď.

Poberateľ dávky sa musí zdržiavať v Slovenskej republike, pretože dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej sa nevyplácajú do zahraničia a neplatia sa za čas, v ktorom sa osoba v hmotnej núdzi zdržiava v zahraničí.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi  je na stránkach ÚPSVaR-u.

Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, má nárok na zníženie výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t. j. na 2,32 €). Oznámenie sa podáva  elektronickým formulárom , ku ktorému je potrebné doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok na bývanie

 Dávka určená občanovi alebo členovi jeho rodiny, ktorý sa s ním spoločne posudzuje (manžel/ka, nezaopatrené deti), za predpokladu, že je občanom v hmotnej núdzi a:
je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu,
nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním alebo
má v byte, resp. rodinnom dome právo doživotného užívania
býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku a platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

 Suma príspevku na bývanie:
55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a členov jeho rodiny, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Ochranný príspevok

Dávka určená na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

 Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je:
a)  63,07€ eur mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, alebo sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
b) 34,69 eur mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, uznaný za PN na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní)
c) 13,50 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti), rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1 roku veku dieťaťa.

Osobitnou kapitolou je zdravotné a sociálne poistenie (v rámci ktorého je dôchodkové poistenie), kde nie len zamestnávatelia, ale aj rodičia majú svoju povinnosť a práva

Kompenzácia sociálnych dôsledkov

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre posúdenie a poskytnutie akéhokoľvek peňažného príspevku na kompenzácie je potrebné:
podanie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska
súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález od všeobecného lekára (tlačivo je dostupné na webových stránkach úradov) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov, ktoré v súvislosti so zdravotným postihnutím žiadateľ navštevuje.
potvrdenie o podaní daňového priznania  alebo potvrdenie o príjme osôb žijúcich v domácnosti s ŤZP za predchádzajúci rok, v ktorom je podávaná žiadosť, priamo od zamestnávateľa. Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
b) prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,
c) peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e) invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,
f
) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
g) štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h) prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za
1. stratu zdaniteľného príjmu,
2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
 j) daňový bonus podľa osobitného predpisu,
 k) príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
 l) odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,
m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru p odľa osobitného predpisu,
n) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu,
 o) odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 p) peňažné dary poskytnuté
1. v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
2. z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r) odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
 s) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.
• Čestné vyhlásenie na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39.833 €. Za majetok sa nepovažuje majetok, ktorý užívate, ale majetok, ktorý bol zdedený či darovaný. Poučenie je na uvedenom tlačive, ktoré je prílohou zákona č. 15 zákona 447/2008 Z. z.

 POZOR: Ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39.833 €, peňažné príspevky nie je možné poskytnúť. Do tejto sumy sa nezapočítava hodnota nehnuteľnosti, ktorú užíva na trvalé bývanie.

Zákonný zástupca môže v zmysle Zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať o:
• vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP (§ 16) – slúži na uplatnenie zliav a výhod napr. v doprave, kultúre a výška je určovaná dotknutým rezortom (vyhotovuje sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané rozhodnutie o preukaze, alebo rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu na základe žiadosti a lekárskych nálezov)
• vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 17) – je na základe posúdenia, či je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. (O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov. Podkladom rozhodnutia je lekársky posudok, ktorý vyhotovuje posudkový lekár úradu). K týmto žiadostiam nie je potrebné dokladovať príjem fyzickej osoby s ŤZP ani príjem spoločne posudzovaných osôb.
poskytnutie peňažných príspevkov – na základe žiadosti, posúdenia zdravotného stavu, posúdenia príjmov a majetku.

Druhá časť – Oblasti kompenzácie, posudková činnosť a zisťovanie príjmu majetku v týchto oblastiach (§ 5 zákona č. 447/2008 Z.z):
a) mobility a orientácie (§ 6)kompenzovanie zníženej pohybovej schopnosti samostatne sa premiestňovať alebo znížená orientačná schopnosť.
b) komunikácie (§ 7) – kompenzovanie narušenej schopnosti komunikácie má umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
c) zvýšených výdavkov (§ 8)
na diétne stravovanie,
  • súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
   • súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
d) sebaobsluhy (§ 9) – kompenzáciou obmedzenej schopnosti sebaobsluhy alebo straty tejto schopnosti sa zabezpečí pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytne osobitná starostlivosť

Presný zoznam pomôcok je definovaný v Opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z. z na stránkach ÚPSVaR-u. Návrh na zaradenie určitej pomôcky do zoznamu pomôcok môže podať aj zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím (rodičia).

