Author: Alena Kunetkova

Tlačová správa: Novela o predškolskom povinnom vzdelávaní

Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Platforma rodín upozorňuje na dôležitosť dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne a priestorovo vybavené tak, aby sa...
Read More

Tlačová správa: Platforma rodín k zvyšovaniu opatrovateľského príspevku

Platforma rodín oceňuje, že Ministerstvo práce predkladá do vlády dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zvýšením sa umožní naplniť časť potrieb rodín, čím sa podporí aspoň základné prežitie rodín s členom so zdravotným znevýhodnením. Tieto zmeny sú však stále nedostatočné, sú navrhované bez valorizačného mechanizmu a podmieňované množstvom ďalších kritérií, v dôsledku ktorých opatrovateľský príspevok nemusí byť priznaný vôbec. Absentujú komplexné a systémové riešenia problémov, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne boria. (viac&h...
Read More

Newsletter – Apríl 2019 – Komisia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, 10 príležitostí pre verejnosť

Milí rodičia a podporovatelia, Rok 2019 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením začal naplno v súlade s naším mottom Každý môže byť nositeľom zmeny. To, že sa snažíme presadzovať práva rodín detí so zdravotným znevýhodnením prinieslo ovocie v podobe legislatívnych zmien a naša snaha nezostala bez povšimnutia. 23. januára 2019 vznikla Komisia výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania,  práce a spoločnosti. Komisiu navrhla pani poslankyňa Zuzana Zimenová, ktorá nominovala Janu Lowinski, štatutárnu zástupkyňu ...
Read More

Newsletter – Marec 2019 – Darujte 2%

Staňte sa aj vy nositeľmi zmeny a pomôžte nám žiť normálny život. Poukázaním 2% z Vašich daní nám pomôžete pokračovať v našej práci. Vaše 2% z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Týmto rozhodnutím však prispejete k realizácií projektov, ktoré predstavujú pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením novú životnú šancu.  
Read More