Author: webadmin

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so ZP vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. Klientami sú deti a žiaci, ktorí sú diagnostikovaní lekárom alebo iným odborníkom a sú to: • deti a žiaci s mentálnym postihnutím • deti a žiaci so sluchovým postihnutím • deti a žiaci zrakovým postihnutím •...
Read More

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Podľa § 2 písm. l) školského zákona je dieťaťom so zdravotným postihnutím (ZP) alebo žiakom so ZP dieťa alebo ži...
Read More

Individuálny vzdelávací program

Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu („IVP“), ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ods. 3 § 94 školského zákona). Podľa § 2 písmeno i) Na účely školského zákona sa rozumie špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho ZZ alebo nadania alebo jeho...
Read More

DSS

Informácie o poskytovaní sociálnej služby pre Vaše dieťa nájdete v § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: • DSS, ktoré poskytujú službu dieťaťu, majú zo zákona povinnosť „utvárať podmienky na vzdelávanie“ (zákon o sociálnych službách § 38 ods. 2 písmeno c bod 1). • Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. (§ 38, ods. 3 zákona o sociálnych službách). • Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu...
Read More

Približný postup, ktorý je dobré dodržať pri rozhodovaní sa pre tú-ktorú materskú školu (škôlku) / základnú školu (školu)

Navštívte centrum špeciálnopedagogického poradenstva a poraďte sa. Špeciálny pedagóg a psychológ v CŠPP Vám po komplexnej diagnostike dieťaťa odporučia viacero možností zaškolenia. Vyzdvihnú silné stránky dieťaťa a upozornia na tie, ktoré by mohli byť prekážkou pri jeho bezproblémovom zaškolení. CŠPP majú skúsenosť so školskými zariadeniami, a tak Vám môžu odporučiť zariadenia, s ktorými majú najlepšie skúsenosti. CŠPP by malo byť objektívne a neuprednostňovať výrazne jednu možnosť pred ostatnými. • Vyslovte sami svoje priania a predstavy o škôlke/škole. • Vpočujte si pozorne argumenty Z...
Read More

Centrá včasnej intervencie

Centrá včasnej intervencie (CVI) poskytujú sociálnu službu včasnej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách („zákon o sociálnych službách“). V súčasnosti podľa tohto zákona je dôležitou súčasťou života dieťaťa so ZZ odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj jeho komplexného vývin do 7 rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlene...
Read More

Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie

Na Slovensku funguje aj Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie (CPPPaP), no pre potreby detí so zdravotným postihnutím sa budeme venovať práve CŠPP, ktoré môžu ponúknuť diagnostiku, stimulácie a vyšetrenia deťom od 0 do 3 rokov, ktoré sú diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom. Ide o deti, ktoré majú napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iné pervazívne poruchy. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti.  Činnosť CŠPP sa riadi vyhláškou č. 325/2008 Z. z. o školských zariade...
Read More

Vzácne ženy z titulky

Vzácne ženy z titulky
Vzácne ženy z titulky! Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodním, to nie sú len zakladajúce členky tohto združenia, ktoré sa tu na vás usmievajú z titulky, to sú aj ďalší dobrovoľníci z aktívnej exekutívy združenia Katka, Lenka, Martin, Otka, Marcela, Clemens ktorí s nimi odpracovali za minulý rok spoločne 3876 hodín žitého občianskeho aktivizmu. To sú aj ďalší 13 noví členovia Platformy rodín, ktorí sa rozhodli stať ďalšími aktivistami Platformy rodín a v neposlednom rade je to tiež 680 rodín v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a ktoré im zaslali...
Read More