Tlačové správy

Tlačová správa: Sekundárna segregácia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú vylučované zo vzdelávania

Platforma rodín dlhodobo sprostredkováva autentické životné skúsenosti rodín detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Aktuálne poskytla informácie o tom, ako vzniká sekundárna segregácia rodiny, v ktorej je rodič nútený odísť z práce, aby sa mohol starať o svoje zdravotne znevýhodnené dieťa. Postupne tak rodina stráca sociálne kontakty, priateľov a je nechcene vylúčená zo spoločnosti. Tlacova správa_Sekundarna_segregacia_rodičov detí vylučovaných zo vzdelávania
Read More

Tlačová správa: Novela o predškolskom povinnom vzdelávaní

Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Platforma rodín upozorňuje na dôležitosť dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne a priestorovo vybavené tak, aby sa...
Read More

Tlačová správa: Platforma rodín k zvyšovaniu opatrovateľského príspevku

Platforma rodín oceňuje, že Ministerstvo práce predkladá do vlády dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zvýšením sa umožní naplniť časť potrieb rodín, čím sa podporí aspoň základné prežitie rodín s členom so zdravotným znevýhodnením. Tieto zmeny sú však stále nedostatočné, sú navrhované bez valorizačného mechanizmu a podmieňované množstvom ďalších kritérií, v dôsledku ktorých opatrovateľský príspevok nemusí byť priznaný vôbec. Absentujú komplexné a systémové riešenia problémov, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne boria. (viac&h...
Read More

Inklukoalícia spustila petíciu k vzdelávacím programom

Inklukoalícia spustila petíciu k vzdelávacím programom
Viaceré stavovské organizácie, odborníci, učitelia, rodičia i občania zjednotení v neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie vyjadrili otvoreným listom nespokojnosť s aktuálnymi štátnymi vzdelávacími programami pre detí so špeciálnymi edukačnými potrebami vo všetkých školách. Aktuálne je spustená verejná petícia k otvorenému listu s cieľom dosiahnuť čo najskôr adekvátnu odozvu a diskusiu kompetentných. Konkrétne požiadavky a návrhy na zmenu vzdelávacích programov je koalícia pripravená predostrieť na rokovaní Ministerstvu školstva. (viac…)
Read More