Návrh obsahuje:
názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
názov pomôcky,
účel pomôcky,
charakteristiku pomôcky,
cenu pomôcky,
maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.

Návrh sa podáva písomne na adrese:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

Komplexný posudok

Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok na základe posudkovej činnosti v zmysle §10 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý zahŕňa:
• lekársku posudkovú činnosť
• sociálnu posudkovú činnosť

  Súčasťou rozhodovacej činnosti je aj zisťovanie príjmu a majetku osoby s ŤZP, k čomu sa pripočítavajú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb (rodičia) žijúcich v spoločnej domácnosti (napr. v rodine s jedným ŤZP dieťaťom a súrodencom sa sčítajú priemerný mesačný príjem rodičov / 4 = výška príjmu na 1 osobu. Pri určitej výške príjmu u ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. V komplexnom posudku môžu byť navrhnuté všetky formy kompenzácie, o ktoré klient žiada, ale rozhodnutie môže byť zamietavé z dôvodu vysokého príjmu. Pri rôznych kompenzáciách je v zákone určené o koľko násobok táto suma nesmie presiahnuť životné minimum, aby bolo poskytnutá kompenzácia. Na základe rozdielu sa určí percentuálne výška peňažného príspevku na tú-ktorú kompenzáciu.

Od 1. júla 2017 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, považuje suma alebo úhrn súm:
199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 91,06 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona (§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:
a) hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby
b) určovanie miery funkčnej poruchy 
c) posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia
d) posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP
e) posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie
f) posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6 
g) posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Záver lekárskej posudkovej činnosti, teda lekársky posudok musí obsahovať:
vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP (ak je miera funkčnej poruchy najmenej 50 %)
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu (ak ho určí posudkový lekár),
závery k jednotlivým druhom odkázanosti (zadefinovanie je v zákone č. 447/ 2008 Z. z)

Sociálna posudková činnosť na účely tohto zákona ( § 13 zákona č. 447/2008 Z. z.) je:
a) posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ŤZP
b) posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ŤZP
c) posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti
d) posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP podľa § 14,  (na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie)
e) navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach (podľa § 6 - 10).  

Na základe záverov zo sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu § 14.

Na základe lekárskeho posudku (§ 11 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) a na základe posudkového záveru (§ 13 ods. 9) príslušný orgán vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní jednorazového alebo opakovaného peňažného príspevku (§ 19).

Všeobecné informácie pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla § 34 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.:
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a tak bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok po schválení ÚPSVaR-om na kúpu pomôcok, výcvik, úpravu a opravu je možné poskytnúť až na základe:
dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky (auto, vozík...)
dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

Peňažný príspevok na kúpu, úpravu, výcvik a opravu pomôcky sa neposkytne:
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima 
na pomôcku, ktorá bola zakúpená pred dňom vypracovania komplexného posudku
na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov
na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky, úpravu pomôcky, opravu pomôcky, opravu úpravy pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, ktoré boli zakúpené alebo vykonané predo dňom vypracovania komplexného posudku.

 Odvolanie sa podáva na miestne príslušný úrad, ktorý vydal rozhodnutie. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP (pri deťoch sa posudzujú aj rodičia).
Výška peňažného príspevku je najviac 8.630,42 €.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:
druhého mechanického vozíka je najviac 1.659,70 €,  
druhého elektrického vozíka je najviac 4.979,09 € a
druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €,
osobného motorového vozidla je najviac 6.638,79 €

osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8.298,48 €

(Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €).

Opakované peňažné príspevky

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Rozsah hodín osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, pri ktorých je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na pomoc inej osoby na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru.
• Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7.300 hodín ročne.
Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku.

Osobný asistent je dôchodkovo poistený (je poistenec štátu) po celú dobu výkonu osobnej asistencie ak:
vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne,
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie,
nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát.

Z odmeny za osobnú asistenciu si osobný asistent platí daň z príjmu fyzických osôb.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytne
osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,
ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak: 
osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov (rodič môže byť do 18. roku života dieťaťa len opatrovateľom a poberať peňažný príspevok na opatrovanie),
osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke).

Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak príjem fyzickej osoby s ŤZP presahuje štvor násobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži alebo sa príspevok neposkytne.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu je okrem iných povinností uvedených v § 57 zákona č. 447/2008 Z. z. povinná predložiť:
jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie ÚPSVaR-u,
Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po jej vyplatení, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku a výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
a písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.

Peňažný príspevok na prepravu

Poskytuje sa osobe s ŤZP odkázanej podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorej oblasť mobility je navrhnutá kompenzovať peňažným príspevkom na prepravu a má od ÚPSVaR-u právoplatné rozhodnutie o priznaní tohto peňažného príspevku.

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu. (§ 36 ods. 2 zákon č. 447/2008 Z. z.).

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na ÚPSVaR-e (§ 18 zákon č. 447/2008 Z. z.). Osoba s ŤZP okrem iných povinností uvedených v § 57 zákon č. 447/2008 Z. z. je povinná predložiť aj doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac na vyúčtovanie, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu).

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:
sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
ak príjem osoby s ŤZP a spoluposudzovaných osôb prevyšuje päť násobok sumy životného minima na jednu osobu alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP. Môže sa poskytovať aj inej osobe (neuvedenej vyššie), ak býva s fyzickou osobou s ŤZP ( má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby s ŤZP).

Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe a len v prípade ak nepracuje alebo ak:
vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.
si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celú dobu výkonu opatrovania, ak podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania osoby s ŤZP a nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:
peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a na základe lekárskeho posudku je stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby V alebo VI podľa osobitného predpisu. Stupeň odkázanosti určuje posudkový lekár podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.Z o sociálnych službách.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie (pozor je rozdielna pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia od žiadosti pre žiadateľa, ktorý to nepoberá) je potrebné priložiť potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť, príjem fyzickej osoby s ŤZP a vyhlásenie o majetku.

Výška peňažného príspevku je mesačne 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP a 162,1 % sumy životného minima pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne 112,01 % sumy životného minima pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP alebo 152,83% sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 158,39 % sumy životného minima pre plnoletú osobu.

Peňažný príspevok na opatrovanie je možné zvýšiť o 49,80 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:
je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,7 násobok sumy životného minima,
je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje troj násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok (z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % tzv. „plný“ invalidný dôchodok), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
46,38 % sumy životného minima pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP alebo 61,22 % sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét. Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia) a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je možné priznať v prípade, ak žiadateľ trpí chronickým stavom uvedeným v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP alebo ak kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu používa technicky náročnú pomôcku, ktorá je v tejto prílohe uvedená.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.                                                                                                   

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, nie je vlastníkom ani držiteľom a jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy, osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ŤZP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity.

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima.                                    

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Ide o výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes).

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima a súčasne je jej poskytovaná celoročná sociálna služba.

Ide o výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes).

Peňažný príspevok sa neposkytuje: osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako troj násobok sumy životného minima a súčasne je jej poskytovaná celoročná sociálna služba.

Žiadosť o príspevok sa podáva na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať:
Lekárske nálezy
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Potvrdenie o podaní daňového priznania (ak bolo podávané)
Príjem všetkých spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci rok
Vyhlásenie o majetku

Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorí sú v hmotnej núdzi. Poskytuje sa najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 598,44 € (trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Ak sa poskytne opakovane, tak súčet súm poskytnutých v priebehu jedného roka nesmie presiahnuť túto hranicu.

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na obecnom úrade v obci, kde má žiadateľ trvalý pobyt. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je nárok, t. j. obec nemusí žiadosti vyhovieť, ak na poskytnutie takejto pomoci nemá finančné prostriedky. Každá obec má vlastný formulár žiadosti, dostupný na obecnom úrade. Obec je povinná o žiadosti rozhodnúť (teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obecnom úrade, rozhoduje o ňom príslušný súd.

 Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje pre členov domácnosti až po posúdení ich príjmu, majetku, možnosti pracovať a uplatniť si nároky. Osoba, ktorá podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (žiadateľ) je zástupcom členov domácnosti a po rozhodnutí úradu je aj príjemcom pomoci.
Žiadateľ je povinný preukázať pri podaní žiadosti a pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi všetky skutočnosti o príjmových a majetkových pomeroch členov domácnosti a umožniť pracovníkom úradu overenie týchto skutočností v mieste svojho pobytu.
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi a určí výšku dávky a príspevkov, ktoré mu budú vyplácané. V prípade, že po vydaní rozhodnutia sa zmenia okolnosti a osobe v hmotnej núdzi vznikne nárok na ďalší príspevok – napríklad na ochranný príspevok, môže písomne požiadať ÚPSVaR o priznanie takéhoto príspevku.

Úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené.

Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu – najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. To znamená, ak človek požiada o pomoc v hmotnej núdzi v marci, dávka za marec mu bude vyplatená najneskôr do konca apríla, dávka za apríl do konca mája atď.

Poberateľ dávky sa musí zdržiavať v Slovenskej republike, pretože dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej sa nevyplácajú do zahraničia a neplatia sa za čas, v ktorom sa osoba v hmotnej núdzi zdržiava v zahraničí.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi  je na stránkach ÚPSVaR-u.

Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, má nárok na zníženie výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t. j. na 2,32 €). Oznámenie sa podáva  elektronickým formulárom , ku ktorému je potrebné doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok na bývanie

 Dávka určená občanovi alebo členovi jeho rodiny, ktorý sa s ním spoločne posudzuje (manžel/ka, nezaopatrené deti), za predpokladu, že je občanom v hmotnej núdzi a:
je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu,
nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním alebo
má v byte, resp. rodinnom dome právo doživotného užívania
býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku a platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

 Suma príspevku na bývanie:
55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a členov jeho rodiny, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Ochranný príspevok

Dávka určená na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

 Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je:
a)  63,07€ eur mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, alebo sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
b) 34,69 eur mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, uznaný za PN na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní)
c) 13,50 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti), rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1 roku veku dieťaťa.

Osobitnou kapitolou je zdravotné a sociálne poistenie (v rámci ktorého je dôchodkové poistenie), kde nie len zamestnávatelia, ale aj rodičia majú svoju povinnosť a práva

 

Sociálna pomoc a starostlivosť

Výnimkou je nárok na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách. Tento zákon definuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. 

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, a to zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pre svoje ŤZP dieťa máte nárok na túto sociálnu pomoc a starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu na základe posúdenia zdravotného stavu vychádzajúceho z lekárskeho nálezu, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie o nepriaznivom stave nie staršieho ako šesť mesiacov (§8 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskymi správami je potrebné predložiť na posúdenie obci, alebo VÚC.

Na koho sa máme obrátiť, ak potrebujeme túto službu?
Povinnosť zabezpečiť túto sociálnu službu má príslušný vyšší územný celok (svojimi organizáciami alebo neverejnými poskytovateľmi), v ktorom má dieťa so zdravotným postihnutím trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že sociálnu službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok môžu finančne podporiť túto službu zo svojich zdrojov.

Musí byť dieťa na účely tejto služby osobitne posúdené?
Na rozdiel od iných sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú občanom so zdravotným postihnutím, na účely tejto sociálnej služby nemusí byť dieťa posúdené zamestnancami obce alebo vyššieho územného celku, zdravotné postihnutie dieťaťa je možné preukázať potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. odborný lekár).

Zdravotná a sociálna posudková činnosť na účely sociálnych služieb

Podmienkou poskytnutia niektorých druhov sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, rehabilitačné stredisko, denný stacionár, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania) je odkázanosť občana (dieťaťa) na daný druh sociálnej služby v rámci, ktorej sa zisťuje aj stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby.

Ako a kto zisťuje odkázanosť občana na danú sociálnu službu?

O odkázanosti občana na sociálnu službu rozhoduje na základe písomnej žiadosti občana podľa druhu sociálnej služby obec, ak ide napr. o opatrovateľskú službu, denný stacionár alebo vyšší územný celok, ak napr. ide o rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania). Občan podáva žiadosť tej obci alebo vyššiemu územnému celku, v ktorom má trvalé alebo prechodný pobyt. Občan v žiadosti, okrem osobných údajov, musí vždy uviesť, na ktorý druh sociálnej služby chce byť posúdený. V rámci rozhodovania prebieha aj zdravotná a posudková činnosť.

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva lekár alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním a to na základe napr. výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekárskych nálezov, posudkov a správ (nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov), ktoré občan prinesie od svojho zmluvného lekára na predpísanom tlačive, ktoré občanovi vydá obec alebo vyšší územný celok. Po zhodnotení a posúdení zdravotného stavu občana, lekár alebo sestra určia stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia (ak nejde o stav trvalý) a vydajú zdravotný posudok.

Na medicínske posúdenie nadväzuje sociálna posudková činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník. Tento zamestnanec posudzuje individuálne predpoklady, rodinné prostredie, širšie sociálne prostredie občana a určí stupeň odkázanosti občana na pomoc inej osoby, ako aj to pri akých úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách potrebuje občan pomoc inej osoby a vypracuje sociálny posudok. Oba posudky (zdravotný a sociálny) musia byť v súlade, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti a sú podkladom rozhodnutia. Obsahom rozhodnutia je výrok o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na danú sociálnu službu. Aj pri tomto posudzovaní má občan (rodič) právo byť prítomný a má právo vyjadrovať svoje potreby, predkladať návrhy na riešenie a prizvať si na posudzovanie aj inú osobu. Ako sme už uviedli aj v rámci posudkovej činnosti pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ak sa posudzuje dieťa – neprihliada sa na činnosti a aktivity, ktoré si nevie zabezpečiť ani dieťa bez postihnutia rovnakého veku a ktoré zabezpečujú rodičia.

Ako sa určuje stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a aké oblasti/úkony sa posudzujú?

V rámci posudkovej činnosti sa skúma, či je občan schopný/neschopný vykonávať rôzne úkony napr. v rámci hygieny, stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, akú pomoc potrebuje pri celkovom kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, pri orientácii v prostredí, pri dodržiavaní liečebného režimu, alebo či potrebuje dohľad. Každá oblasť je hodnotená počtom bodov (0, 5,10), ktoré sa spočítajú. Čím nižší počet bodov občan pri hodnotení dosiahne, tým vyššia je jeho odkázanosť, resp. neschopnosť vykonávať určité úkony a činnosti. Na základe dosiahnutých bodov je občan zaradený do príslušného stupňa odkázanosti a škála stupňov a rozsah pomoci v hodinách je uvedený v tabuľke.

Stupeň odkázanosti Denný rozsah odkázanosti (hod) Počet bodov Ročný rozsah odkázanosti (hod)
I. stupeň 0 hodín 105 – 120 0 hodín
II. stupeň 2 – 4 85 – 104 60 – 120
III. stupeň 4 – 6 65 – 84 120 – 180
IV. stupeň 6 – 8 45 – 64 180 – 240
V. stupeň 8 – 12 25 – 44 240 – 360
VI. stupeň Viac ako 12 0 – 24

Viac ako 360

Druhy sociálnych služieb

V tejto časti Vám predstavíme niektoré druhy sociálnych služieb, ktorých cieľom je poskytnúť podporu a pomoc rodinám s dieťaťom, osobitne aj rodinám s dieťaťom so zdravotným postihnutím, občanom so zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej osoby (vrátane detí).

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Táto terénna sociálna služba sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý z rôznych vážnych dôvodov (choroba, úraz, kúpeľná liečba, úmrtie rodiča, pôrod matky, narodenie 2- 3- čiat) nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám a ani za pomoci príbuzných. Dieťaťu je pomoc poskytovaná priamo v domácnosti a to pri bežných úkonoch potrebných pri starostlivosti o dieťa (vrátane hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školy) alebo pomoc a starostlivosť o domácnosť, v ktorej dieťa žije.

Tento druh sociálnej služby je možné poskytovať aj ambulantnou alebo terénnou formou aj vtedy, ak sa má zabezpečiť pomoc rodičovi dieťaťapodporiť ho v čase, keď sa pripravuje na trh práce (napr. rodič navštevuje rekvalifikačné kurzy) alebo realizuje iné aktivity súvisiace so vstupom alebo návratom na trh práce a nemá mu kto v tomto čase zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

V oboch prípadoch je potrebné o túto pomoc požiadať obec/mesto, v ktorej má rodič trvalý alebo prechodný pobyt. Obec je povinná poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa svojimi zamestnancami alebo zabezpečiť prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Túto pomoc je možné poskytovať nepretržite najviac 30 dní.

Opatrovateľská služba

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Rehabilitačné stredisko

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Denný stacionár

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Domov sociálnych služieb

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

 

Zariadenie podporovaného bývania

Obsah tejto časti stránky pripravujeme. Prosíme o trpezlivosť.

Koncesionárske poplatky

V domácnostiach, kde žije osoba s ŤZP platí oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky podľa Zákona 68/2008 z 15. februára 2008 Čl. I § 5 (1) 12)

Odhlásenie sa podáva elektronickým formulárom, ku ktorému je potrebné doložiť čitateľnú kópiu preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Tabuľky pre výpočet nároku na dávky a kompenzácie

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu - platné od 1. 7. 2017 ( suma ŽM je 199,48 eur )

Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška príspevku v % zo sumy ŽM Výška príspevku v €
PP na osobnú asistenciu 1,39 2,78
PP na prepravu max. 51,02 101,78
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. - na diétne stravovanie
   a) I. skupina chorôb a porúch 18,56 37,03
   b) II. skupina chorôb a porúch 9,28 18,52
   c) III. skupina chorôb a porúch 5,57 11,12
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 9,28 18,52
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 16,7 33,32
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 44,43
PP na opatrovanie
1. Fyzická osoba v produktívnom veku
a)- opatruje 1 osobu s ŤZP 125,0 249,35
b)- opatruje dve alebo viaceré osoby s ŤZP 162,1 323,36
c) - opatruje 1 osobu ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 112,01 223,44
d) - opatruje 2 a viaceré osoby s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 152,83 304,87
e) - opatruje osobu s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne 158,39 315,96
2. Fyzická osoba  poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 osobu s ŤZP 46,38 92,52
b) – opatruje dvoch alebo viacerých osôb ŤZP 61,22 122,13

Suma ŽM = suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,    PP = peňažný príspevok

 

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a jej násobky

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne v € 1,3 násobok SŽM  1,4 násobok SŽM  1,7 násobok SŽM  2 násobok SŽM  3 násobok SŽM 4 násobok SŽM  5 násobok SŽM
             
199,48 259,324 279,272 339,116 398,96 598,44 797,92 997,4

 SŽM = suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne v € ( zmena k 1.7.2017 – 199,48 )

 

 

Dávky a kompenzácie - Otázky a odpovede

 

Dávky a kompenzácie - Otázky a odpovede

 Môže rodina s ŤZP dieťaťom, ktoré bude mať 3 roky požiadať o príspevok na kúpu osobného automobilu?

Odpoveď: V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. nie je upravená spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Obmedzenie vekom je len pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu – od 6. roku veku a peňažnom príspevku na opatrovanie – od 6. roku veku.
Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

 Môže rodina s ŤZP dieťaťom byť limitovaná počtom podaní žiadostí alebo časovým horizontom?

Odpoveď: Úrady postupujú v konaní aj podľa zákona č. 71/1967 zbierky (zákon o správnom konaní) a nemajú vymedzené „obmedziť“ žiadateľa v počte podaní alebo v akomkoľvek časovom odstupe od posledného podania žiadosti.
Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

 Po akom časovom limite môže rodič podať žiadosť znova o príspevok, ak mu bol zamietnutý? Je tam časový limit?

Odpoveď: Časový limit v zákone nie je, lekársky nález však platí 6 mesiacov. To znamená, že pokiaľ nemajú nové lekárske správy, ktoré by preukazovali zmenu (zhoršenie) zdravotného stavu, tak žiadosť sa podáva po 6. mesiacoch. Pokiaľ dôvody zamietnutia nespočívali v zdravotnom stave, ale v iných skutočnostiach (napr. vysoký príjem) tak sa žiadosť podáva, keď sa tieto okolnosti zmenia. Nie je tam lehota, ktorá by to obmedzovala.

 Do akej výšky môže rodina s ŤZP dieťaťom zobrať dar, aby to nezasahovalo do príjmu rodiny?

Odpoveď: Je to úplne jednoznačné – za príjem sa nepovažujú:
peňažné dary do výšky 12-násobku životného minima – od hocikoho, na akýkoľvek účel, ALEBO
peňažné dary od nadácií, cirkví, OZ – na akýkoľvek účel v akejkoľvek výške, ALEBO
peňažné dary od hocikoho na účel posilnenia kompenzácie a zlepšenia zdravotného stavu v akejkoľvek výške.Rovnako je to vysvetlené v dôvodovej správe k zákonu č. 355/2016 Z. z., ktorým sa do zákona o kompenzáciách táto úprava zaviedla:

Peňažné dary do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v kalendárnom roku sa nepovažujú za príjem na účely tohto zákona. Takýto peňažný dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt. Zároveň sa rozširuje taxatívne vymenovaný okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti, od ktorých sa poskytnutý finančný dar nepovažuje za príjem na účely tohto zákona. Súčasne sa dopĺňa návrh ustanovenia o možnosť nadobudnúť peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Pri týchto daroch sa nezohľadňuje ich výška, ale iba účel.

Pokiaľ ide o nepeňažné (vecné) dary, resp. majetok, ktorý si za peňažné dary kúpite, ten sa tiež nezahŕňa, platí ust. § 18 ods. 19 písm. e) zákona č. 447/2008 Z.z.:

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté:

 1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
 2. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
 3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu.

 Má dieťa s ŤZP nárok na špeciálnu komunikačnú pomôcku, ak je nehovoriace? Je v zákone limitované, že nesmie mať mentálne postihnutie?

Odpoveď: Dieťa môže mať mentálne postihnutie, pomôckou sa v oblasti komunikácie kompenzuje narušená schopnosť komunikácie, čo je obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií. Nárok na pomôcku nemá nikto preto, že by mal nejakú diagnózu, napr. nehovorí – každý prípad sa posudzuje individuálne. Teda dieťa môže aj nemusí mať nárok, závisí, či z lekárskych správ vyplýva, že pomôcka mu reálne pomôže bariéry v komunikácii prekonať.

 Som matka starajúca sa dlhodobo o dieťa s ŤZP, ako jeho jediný zákonný zástupca. V súčasnosti už nezvládam platiť úver v banke a zvažujem využiť možnosť osobného bankrotu (OB). Obávam sa však, aby mi neboli obmedzené rodičovské práva a starostlivosť o ŤZP dieťa, resp. kompenzácie jeho ŤZP či peňažné príspevky, ktoré tvoria náš jediný príjem. Je teda možnosť riešiť moju situáciu týmto spôsobom?

Odpoveď: Rodičovské práva Vám kvôli osobnému bankrotu nemôžu byť obmedzené. Rovnako sa osobný bankrot netýka príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Otázka je, či spĺňate podmienky na OB. O osobný bankrot môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je schopná 180 dní po lehote splatnosti uhradiť peňažný záväzok. Musí preukázať, že je voči nej vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, a, samozrejme, musí mať poctivý zámer, čiže snahu, v rámci svojich možností vyrovnať svoje dlhy.

Oddlženie je možné vykonať dvoma spôsobmi a to:
• Konkurzom: Podstatou konkurzu je, že keď dlžník má nejaký majetok musí akceptovať to, že sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov.
• Splátkový kalendár: Na to, aby dlžník mohol využiť možnosť splátkového kalendára je nutné, aby okrem vyššie uvedených podmienok spĺňal podmienku pravidelného príjmu a jeho dlhy neprevyšovali jeho majetok. Podrobné informácie o OB, ako aj právnu pomoc potrebnú na jeho realizáciu, poskytuje Centrum právnej pomoci – www.centrumpravnejpomoci.sk, ktoré má kancelárie v mnohých mestách v SR.

 Čo má robiť rodič, ak sa kvôli dieťaťu so ZP zadlžil? Dieťa zomrelo a UPSVaR žiada vrátenie peňazí za prerobenú kúpeľňu, za auto a podobne a rodičia sú v dlhoch.

Odpoveď: V prípade, ak už nezvládate splácať pohľadávky alebo vrátiť požadované financie, môžete zvážiť osobný bankrot (OB). (Ďalej pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku)

 Koľko môže zarobiť rodič, ktorý opatruje dieťa s ŤZP alternatívnymi formami výkonu práce v zmysle zákonníka prace (práca na doma, skrátené úväzky, jednorazová projektová aktivita a pod.)?

Odpoveď: V prípade, ak Váš príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima príspevok Vám nemôže byť odňatý. Suma životného minima je od 1. 7. 2018 vo výške 205,07 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade trojčlennej rodiny by to muselo byť viac ako 411,4 €. Taktiež je potrebné poukázať na to, že zamestnanie nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Z hľadiska poberania príspevku je jedno, akú formu práce vykonávate, za zamestnanie sa podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, ale aj činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 Kto má nárok na osobného asistenta (OA)? Môže rodič požiadať o OA aj keď je dieťa nekomunikujúce a s ťažkým mentálnym postihnutím?

Odpoveď: Nárok na asistenta môže mať osoba s akýmkoľvek zdravotným postihnutím. Môže to byť zdravotné postihnutie mentálne, fyzické, zmyslové, poprípade kombinované. Zákon v tomto prípade neuvádza stupne postihnutia, ktoré by boli pri určení osobného asistenta rozhodujúce. §20 ods. 2 zák. č. 447/2008 sa výslovne zmieňuje o tom, že osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Nárok na tento príspevok má každá fyzická osoba až od 6. do 65. roku života. Na to, aby bol príspevok priznaný, je potrebné, aby bolo dieťa podľa komplexného posudku na asistenciu odkázané. Človek je odkázaný na asistenciu ak potrebuje pomoc inej osoby pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Na peňažný príspevok dieťa nemá nárok, ak OA vykonáva rodič alebo náhradný rodič ŤZP dieťaťa vo veku 6 až 18 rokov, súdom ustanovený opatrovník, alebo ak sa dieťaťu poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Rodič môže osobného asistenta vykonávať len v prípade, ak výkon asistencie neprekročí 4 hod. denne – ročne 1460 hodín. A len pri určitých činnostiach. Avšak rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho osobnými asistentami.

Podrobne o OA aj tu:http://www.hematologickypacient.sk/sk/content/261-pravna-poradna-osobna-asistencia

 Má matka nárok na osobného asistenta pre dieťa s ŤZP v prípade, že je na materskej dovolenke s druhým dieťaťom?

Odpoveď: Samozrejme, ak dieťa spĺňa podmienky na udelenie osobného asistenta, skutočnosť, že matka je na materskej dovolenke nezohráva žiaden význam.

Koľko rokov je nutne uchovávať kompenzačnú pomôcku, ak ju mám od UPSVaR-u, po koľkých rokoch si môžem pri akej pomôcke nárokovať na novú od UPSVaR-u?

Odpoveď: ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
Za pomôcku, ktorá neplní svoj účel môžeme považovať:
nefunkčnú pomôcku, ktorá sa nedá opraviť
pomôcku, ktorá je nefunkčná a cena jej opravy ako aj cena opravy spolu s doterajšími opravami by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky na trhu (cena na trhu sa hodnotí ako cena v čase rozhodovania o peňažnom príspevku)
pomôcku, ktorá nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Pomôcku, ktorá viac nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP (čo znamená, že človeku s ŤZP nijako nepomáha zmierniť alebo prekonať jeho postihnutie) nemáte u seba uchovávať, ale je potrebné ju UPSVaR-u vrátiť. Pokiaľ už uplynulo 7 rokov od priznania príspevku (pri druhom elektrickom vozíku 10 rokov), vracať ju nemusíte. Rovnako nemusíte vracať pomôcku v prípade, že je nefunkčná a náklady na opravu by predstavovali viac ako 50 % z poskytnutého príspevku alebo ceny pomôcky na trhu.

 V prípade, že som rodič, ktorý z hľadiska majetkového zázemia, či rodinného príjmu nespĺňa nárok na akékoľvek sociálne dávky, mám nárok aspoň na to, aby štát za mňa hradil odvody? Na čo mám vlastne v tomto prípade ešte nárok?

Odpoveď: Ak sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 18 rokov, štát za Vás platí odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, a to aj v prípade, že nepoberáte opatrovateľský príspevok. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak starostlivosť zabezpečujete prostredníctvom inej osoby alebo dieťa navštevuje školu. Musíte sa však v Sociálnej poisťovni prihlásiť (vyplniť Registračný list). Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tam je to trochu komplikovanejšie – pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov, tak na to, aby štát za Vás platil poistné, potrebujete posudok úradu práce, že dieťa je odkázané na opatrovanie. Posudok stačí, príspevok Vám priznaný byť nemusí.
Bez ohľadu na výšku príjmu domácnosti Vaše dieťa (resp. Vy ako jeho zákonný zástupca) môže poberať príspevok na osobnú asistenciu, nakoľko pri tomto príspevku nie je podmienkou príjem pod určitou hranicou (do 1. júla 2018 bol hranicou 4-násobok životného minima, no novela zákona toto ustanovenie zrušila).

 

 

 

 

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

One thought on “Dávky a kompenzácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *